Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atkurtam Katalikų teologijos
fakultetui – 15

VDU Teologijos fakulteto
pastatas Kaune
Eltos nuotrauka

Praėjusį penktadienį Kauno Švč. Sakramento bažnyčia Senamiestyje atrodė itin pakiliai. Čia buvo aukojamos šv. Mišios Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete atkūrimo penkiolikos metų sukakties proga. Šv. Mišių aukoje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stefanas Zurbrigenas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas, fakulteto dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kiti Lietuvos Bažnyčios dvasininkai, klebonai, buvę ir dabartiniai auklėtiniai, VDU studentai. Šv. Mišiose buvo pagerbti pas Viešpatį išėję pedagogai, auklėtiniai.

Po šv. Mišių sukakties minėjimas toliau vyko fakulteto didžiojoje auloje. Ji buvo pilnutėlė. Čia matėme ir visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų rektorius: Kauno – kun. Aurelijų Žukauską, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus – kun. Antaną Lapę, Vilniaus šv. Juozapo – kun. Robertą Šalaševičių. Atvyko VDU rektorius prof. Vytautas Kaminskas, buvę rektoriai profesoriai Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Kauno miesto mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, kiti svečiai.

Fakulteto veiklą per atkurtąjį laikotarpį susirinkusiesiems nušvietė jo dekanas prel. doc. dr. V.S.Vaičiūnas, atkreipdamas dėmesį į pagrindinius jo akcentus. „Kas Teologijos fakultetas yra šiandien, liudija išleistų apie 1000 bakalaurų, per 100 magistrų licenciatų, o šiandien studijuoja apie 600 studentų, magistrantų ir doktorantų. Apie fakultetą jau penkiolika metų kalba įvairių profesijų žmonės, su pagarba žvelgdami į krikščionišką mūsų tautos inteligentų dabartį ir ateitį, – sakė fakulteto vadovas. – Dėkojame Dievui už 15 prabėgusių metų. Čia pamatome savo darbų turinį ir gelmę, savo ir kitų brandumą, matome, kuo patys praturtėjome ir praturtinome kitus. Šiandien atsiskleidžia mūsų vertybės, laimingos akimirkos, planai ir realioji dabartis“.

Arkiv. S.Tamkevičius pasidžiaugė, kad fakultetas per penkiolika metų išugdė nemažai ne vien sumanių teologų, bet ir šviesių asmenybių. Nors tie metai iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi paauglystė, tačiau visus juos lydėjo branda ir susitelkimas. „Dieve, visiems mums padėk“, – sakė arkivyskupas.

Šiltą sveikinimo ir dvasingumo žodį tarė apaštalinis nuncijus arkiv. P.S.Zurbrigenas, perdavęs fakultetui popiežiaus Benedikto XVI linkėjimus ir palaiminimą. Svečias pastebėjo, kad Popiežius yra žymus teologas, tad jam yra artimi teologijos mokslo bei pedagogikos dalykai. Apaštalinis nuncijus palinkėjo fakultetui būti mokslo švyturiu visai Lietuvai, tęsti savo garbingą kelionę.

VDU rektorius prof. V.Kaminskas trumpai atsigręžė į fakulteto istoriją, kuri ženklina ne vien tuos reikšmingus penkiolika metų, bet ir gerokai didesnį laiko tarpą – jis siekia 1922-uosius metus. Šis Teologijos fakultetas dabar esąs vienintelis visuose Lietuvos universitetuose. Ir Europoje yra nedaug universitetų, kuriuose gyvuoja tokios krypties fakultetai.

Rektorius grupei fakulteto pedagogų, kitų darbuotojų įteikė universiteto sidabro ženklus ir padėkos raštus. Tarp apdovanotųjų – nuo 1948 metų fakultete dirbęs mons. dr. doc. Pranas Tamulevičius, vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas, dekanas V. S. Vaičiūnas, dr. doc. Faustas Jončys, kun. prof. Kęstutis A. Trimakas, kiti fakultetui, universitetui, Kunigų seminarijai nusipelnę žmonės. VDU rektorius įteikė fakulteto vadovams atminimo medalį.

Kauno miesto mero pavaduotojas K.Kuzminskas pastebėjo, kad ne vien Teologijos fakultetui, bet ir visam Kaunui yra garbė, kad čia apsilankė apaštalinis nuncijus, kad mieste veikia Vytauto Didžiojo vardu pavadintas universitetas, o jame – Teologijos fakultetas. Jis yra ypač reikalingas dabar, nes Lietuvai stinga dvasiškai stiprių žmonių. Juk ne paslaptis, kad sovietinės okupacijos metais pirmiausia imta susidoroti su dvasingais žmonėmis, idealistais, kas turi įtakos ir šiomis dienomis. Mūsų šalis šiandien, deja, sunkiai atsigauna, sunkiau nei 1918 metais, nes tada buvę daugiau idealistų. Vicemeras pasidžiaugė, kad mieste įsteigtos dar dvi katalikiškos vidurinės mokyklos.

Filosofijos dr. doc. F.Jončys kalbėjo, kad Katalikų teologijos fakultetas turi gilias istorines šaknis. Dar prieš 800 metų Paryžiaus, Tulūzos, Padujos, Bolonijos, Oksfordo, Kembridžo universitetuose pirmiausia buvo steigiami filosofijos ir teologijos fakultetai. Mat, kaip yra teigęs ir prof. A.Šliogeris, filosofijos ir teologijos interpretuojama religija yra tarsi du iš tų pačių šaknų išaugusio medžio susipynę kamienai. Lietuvoje Teologijos-filosofijos fakultetas gimė 1922 metais su Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universitetu. Nuo universiteto atskirtas Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, jis rado prieglobstį Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Kaip savarankiška, Vatikano ir laisvojo pasaulio pripažinta struktūra, pusiau pogrindžio sąlygomis veikė iki pat laisvės dienų. 1990 metų vasarį universitete, dar nepaskelbus nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, Senato nutarimu buvo atkurtas pasaulietiškas Teologijos – filosofijos fakultetas, o dar po ketverių metų abu fakultetai reorganizuoti į kanoniškai įteisintą Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete. „Fakulteto bendruomenė, prašydama Viešpaties palaimos savo ateičiai, ilgisi savojo „ver sacrum“ – „šventojo pavasario“ ir įsiklauso į apaštalo žodžius: „Visa yra jūsų“ – visas pasaulis. – „o jūs esate Kristaus“, – sakė F.Jončys. (Visą pranešimą spausdinsime kito trečiadienio „XXI amžiaus“ numeryje.)

Fakultetą jo sukakties proga Kauno technologijos universiteto rektoriaus, senato vardu pasveikino šios aukštosios mokyklos studentų atstovybės pasiuntiniai Simona ir Tautvydas, VDU dekanai, tarnybų vadovai, kiti minėjimo dalyviai, svečiai. Koncertavo Kunigų seminarijos choras, kiti atlikėjai, pakiliai sugiedotas studentų himnas „Gaudeamus“.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija