Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Smagus susitikimas

Vyskupas Rimantas Norvila
ir kiti kartu su juo kunigystės
šventimus gavę kunigai

Garliava. Rugsėjo 12 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko buvusių 1991 metų Kauno kunigų seminarijos kurso draugų susitikimas. Simboliška, kad Švč. Mergelės Marijos globai pavestas kursas po 14 metų susirinko kaip tik Marijos vardo dieną. Pagrindinis akcentas buvo šv. Mišios, kurias aukojo vietos klebonas kun. Kęstutis Vosylius su kurso draugais, vadovaujami vyskupo Rimanto Norvilos. Per šv. Mišias buvo prisimintas jau miręs kursantas kun. Virgilijus Garšva, buvę dėstytojai, geradariai ir kiti.

Po šv. Mišių visi sukalbėjo Švč. Mergelės Marijos litaniją. Dalyvavo gražus būrys tikinčiųjų, adoruotojų, patarnautojų. Be to, vysk. R.Norvila padėkojo klebonui kun. K.Vosyliui, kad sukvietė visus į savo parapiją.

Kaip priminė klebonas, 1991 metais kunigystės šventimai buvo suteikti 24 kunigams, kurie pasiskirstė po visą Lietuvą, po įvairias vietas. Kiekvienais metais jie stengėsi susirinkti, vis pas kitą kursantą – pabūti, pabendrauti, pasimelsti. Šį kartą čia, Garliavoje, susirinko dvylika kurso draugų.

Garliavos bažnyčios šventoriuje yra kunigo, profesoriaus, habilituoto teologijos daktaro Viktoro Butkaus (1923-1993) kapas. Prie jo po pamaldų susirinko dvylika kunigų ir tikinčiųjų, čia buvo sugiedotas „Viešpaties angelas“. Juk kun. V.Butkus tada buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius.

Vėliau bendrakursiai svečiavosi Garliavos parapijos namuose.

Jonas KIRLYS

Jono PUODŽIŪNO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija