Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Šv. Kryžiaus Išaukštinimas

Gieda Žvingių bažnyčios choras,
vadovaujamas vainutiškio
Stasio Šedbaro
Autoriaus nuotraukos

Po atlaidų kunigai (iš kairės)
Kazimieras Žąsytis
ir Sigitas Valauskis
su jaunaisiais
šv. Mišių talkininkais

Žvingiai. Nuošaliame dekanato pakraštyje esančią Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią jau antrus metus aptarnauja Šilutės dekanato Vainuto parapijos klebonas kun. Kazimieras Žąsytis. Iš Vainuto atvažiuojantis vargonininkas Stasys Šedbaras dirba su Žvingių parapijos choristais. Kartu su kun. K.Žąsyčiu į Žvingius atvažiuoja ir vainutiškis zakristijonas Zigmantas Budreckas. Jau dešimt metų Žvingių bažnyčią puošia, ją dabina gėlėmis, sekmadienio ir švenčių šv. Mišioms adorantes paruošia Pranciška Norkienė.

Ir šiemet Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams Žvingių bažnyčia buvo puikiai paruošta. Į atlaidus susirinko daug tikinčiųjų, buvo nemažai jaunimo, vaikų. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kunigas Sigitas Valauskis aukojo Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šv. Mišias ir pasakė pamokslą apie Šv. Kryžiaus Išaukštinimą. Gražiais pavyzdžiais iš literatūros ir gyvenimo jis atskleidė, kad kryžius Lietuvą ir lietuvį lydėjo jau nuo seno, guodė bei gelbėjo visuose varguose bei nelaimėse. Atlaidai baigėsi procesija aplink bažnyčią. Per atlaidus giedojo parapijos choras, vadovaujamas S.Šedbaro.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija