Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Jaciūnų kaimo tragedijos paminėjimas

Švenčionijos klubo nariai
po šv. Mišių. Kalba klubo
pirmininkė V.Pundienė
(trečia iš dešinės)

Agapės metu prie Leono
Šiaudinio namo: centre –
vyskupas Juozas Tunaitis,
antras iš kairės – Mielagėnų
klebonas kun. Marijonas Savickas

Jaciūniškiai prie paminklinio
kryžiaus. Viduryje – renginio
ir paminklo iniciatorius
Leonas Šiaudinis

Mielagėnai. Minint Jaciūnų tragedijos 60-ąsias metines, šv. Mišios už nužudytus šio kaimo žmones buvo aukojamos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, o sudegintų šios parapijos Jaciūnų ir Radučių kaimų vietose ir kapinėse buvo padėta gėlių. Iki šv. Mišių bažnyčioje vykusį Jaciūnų kaimo sudeginimo minėjimą jo vedėjai A.Skunčikienė ir A.Grabaris įvardijo kaip minėjimą-maldą už žuvusiuosius. Jo metu skambėjo eilės, grojo smuikai, vargonai (vargonininkas R.Stanevičius), giedojo solistė A.Čeponienė ir Mielagėnų moterų ansamblis, kalbėjo Švenčionijos klubo pirmininkė V.Pundienė, Mielagėnų seniūnė M.Bielinienė, Ignalinos meras H.Šiaudinis ir V.Šiaudinis, kilęs iš gretimo Jaciūnams kaimo. Pastarasis 1997 metais išleido knygą „Paringio krašto praeitis“, kurioje gausu žinių apie Jaciūnų tragediją. V.Šiaudinis papasakojo susirinkusiems, kad 1945 m. vasario 14 d. Jaciūnuose buvo apsistojęs beveik 100 partizanų būrys ir jų vadas Jonas Kamarauskas (Karijotas). Nuo Tverečiaus atvykusius stribus partizanai apšaudė, dešimt paėmė į nelaisvę, iš kurių šešis nuginklavę paleido, o keturis (rusus) sušaudė. Po to, matyt, gavę žinią, pasirodė vežimai su 80 NKVD kareivių, vadovaujamų papulkininkio. Prasidėjo antras mūšis. Vienų žmonių pasakojimu, partizanai nukovė 17 enkavėdistų, kitų – aštuonis. Per abu mūšius partizanų nukautų nebuvo. Jie, surinkę nukautųjų ginklus, avalynę, pasitraukė Šiulgų kaimo link, o kareivos nedrįso jų persekioti. Enkavėdistų papulkininkio paliepimu, Tverečiaus stribas, pralindėjęs kažkur pirmojo mūšio metu, sušaudė šešis Jaciūnų vyrus. Kaimo trobos ir ūkiniai pastatai buvo padegti, neleido žmonėms nei maisto atsargų išsinešti, nei gyvulių iš ugnies išvesti. Norėta, kad partizanai, matydami, jog nužudytųjų moterys, vaikai ir seneliai liko viduržiemį be pastogės ir be maisto, patys nusiginkluotų. V.Šiaudinis prisiminė, kad 1945 metais dėl blogų orų buvęs mažas derlius, todėl Jaciūnų kaimynai, patys stokodami maisto, nedaug ką galėjo padėti nukentėjusiesiems. Nušautų sudeginto Jaciūnų kaimo vyrų nebuvo kur pašarvoti, todėl juos priėmė kaimynai iš vienkiemių, iš Kiniūnų kaimo ir padėjo palaidoti Šiulgų kapinėse.

Po to kalbėjo Jaciūnų kaimo tragediją išgyvenęs L.Šiaudinis. Jo, tuo metu dar besilaikančio už tėvo rankos, tėvą nušovė stribas. Ar tik ne tą skaudžią akimirką L.Šiaudinio, tada dar vaiko, pasąmonėje kaip protestas prieš neteisybę gimė mintis – nepasitraukti nuo tėvų žemės ir taip neleisti išnykti okupantų sudegintam jo gimtajam kaimui. Šis dvasiškai stiprus žmogus tebegyvena Jaciūnuose iki šiol, nors, neseniai palaidojęs žmoną, yra likęs vienas.

Pasibaigus minėjimui, šv. Mišias aukojo Anykščių dekanas kun. Stanislovas Krumpliauskas, jam patarnavo diakonas J.Morkvėnas. Švenčionijos klubo iniciatyva buvo aplankytos Mielagėnų kapinės, kur palaidoti iš šios parapijos kilę partizanai, ir pasimelsta.

Manoma, kad apie kautynes, įvykusias 1945 metų vasarį, vargu ar buvo pranešta į Maskvą, nes iš 90-100 stribų ir enkavėdistų būrio buvo daug nukautų, kai kovą laimėję partizanai pasitraukė.

Prieš penkerius metus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras Ignalinos rajone pastatė enkavėdistų sudegintam Jaciūnų kaimui atminti kompleksą paminklų su kryžiumi. Kad šis sumanymas būtų realizuotas, daugiausia pastangų padėjo jaciūniškis L.Šiaudinis. Jam talkino vietos bei rajono valdžios žmonės, Mielagėnų klebonas kun. M.Savickas, ir 2000 metų vidurvasarį jau buvo pasirengta paminklo pašventinimo iškilmėms. Sudeginto Jaciūnų kaimo vietoje, gausiai dalyvaujant Mielagėnų parapijos žmonėms, svečiams ir buvusiems jaciūniškiams, šv. Mišias aukojo Vilniaus vyskupas J.Tunaitis ir dar aštuoni kunigai, atvykę iš kaimyninių parapijų Mielagėnų bažnyčios klebono kun. M.Savicko kvietimu. Šv. Mišių metu giedojo choras „Tremtinys“ iš Vilniaus, o paminklo Jaciūnams pašventinimo metu prie jo stovėjo savanorių ir Švenčionijos klubo narių garbės sargyba bei Mielagėnų moksleiviai su gėlėmis, jų mokytojai.

D.MINKAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija