Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vienintelė terpė, kurioje išauga pilietis

Rugsėjo 4 dieną įvykusios konferencijos „Vilnius-2005“ rezoliucijoje „Dėl pilietinės visuomenės stiprinimo“ buvo išreikštas susirūpinimas „dėl televizijos programose propaguojamo smurto, prievartos, pornografijos, žiaurumų, nepagarbos žmogaus gyvybei“ ir pritarta „sovietų represijas patyrusių piliečių organizacijų iniciatyva parengtai švietėjiškos pilietinės tematikos televizijos laidų ciklo programai“.

Tame pačiame dokumente kreipiamasi į LRT Tarybą ir generalinį direktorių su prašymu pradėti transliuoti minėtąjį laidų ciklą. Taigi konferencijos dalyviai atsiliepė į Respublikos Prezidento metiniame pranešime paminėtą pirmąjį didelį iššūkį lietuviams, būtent „pilietinės brandos stoką“.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, Seimo narys P.Jakučionis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas, Seimo narys A.Stasiškis, tos pačios organizacijos valdybos pirmininkas V.Miliauskas ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininkas dim. kpt. Jonas Čeponis rugpjūčio 8 dieną laišku kreipėsi į Lietuvos RTV tarybos pirmininką R.Pakalnį ir RTV generalinį direktorių K.Petrauskį dėl švietėjiškos pilietinės laidos apie naujausių laikų Lietuvos istoriją transliavimo. Laiške rašoma: „Šalies, valstybės, tautos, visuomenės praeitis ir jos santykis su dabartimi yra tas neišsenkamas aruodas, iš kurio radijas ir televizija gali ir privalo nuolatos semti ir patrauklia forma skleisti objektyvias žinias. Ši informacija yra vienintelė maitinamoji terpė, kurioje išauga pilietis ir subręsta jo pilietinė savivoka. Moralinės vertybės visuomenėje įsitvirtina atsirėmusios į istorinės atminties pamatą.

Tikimės, kad LRT vadovybė, suvokdama aptariamų problemų reikšmę, ieškos pozityvaus jų sprendimo. (…)

Tačiau tiesa turi būti objektyvi ir plaukianti iš lietuvių tautos teisės į apsisprendimą ir valstybingumą, nieko neslepianti, negražinanti, neperšanti išankstinės nuomonės. Reikalinga tiesa, kuri brandintų pilietinę savivoką, o ši savo ruožtu padėtų piliečiui pačiam padaryti išvadas ir apibendrinimus. (…) Labai svarbu, kad laidų vedėjas, autorius ir laidų rengimo grupė gebėtų dirbti profesionaliai ir kūrybiškai“.

Numatyta panaršyti tris istorijos periodus. Pirmasis mažesnės apimties – nuo trečiojo Lenkijos-Lietuvos valstybės (Pirmosios Respublikos) padalijimo 1795 metais iki 1918-ųjų. Kitas periodas apimtų Antrosios Respublikos (1918-1940 m.) atkūrimą ir jos raidą. Trečiasis (1940-1990 m.) turėtų pristatyti okupacijų ir pasipriešinimo joms laikotarpį iki Trečiosios Respublikos pradžios.

Drauge su kreipimusi buvo pateiktas TV laidos tematikos projektas, taip pat laidų rengimo principai. Laidos turėtų būti orientuotos į jaunimą ir viduriniosios kartos žmones ir rengiamos jaunimui priimtina kalbėsena, atsižvelgiant ir į jų elgesio stereotipus. Ypač aktualu išryškinti rezistencijos epizodų, reiškinių santykį su tarptautine, nacionaline ir partizanų teise, visuomenės morale, papročiais, lyginant nagrinėjamą temą su kitų Europos kraštų pasipriešinimo agresijai patirtimi. Parodyti laisvės kovotojų, ryšininkų, rėmėjų moralines ir pilietines vertybes ir jų aktualumą nūdienos geopolitinės situacijos sąlygomis. Nušviesti Bažnyčios vaidmenį stiprinant visuomenės dorovės pamatus ir puoselėjant tautinę savimonę.

Lietuva patyrė dviejų totalitarinių režimų represijas, todėl visais atvejais tikslinga palyginti režimus, nusikalstamos veikos metodus, jų padarytus nusikaltimus. Istorinė tiesa neturėtų būti perkrauta nei faktų gausa, nei emocijomis. Kiekviena laida skiriama įvardytai problemai ir turėtų būti užbaigiama ryškiu ir reikšmingu akcentu. Jokiu požiūriu nekeltini ginčai dėl tautos teisės į apsisprendimą, dėl Lietuvos valstybingumo, dėl pasipriešinimo agresijai teisumo, dėl pagarbos žuvusiems bendrapiliečiams. Tai aksiomos, dėl kurių neturėtų būti diskutuojama. Stribas ir laisvės kovotojas, okupantas ir pavergtos šalies pilietis negali būti lygiaverčiai dialogo ar polilogo dalyviai.

Laidos neturėtų žiūrovams piršti įspūdžio, kad gvildenamos temos yra visiškai išnagrinėtos. Kiekviena laida – tai tik atskiras istorijos bruožas, epizodas, įvykis – kūrėjų patirties, nuomonės, vizijos produktas, pateiktas cum grano salis (su kruopele druskos, su trupučiu humoro). Valstybinės valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų kritika neturėtų virsti nei savipeika, nei dar blogiau – savinieka.

Atsakymo raštu į keturių organizacijų kreipimąsi negauta iki šiol. Iš anksto susitarus spalio 15 dieną reikalas buvo aptartas pas RTV generalinis direktorių K.Petrauskį.

Aptarime dalyvavo P.Jakučionis, A.Stasiškis, gen. J.Kronkaitis, D.Kuolys, D.Simanaitis ir E.Simanaitis. Deja, direktorius laidų ciklo transliavimui nepritarė motyvuodamas tuo, kad laidos reitingas bus žemas ir nepasieks „realybės šou“ lygmens. Sumanymo iniciatoriai pasijuto lyg būtų patekę po šaltu dušu. Atrodė, kad kilni pilietinė iniciatyva bus sužlugdyta.

Lapkričio 15 dieną Seimo rūmuose įvyko antras pasitarimas istorinės švietėjiškos laidos rengimo klausimu. Jame dalyvavo iš vienos pusės Lietuvos RTV tarybos pirmininkas prof. R.Pakalnis, tarybos nariai V.Milaknis ir D.Vilytė, iš kitos – Seimo nariai P.Jakučionis, A.Stasiškis, gen. J.Kronkaitis, D.Simanaitis, E.Simanaitis. Pasikeitus nuomonėmis, RTV tarybos nariai palankiai vertino aptariamą projektą ir pažadėjo reikalą iš esmės svarstyti LRTV tarybos posėdyje.

Edmundas Simanaitis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija