Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Stiprios dvasios žmogaus neužliūliuos ditirambai tuštybei

Konferencijos organizatoriai
bei dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės):
A.Ramanausko-Vanago vidurinės
mokyklos mokytoja Daiva Mikalonytė,
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vadybos
skyriaus vedėja Violeta Nenartavičiūtė,
šeimų klubo „Saulėgrąža“ nariai,
Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

„Jei nesilaikysime Dekalogo,
toleruosime nuodėmę“, –
sakė Miroslavo Švč.Trejybės
parapijos klebonas
kun. Antanas Matusevičius

Pilietiškumo sąvoka ir jo raiška kasdienybėje – tokia tema neseniai Miroslavo kultūros namuose vyko VšĮ „Dienos namai“ inicijuota konferencija, skirta mūsų šalyje šiuo metu vykstančiai Suaugusiųjų švietimo savaitei bei „Dienos namų“ veiklos 8-erių metų sukakčiai pažymėti. Renginio vedėja Kristina Bondareva, pasveikinusi susirinkusius Miroslavo bendruomenės narius bei įvardijusi renginio tikslus ir dalyvius, linkėjo malonaus, turiningo bendravimo, kvietė užduoti lektoriams klausimus.

Pilietiškumo sąvoką ir jos raišką plačiai išanalizavusi A.Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos mokytoja Daiva Mikalonytė priminė, kad daugelis mūsų pilietiškumo dar stokojame. Ypač nepateisinamas aukštų pareigūnų elgesys. „Ar pilietiška palikti poste aukštas pareigas užimantį brakonierių? Ar normalu teisės normas tautiečiams taikyti pagal pareigas ir socialinį statusą? Tačiau džiugina visuomenės praregėjimas. Tai liudija medikų, policininkų, studentų akcijos“, – teigė prelegentė.

Švč.Trejybės parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius į pilietiškumą žvelgė krikščionybės požiūriu. „Nors šiandien tiek Lietuvoje, tiek Europoje vyksta tikėjimo krizė, tačiau be tikėjimo pilietinės visuomenės nesukursime. Tikrasis pilietis – tai krikščionis, Kristaus karys. Jei nesilaikysime Dekalogo (10 pagrindinių Dievo įsakymų), toleruosime nuodėmę, niekada nesuvoksime, kad didžiausia vertybė – ne daiktas, o žmogus. Į politiką ir toliau eisime ne tarnauti, o valdyti, ne duoti, o imti. Komunizmo žlugimą skatino ir tai, kad iš žmogaus sąmonės buvo išstumtas Dievas. Melas, neištikimybė, gobšumas aštrina santykius tarp žmonių. Būkime dangaus karalystės piliečiai, tada geriau suvoksime pareigą Tėvynei, šeimai, pareigą būti žmogumi. Tegul visų mūsų širdyse viešpatauja Kristaus karalystės dvasia“, – linkėjo klebonas.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadybos skyriaus vedėja Violeta Nenartavičiūtė nušvietė suaugusiųjų mokymosi galimybes bibliotekoje ir jos filialuose. Kompiuterizuota jau pusė rajono filialų. Biblioteka yra įsigijusi elektroninių žodynų, žinynų, enciklopedijų. Lankytojai gali kompiuteriu mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų, atlikti raštvedybos darbus, pasiekti regiono, šalies jungtinių bibliotekų katalogus ir kt.

Miroslavo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Zita Reipienė nagrinėjo pilietiškumo ugdymo metodiką pamokoje ir popamokinėje veikloje, pateikė įdomių mokyklos gyvenimo pavyzdžių. Jos mintis pratęsė Nemunaičio pagrindinės mokyklos mokytoja Marija Krajauskienė, pristatydama Žaliųjų skautų organizacijos veiklą, iliustruodama ją bendromis pastangomis išleista knygele.

Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius apibendrino kalbėjusiųjų mintis, priminė skausmingą Miroslavo miestelio bei seniūnijos istoriją, kiekvieno žmogaus prievoles žemėje ir kvietė atsigręžti į tautos ištakas, matyti dideles mažų žmonių pergales, lėmusias praeitį ir kuriančias ateitį. Kvietė nesikapstyti praeities šiukšlynuose ieškant kaltų, nes visi buvome „skersuojami“ politinių skersvėjų. Seniūną stebina ir šiandienė nepilietiška tikinčiojo pozicija. „Pagal statistiką katalikai esame beveik visi, o bažnyčios paslaugų dažnai pageidaujame tik... mirę“, – sakė seniūnas J.Juravičius ir linkėjo visiems gero bendravimo, stiprios dvasios, kurios neužliūliuotų ditirambai tuštybei.

Susirinkusiesiems koncertavo Miroslavo kultūros namų liaudies dainų ir muzikos ansamblis (vadovė Irena Petkevičienė), estradinė mergaičių grupė (vadovė Vilma Dimšienė), solistė, kultūros namų metodininko Vidmanto Veselgos dukra, literatūrine kompozicija džiugino „Dienos namų“ gausių šeimų klubo „Saulėgrąža“ nariai. Renginį rėmė Alytaus rajono savivaldybė ir Miroslavo seniūnija.

Marija PETRAUSKIENĖ

Miroslavas, Alytaus rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija