Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paminklinis akmuo knygnešiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklą šventina
kun. Virgilijus Dudonis
Autoriaus nuotraukos

Lietuvos knygnešių draugijos
pirmininkė doc. Irena Kubilienė
prie M.Račkaus – senelio,
knygnešio paminklinio akmens
moksleivių apsuptyje

Spalio 28 dieną Kaune, šalia „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos, nedidelėje aikštėje, atidengtas paminklinis akmuo knygnešiui Mykolui Račkui (1866-1937). Į paminklo atidengimo šventę atvyko gausus būrys garbių svečių: Kauno miesto vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas Gediminas Budnikas, Šilainių parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, knygnešio M.Račkaus vaikaitė Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė doc.Irena Kubilienė, knygnešio K.Akelaičio duktė Laima Akelaitytė, „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos moksleiviai, pedagogai, paminklinio akmens statybos iniciatoriai ir jo statytojai, Šilainių bendruomenės nariai ir vadovai.

Šventinio renginio vedėja „Ąžuolo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rita Gecevičienė įžanginiu žodžiu pradėjo iškilmes. Sugaudė ragų šventinės fanfaros, pasigirdo mokyklos folklorinio ansamblio „Gilė“ giesmės, jas keitė jaunučių choras, liaudies kapelijos pasveikinimas. Tylos minute pagerbtas knygnešio M.Račkaus atminimas. Šiltai sutikta, į šventės dalyvius kreipėsi knygnešio vaikaitė I.Kubilienė, kuri, be kita ko, sakė: „M.Račkaus pavardės nebuvo tarp tų šimto žymiausių knygnešių, įamžintų Knygnešių sienelėje Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

M.Račkus gimė 1866 metais Pagausančio kaime, prie Ariogalos. Jau nuo jaunystės įsitraukė į knygnešystę. Regis, į tą darbą jį bus įtraukęs Vilkijos knygnešys Antanas Povilaitis, kurio dukra Petronėlė vėliau tapo M.Račkaus žmona. Per dvidešimt metų pagimdė jam keturiolika vaikų. (Vaikai sirgo ir vienas po kito mirė, užaugo tik du vyriausieji ir du mažiausieji.) Archyvuose surastas dokumentas – 1936 metų laiškas, rašytas šiluviškio knygnešio Vlado Pocevičiaus. Laiške jis kreipėsi M.Račkų, sako, užrašęs jį liudytoju į „dukumentus“. Vieni knygas nešė per sieną, kiti jas slėpė ir skleidė tarp žmonių. Knygnešystė – viena iš lietuvių tautinės atminties draustinio sąvokų. Kaip malda tikinčiajam: ne tik istorinė, kultūrinė, bet ir dorovinė vertybė. Tik suprasdami, kokį erškėčių vainiką mūsų tautai uždėjo spaudos draudimas, trukęs keturiasdešimt metų, mes rasime jėgų išsaugoti savo kalbą, kartu apginti ir savo tautinį orumą.

Su knygų prekyba M.Račkų greičiausiai bus supažindinęs Juozas Šukys, vienas seniausių Ariogalos knygnešių, o gal Stasys Stoškus iš gretimų Paliepių. Laikyti ir platinti knygas jį skatino ir Ariogalos klebonas kun. B.Morkevičius, su kurio žinia Račkus jau ne kartą buvo lankęsis Prūsuose, nešinas kun. J.Tumo, Maironio, M.Silvestraičio įduotais raštais. Ariogalos bažnyčioje zakristijonaudamas M.Račkus taip pat slėpė ir platino knygas.

M.Račkus 1889 metais jau prekiavo maldaknygėmis ir šventųjų paveikslėliais su lietuviškais užrašais netolimuose Juodaičiuose. Keletą kartų išsisuko nuo areštų ir teismo. Jam prekyba knygomis sekėsi, ypač Šiluvos atlaiduose. Dar ir dabar Šiluvoje, Lyduvėnų g. 7 name, tebėra išlikusi knygų slėptuvė, įrengta knygnešio Kazio Roseno name. Tuo metu Šiluvoje garsėjo knygnešiai J.Karabinas, P.Papreckis, S.Neteckis, Kazanauskas ir kt.

Daug buvo įvairių dalykų M.Račkaus gyvenime. Uždarbiavo ir Amerikoje, Pirmojo pasaulinio karo metus praleido su šeima Rusijoje.

Dar 1926 metais kun. J.Tumo rūpesčiu Lietuvos Vyriausybė jį, kaip knygnešį, apdovanojo dviejų hektarų žemės sklypu Maironiškų kaime, prie Kauno. Būtent čia ir buvo jo sodyba, sodas. Teliko tik šis paminklinis akmuo ir ąžuoliukas, kurį pasodino jaunasis „Ąžuolo“ mokyklos moksleivis, devynmetis Julius Kuzma. Ačiū jam, ir visiems, kurie prisidėjo prie paminklinio akmens projektavimo, statybos darbų“.

I.Kubilienė kartu su jaunuoju J.Kuzma atidengė paminklą. Jį pašventino „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos kapelionas kun. Virgilijus Dudonis. Iškilmingame paminklinio akmens atidengime kalbėjo Kauno vicemeras K.Kuzminskas, miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas G.Budnikas, mons. L.Vaičiulionis, knygnešių ainių atstovė Karolina Mačiulytė-Paliulienė, Julius Trumpulis, J.Krasnauskas, R.Zabarauskas, Z.Tamakauskas ir kiti. Paminklo statybą inicijavo Šilainių bendruomenės atstovė Zita Ivoškaitė, inžinieriai Jonas Krasnauskas ir Raimundas Zabarauskas. Moksleiviai ant knygnešio M.Račkaus kapo, esančio Maironiškių kapinaitėse, padėjo gėlių.

Šilainių seniūnija apdovanojo padėkos raštais pačius aktyviausius šio paminklinio akmens kūrėjus, organizatorius, mokytojus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija