Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidai ir primicijos

Gieda Tauragės bažnyčios
jaunimo choras

Primiciantas kun. Domas Gatautas
dalija šv. Komuniją

Upynos klebono
kun. Antano Gutkausko žodis

Tauragės klebonas dekanas
kun. Alvydas Bridikis

GIRDIŠKĖ. Į didžiulę Girdiškės bažnyčią iš medžių kamienų su šakomis įrengtais dviem šoniniais altoriais suplaukė minios žmonių švęsti Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) titulinių atlaidų. Šie atlaidai iš tiesų švenčiami rugpjūčio 5 dieną, bet dažnai yra nukeliami į sekmadienį. Į atlaidus suvažiavo žmonių iš Šilalės, Tauragės, Klaipėdos, Telšių ir net iš Joniškio rajonų.

Naujai į Upynos parapiją paskirtas klebonas kun. Antanas Gutkauskas, kuris aptarnauja dar ir Varsėdžių, Girdiškės parapijas, pasitelkęs parapijiečius, sutvarkė prieš atlaidus Girdiškės bažnyčios aplinką, jos vidų išpuošė žaliais vainikai, baltų kaspinų juostomis, kas priminė senovinius atlaidus, vykusius Lietuvos bažnyčiose. Atlaidų dieną Votyvą kun. A.Gutkauskas pats ir aukojo, pasakė pamokslą. Dar padėkojo Girdiškės tikintiesiems už pagalbą rengiantis atlaidams.

Gerokai prieš vidurdienį Girdiškėse jau šurmuliavo minios žmonių. Vieni atvažiavo į atlaidus, o kiti tuo pačiu dar norėjo dalyvauti upyniškio Domo Gatauto, 2004 metais baigusio Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, primicijoje. Nors vienerius metus diakonu buvęs, o dabar įšventintas į kunigus D.Gatautas yra upyniškis, bet savo pirmosioms šv. Mišioms pasirinko už kelių kilometrų nuo Upynos esančią Girdiškę, nes šią bažnyčią nuo vaikystės lankė, patarnaudavo per šv. Mišias. Jau būdamas klieriku, irgi nepamiršo Girdiškės.

Įspūdingai vyko ne tik Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) atlaidai, bet ir kun. D.Gatauto primicijos. Iškilmėse dalyvavo Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas dekanas Alvydas Bridikis, dirbęs Upynoje, Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. teol. lic. Rimantas Gudlinkis, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas Jonas Ačas ir kiti kunigai, seminarijos klierikai.

Atlaidų Sumą aukojo primiciantas kun. D.Gatautas. Pamokslą, susietą su Snieginės atlaidais ir kun. D.Gatauto primicijomis, pasakė dekanas A.Bridikis. Giedojo Kaltinėnų bažnyčios choras, vadovaujamas Gražvydo Gasparavičiaus, ir Tauragės bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Jūratės Kaplanaitės. Kun. D.Gatautui patarnavo daug ministrantų, adoravo baltai pasipuošusios mergaitės.

Po Sumos kun. D.Gatautas suteikė pirmą kunigišką palaiminimą kunigams klierikams, savo tėvams, seserims, giminaičiams, buvusiems Upynos vidurinės mokyklos bendraklasiams, auklėtojai Virginijai Bartkienei ir kitiems tikintiesiems. Primiciantas buvo apdovanotas gėlių puokštėmis ir kunigų A.Bridikio ir A.Gutkausko, V.Bartkienės nuoširdžiais linkėjimais sėkmingai darbuotis nelengvame kunigystės kelyje ir studijuoti išvykus į Italiją.

Po atlaidų parapijiečiai dar bendravo su naujai į Upyną paskirtu klebonu kun. A.Gutkausku, buvusiu klebonu dekanu kun. A.Bridikiu ir kun. D.Gatautu.

Miestelyje skambėjo muzika. Vakarop prasidėjo jaunimo pasilinksminimas.

Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) vardu tituluojama vienintelė Lietuvos bažnyčia – esanti Girdiškėse. Tai dar patriarchalinių laikų pavadinimas, kuris yra kilęs iš IV amžiaus. Anais laikais Romoje gyvenęs bevaikis senatorius Jonas, neturėdamas kam palikti savo turtų, nusprendė juos paaukoti Dievo Motinai. Jis meldėsi, kad Marija jam duotų kokį nors ženklą, kaip tai padaryti. Ir štai rugpjūčio 5 dieną, per pačius vasaros karščius, Romoje esantį Eksvilino kalnelį užklojo balto sniego sluoksnis, o senatoriui Jonui sapne Marija paliepė pastatyti toje vietoje šventovę. Ir popiežius Liberijus tokį pat sapną susapnavo. Taip Romoje, ant Eksvilino kalnelio, buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) bazilika. Dabar tokių patriarchalinių laikų bažnyčių bazilikų Romoje yra trys: Šv. Jono Laterano, Šv. Petro ir Švč. Mergelės Marijos (Snieginės). Pastarąjį titulą turi ir Girdiškės bažnyčia.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija