Atnaujintas 2005 vasario 15 d.
Nr.13
(1314)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Du Nepriklausomybės Akto
paskelbimo tekstai

Po 1863 metų sukilimo caro administracija, norėdama Lietuvą nutautinti ir kolonizuoti, uždraudė spaudą, sustiprino represijas, tačiau tai paskatino ir tautinį judėjimą, kurio žymiausias pradininkas buvo vysk. M.Valančius. Jis parapijose steigė lietuviškas mokyklas, kovojo su girtuokliavimu, Prūsijoje pradėjo spausdinti lietuviškas knygeles lotyniškomis raidėmis – tuo pramynė knygnešių takus. To meto inteligentija dar nekėlė nepriklausomybės reikalavimų. Pirmieji siekimą atskirti Lietuvą nuo Rusijos į savo programą įsirašė Lietuvos socialdemokratai šios partijos steigiamajame suvažiavime 1896 metais.


KGB viršininko derybos
su partizanais

1950 metais gavau gydytojo diplomą. Dirbti paskyrė į Molėtų rajoną, Inturkę, apylinkės gydytoju. Namas, kuriame buvo įsikūrusi ambulatorija, priminė apgriuvusį baudžiauninko namelį. Viename jo gale gyveno buvęs šios ambulatorijos „daktaras“, pagal išsilavinimą siuvėjas. Kitame namo gale, buvusioje kamaroje su mažu langeliu, - ambulatorija. Ambulatorijoje buvo du darbuotojai: sanitarė ir aš. Dauguma vietos gyventojų kalbėjo lenkiškai. Ligoniai iš pradžių gydytis, kaip ir seniau, ėjo pas buvusį šios ambulatorijos „daktarą“, o manęs vengė ir sakė: „Ten – litvin“.


Sūnūs, kovoję už tėvynės laisvę

Panevėžio valsčiaus Linonių kaimo gyventojai Kazimieras ir Anastazija Bručai išaugino vienuolika vaikų. Septyni sūnūs ir savo tėvų ūkį tvarkė, ir kaimynams talkon ateidavo. 1944 vasarą atidundėjo Antrojo pasaulinio karo patrankų gausmai, ir penki sūnūs patraukė į Vakarus. Iš dviejų, likusių namuose, tik vyriausias Juozas išvengė Sibiro. Kazys grįžo iš lagerių suluošintas. Jurgis ir jaunėlis Antanukas, kuriam buvo tik devyniolika, grįžo padangių keliu – nusileido parašiutais ir įsitraukė į partizaninę kovą. Jie buvo ltn. Vlado Juozoko-Petraičio grupėje. Neilgai motulė džiaugėsi sūnumis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija