Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl tikybos pamokų pasirinkimo

Tikybos pamokos mokykloje ir parapinė katechezė kai kur įnešė neaiškumo tarp mokyklos, tėvų ir Bažnyčios. Kadangi vaikai katechizuojami prie parapijos, tai mokytojai kviečia vaikus vietoj tikybos rinktis etikos pamokas, taip įdarbindami naujus mokytojus bei sumažindami tikybos mokytojams darbo krūvį. Ar tai yra teisinga? Ar mokykla gali nuspręsti, kokią pamoką lankys mokinys – tikybą ar etiką?

Daugėja vaikų, kurie rengiasi sakramentams parapijoje, todėl nebelanko tikybos pamokų mokyklose. Net katalikai tėvai savo vaikams parenka etikos pamokas. Ar tai teisingas tėvų sprendimas?

Tad norime priminti, jog Bažnyčia trokšta naudotis visomis priemonėmis, ugdant jaunus žmones krikščioniškam gyvenimui. Ji nustato, kaip bus rengiami vaikai sakramentams, atsižvelgiant į Visuotinės Bažnyčios reikalavimus, vietos sąlygas ir poreikius. Todėl vykstanti parapinė katechezė ir tikybos mokymas mokykloje tik papildo viena kitą ugdymo procese. Tikybos pamokos vaikui suteikia žinių, o parapinė katechezė remiasi tomis mokykloje įgytomis žiniomis, jas gilina. Tad yra būtina, jog sakramentams besirengiantis vaikas lankytų ir tikybos pamokas. Vaikai, nelankę tikybos pamokų, nežino elementarių dalykų, su kuriais supažindinami pradinėse klasėse. Tad būtų idealu, jog nuo pirmos klasės katalikų vaikai lankytų tikybos pamokas ir išnaudotų jiems suteiktą galimybę gilinti savo tikėjimo pažinimą. Ypač prisimenant, jog Sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas tik sulaukus trylikos metų, tikybos pamokos lieka jungianti grandis tarp Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento. Tad klysta tie, kurie mano, jog po Pirmosios Komunijos vaikai gali neiti į tikybos pamokas. Čia jie nuskriaudžia vaikus, neleisdami pažinti jų tikėjimą atitinkančių atsakymų į jiems aktualius gyvenimo klausimus.

Paprastai parapinė katechezė trunka vienerius metus, bet nelankantiems tikybos pamokų kai kuriose vyskupijose jau trunka dvejus. Pirmaisiais metais mokoma pagrindinių temų, dėstomų mokykloje, kuriose vaikas įvedamas į Dievo, bendruomenės ir Bažnyčios sampratą, o antraisiais – toliau pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdoma moralė ir skatinamas bendruomeninis šventimas, liudijimas bei gyvenimas. Tai ateityje numatoma daryti ir Telšių vyskupijoje.

Tad neleisdami vaikų į tikybos pamokas tėvai visiškai nevykdo savo pareigos. Kan. 226 §2 - Tėvai, davę vaikams gyvybę, turi svarbią pareigą bei teisę juos auklėti. Pirmiausia krikščionims tėvams priklauso rūpintis vaikus auklėti krikščioniškai pagal Bažnyčios perduotą doktriną; Kan. 798 - Tėvai savo vaikus leidžia į tas mokyklas, kuriose yra užtikrinamas krikščioniškas auklėjimas...

Ar mokykla gali nuspręsti, kokią pamoką lankys mokinys? Čia yra tik vienas atsakymas - šią teisę turi tik tėvai ir mokinys, sulaukęs keturiolikos metų. Tai numato pagrindiniai tarptautiniai dokumentai ir valstybės įstatymai. Tad mokykla, mokytojai ar kiti asmenys negali pakeisti tėvų ar jaunuolių apsisprendimo.

Kviečiame parapijų kunigus per kalėdojimą paaiškinti katalikams tėvams apie parapinės katechezės ir tikybos pamokų reikšmę ugdant jaunąją Bažnyčios kartą.

Kun. Rimantas GUDLINKIS,
Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija