Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Krikščionių vienybės
pastangos:
galimybės ir iššūkiai

Karmelitų
rekolekcijos –
atokvėpis
piligriminėje
kelionėje

Ekumeninės
pamaldos suvienijo

Koks svarbiausias
Laisvės gynėjų
dienos akcentas?

Kalėdos ar
šv. Kalėdos?

Vyriausybės
ir Bažnyčios pašaukti

Atpažinau

Visi turi teisę
gyventi

Šovinizmo
ir nacionalizmo
apraiškos

Didvyriškų kovų
tradicija

Prisiminė
monsinjorą

Tegul visi bus viena!

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu,
ten ir aš esu tarp jų“

                                (Mt 18, 20)

Ekumeninės pamaldos Šakiuose,
evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Iš kairės kunigai: Donatas Rolskis,
Mindaugas Kairys
ir Sigitas Matusevičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Sausio 18 dieną prasidėjo tradicinis maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Jo metu įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenės yra kviečiamos melsti Viešpatį vienybės malonės bei taip dalyvauti Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldoje ir troškime: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).


Bendrystės ir maldos vakaras

Po pamaldų kalbų netrūko –
kunigai Rimas Mikalauskas,
Raimondas Piečia, Dalius
Tubys ir Linas Šnaras

Kasmet antroje sausio pusėje viso pasaulio krikščionys meldžiasi už krikščionių vienybę. Biržuose, kur veikia kelios krikščioniškosios konfesijos, jau šeštą kartą rengiama ekumeninė savaitė, kurios metu bendros krikščionių pamaldos vyksta vis kitoje bažnyčioje. Sausio 16-ąją, pirmadienį, Biržų krikščionys meldėsi evangelikų reformatų bažnyčioje, antradienį – evangelikų sekmininkų, trečiadienį – metodistų, ketvirtadienį – Romos katalikų bažnyčioje. Antradienį apsilankę evangelikų sekmininkų bažnyčioje iš šalto vakaro pravėrusieji bažnyčios duris iš karto buvo sušildyti jaunų sekmininkų dėmesiu: kiekvienas pasveikintas, palydėtas iki antrojo aukšto, kur turėjo vykti pamaldos. Pritrūkus laisvų vietų – žmonių atėjo daug – jaunieji sekmininkai pasirūpino dar atnešti kėdžių, suolų.


Darbai, nuspalvinti pranciškoniškąja dvasia

Aldona ŠEDUIKIENĖ, OFS

Akimirka iš Pranciškoniškos
pasauliečių akademijos steigimo
iškilmių 2005 m. rugpjūčio 30 d.
Cigonalių kaime, Kretingos rajone

Maždaug nuo 1994 metų šalies periodinėje spaudoje pasirodė straipsnių apie Lietuvoje atgyjantį Pasauliečių pranciškonų ordiną (OFS – Ordo Fratrum Saecularis –lot.). 2004-aisiais lietuvių kalba buvo išleista popiežiaus Pauliaus VI 1978 m. birželio 24 d. patvirtinta Ordino regula ir 2000 m. gruodžio 8 d. – Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos patvirtintos Generalinės konstitucijos – pagrindiniai Pasauliečių pranciškonų ordino dokumentai. Lietuvos OFS nacionaliniu ministru 2004 m. spalio 16 d. buvo išrinktas (antrajai kadencijai) br. Nerijus Čapas, OFS. 2004-ųjų duomenimis, Ordinas turi 589 narius, veikia brolijos Vilniuje (5), Kaune (1), Šiauliuose (4), Panevėžyje (5), Vilkaviškyje (6) ir Telšių vyskupijoje (11). Vietinės brolijos užsiima pačia įvairiausia veikla – švietėjiška, karitatyvine, organizuojamos Šventojo Rašto studijos, piligriminės kelionės, Švč. Sakramento adoracija, vyksta darbas su vaikais ir jaunimu. Žinoma, visi šie darbai nuspalvinti pranciškoniškąja charizma.


Stovykloje geriau

Bronius VERTELKA

Dalis Naujamiestyje stovyklavusių
skautų ir jų vadovų bei vietos
klebonas kun. Algirdas Dauknys
Autoriaus nuotraukos

Moksleivių žiemos atostogų metu Panevėžio miesto ir rajono skautai buvo susirinkę į savo stovyklą „Ledynmetis“, kuri vyko Naujamiestyje. Ne vienam jų tai buvo pirmoji išvyka į šį nedidelį Panevėžio rajono miestelį. Turiningo poilsio stovykla tęsėsi tris dienas.

Grupė skautų, kaip patyrę turistai, iš Panevėžio į Naujamiestį ėjo pėsčiomis, pasiramsčiuodami gumbuotomis lazdomis. Kitus iki reikiamos vietos pavėžėjo tėvai ar vyresnieji broliai. Tačiau visų čia, klebonijos pastate, laukė šilta pastogė ir nuoširdi aplinka. Svečiais tinkamai pasirūpino Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kuris buvo stovyklos globėjas.


Nazareto šeimų judėjimo atgarsiai

Jaunieji vyskupijos Šeimų šventės
dalyviai po šv.Mišių eina
iš Šv.Onos bažnyčios

Lazdijai. Sausio 7 dieną Lazdijuose vyko vyskupijos Šeimų šventė. Ją organizavo Vilkaviškio vyskupijos kurija ir Šeimos centras. Pagrindinis šventės rėmėjas – Vokietijos katalikų fondas ,,Renovabis“. Kaip pažymėjo Šeimos centro direktorė Lina Braukylienė, remiantis šv. Šeimos – Švč. M. Marijos ir šv.Juozapo pavyzdžiu, jau trečius metus iš eilės bandoma sukviesti draugėn gausesnes vyskupijos šeimas. Čia jos gali pabendrauti, pasidalyti patirtimi, pajausti svarbą ir atsakomybę siekiant išsaugoti tvirtą šeimą, tautą, valstybę. Žinoma, ir pasilinksminti. Siekiama, kad tokie suėjimai taptų susitikimų modeliu dekanatuose, parapijose. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje. Jas koncelebravo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu su vyskupu šv. Mišias aukojo jo generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis, Šeimos centro kuratorius kun.Gintautas Kuliešius, svečiai iš Lenkijos, Nazareto šeimų judėjimo atstovai kun. Cezaris Sieminskis ir kun. Andžejus Stypulkovskis.


Siuntusi sutaikyti žmones su gyvybe

Šventės sumanytojas ir puoselėtojas
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
sakė, kad kiekviena šeima turėtų
džiaugtis kiekviena ateinančia gyvybe

Šiauliai. Antrasis šių metų sekmadienis vyskupijoje buvo skirtas šeimoms. Tėvai, mamos, vaikai rinkosi į tradicinę, šeštąją, Šeimų šventę. Kaip ir kiekvienais metais iškilmės prasidėjo Eucharistija. Šv. Mišias Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu ganytojas kalbėjo apie šeimas, kuriomis Dievas taip pasitiki, jog leidžia dalyvauti pasaulio kūrimo darbe. „Kada pasaulio šeimose susvyravo tikėjimo pagrindai, ištikimybė, kai pasaulio šeimos eina išsigimimo keliu, kai pasaulio dvasia taip užvaldžiusi, kad šeimos nežino, kaip gyventi, jūs turite ypatingą misiją“, - sakė vyskupas susirinkusioms šeimoms.


Jau turime parapijos namus

Kupiškio klebonas kan. Vladas
Rabašauskas (kairėje) kalba
parapijos namų atidaryme

Kupiškis. Daugeliui kupiškėnų praėjusių Kalėdų šventės praėjo pakiliai, nes antrąją Kalėdų dieną šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir šventėms į Lietuvą sugrįžęs kupiškėnų pamiltas kunigas Gediminas Jankūnas, dabar tęsiantis aukštuosius mokslus Čikagoje. Po šv. Mišių vyskupas pašventino suremontuotas senosios klebonijos patalpas ir palinkėjo, kad šie namai taptų parapijiečių traukos centru, tarnautų gėriui ir santarvei.


Upyniškiai džiaugiasi veikliu klebonu

Kun. Antanas Gutkauskas aukoja
šv. Mišias už Upynos parapijos
tikinčiuosius ir visus kitus,
parėmusius parapijos namų renovaciją

Upyna. Nuo praėjusių metų liepos 22-osios Telšių vyskupijos vyskupo dr. Jono Borutos paskyrimu Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijai pradėjo vadovauti iš Telšių atkeltas kunigas Antanas Gutkauskas. Šis jaunas kunigas aptarnauja ir gretimas, be kunigo esančias Varsėdžių Šv. Roko ir Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės parapijų bažnyčias.


Visuomet tarnavęs žmonėms

A†A kun. jubil. Albinas ŠILKINIS
(1922 05 15 - 1949 07 02 - 2006 01 18)

Kun. Albinas Šilkinis

Sausio 15 dieną po sunkios ligos (insulto) mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Albinas Šilkinis, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos altaristas.

Kun. A.Šilkinis gimė 1922 m. gegužės 15 d. Skiltuvų kaime, Kupreliškio parapijoje (Biržų r.). Sulaukęs aštuonerių vasaromis tarnaudavo pas turtingesnius ūkininkus, o žiemomis mokėsi Einorių pradžios mokykloje, vėliau – Papilio progimnazijoje ir Biržų vidurinėje mokykloje. Susižavėjęs vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybe ir pats pajutęs pašaukimą kunigystei, pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje. Sunkūs pokario metai nebuvo palankūs studijoms, todėl už tiesų žodį netgi metams buvo atleistas iš seminarijos. Troškimas tapti kunigu išsipildė 1949 m. liepos 2 d. Panevėžio Katedroje iš vyskupo Kazimiero Paltaroko rankų priėmus kunigystės šventimus.


Mirė pirmasis Polinezijos kardinolas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Pio Taofinu’u, SM

Popiežius Benediktas XVI aukštai įvertino žymiojo Polinezijos katalikų ganytojo Samojos ir Apijos arkivyskupo emerito kardinolo Pio Taofinu’u, SM, kuris mirė sausio 20 dieną sulaukęs 82 metų, nuopelnus. Dabartiniam Samojos ir Apijos ordinarui arkivyskupui Lui Mateligai pasiųstoje užuojautos telegramoje Šventasis Tėvas pažymėjo, kad velionis buvo „iškilus asmuo“ pirmiausia dėl „nedvejojančio atsidavimo Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesai ir meilei“. Pareiškęs savo artumą liūdintiems diecezijos kunigams ir visiems tikintiesiems, Marijos Draugijai (maristams), kuriai kardinolas P.Taofinu’u priklausė, Popiežius meldė, kad Viešpats suteiktų jo sielai „dangaus džiaugsmą ir ramybę“ kaip atpildą už atliktus darbus.


Riteriai ir jų ginklanešiai

Petras KATINAS

Žiūrint komercinių televizijų laidas, stebint bulvarinės spaudos laviną, užgriuvusią visuomenę, labai nejauku ir šalta darosi. Šalčiau ir baisiau nei dėl netikėtų žiemos speigų. Pavyzdžiui, važinėjant, ypač po provincijos miestelius ir kaimus, matyti, kad daugumos žmonių vieninteliu skaitalu tapo jau seniai visas padorumo ir etikos ribas peržengęs bulvarinis „didžiausias šalies dienraštis“ už 50 centų. Komercinės televizijos užpildytos laidomis apie burtininkus, stebukladarius, hipnozuotojus, lede „užsišaldžiusius magus“, vos lemenančius lietuviškai kažkokias sapaliones ir už tai paties premjero A.Brazausko apdovanotus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija