Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pirmoji Komunija - su vienodais drabužiais

Dekanas prelatas
Vytautas Gustaitis vaikučius
įsivedė į Katedrą

Vilkaviškis. Per Sekmines Katedroje 34 vaikai, uoliai rengęsi nuo rugsėjo mėnesio, priėmė Pirmąją Komuniją. Kitus du sekmadienius Pirmąją Komuniją šventė didesnės grupės. Į parapijos katalikų būrį šiemet, panašiai kaip pernai, įsitraukė apie 180 vaikučių.

Mažieji rudenį, pradėdami gilintis į tikėjimo tiesas, bažnyčioje vyresniesiems bendruomenės nariams vieną sekmadienį įdavė pasidarytas iš popieriaus gėles, ant kurių užrašė savo vardus. Tai buvo prašymas melstis už juos, besirengiančius atsakingam momentui.


Katedroje – bažnytinės muzikos festivalis

Kan. Egidijus Zulcas
ir kun. Saulius Stumbra
Telšių Katedroje
aukojo šv. Mišias

TELŠIAI. Švenčiausiosios Trejybės sekmadienis Telšių Šv.Antano Paduviečio Katedroje pragydo nuostabiomis giesmėmis. Keletas šimtų Žemaitijos regiono bažnytinių ir profesionalių chorų susirinko į tradicinį kompozitoriaus ir vargonininko Albino Jasenausko bažnytinės muzikos festivalį. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos vadovas kan. Egidijus Zulcas ir draugijos dvasios tėvas kun. Saulius Stumbra. Kan. E.Zulcas džiaugėsi atvykusiais giesmininkais ir priminė, jog šis festivalis – brangi dovana Telšių miestui, kuris šiomis dienomis mini savivaldos 555-ąsias metines. Pamokslo metu kun. S.Stumbra sveikino festivalio dalyvius, dėkojo už nuoširdų jų darbą ir kvietė giedoti giesmę Kūrėjui – savo širdimi, savo balsu ir gyvenimu. Šv.Mišių aukoje giedojo jungtinis choras, nuostabiai atlikęs prof. Gedimino Purlio mišias, pritariant varinių pučiamųjų kvintetui ir vargonams. Pasibaigus šv. Mišių aukai, didingais Katedros skliautais nuaidėjo V. A. Mocarto „Magnificat“ – dovana ir užtarimo giesmė Dievo Motinai Marijai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija