Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Apžvelgta sielovadinė
bei finansinė situacija
Kauno arkivyskupijoje

Atsakinga laisvė

Anykščių krašto
išrinktieji abejingi
kilniems monsinjoro
A.Svarinsko siekiams

Lietuvoje
pasigendama
katalikų solidarumo
žiniasklaidoje

Imperijos
žlugimo uvertiūra

Varšuva: nelengvos
dienos broliams
Kačynskiams

Smerkia smurto proveržį pasaulyje

Prezidentas Valdas Adamkus
priėmė Lietuvos tradicinių
religinių bendrijų vadovus

Po pirmadienį vykusio prezidento Valdo Adamkaus susitikimo su tradicinių religinių bendrijų Lietuvoje vadovais, tradicinių religinių bendruomenių lyderiai smerkia pasaulyje nuvilnijusią smurto bangą po to, kai Vakarų žiniasklaida išspausdino musulmonų pranašą Mahometą pašiepiančias karikatūras.


Žvelgti į pasaulio vargus Jėzaus akimis

Popiežius Benediktas XVI palydi krikščionis į prasmingą Gavėnios piligrimystę

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI savo kreipimesi
Gavėniai kviečia tikinčiuosius
šiuo liturginiu laikotarpiu padėti
kenčiantiems žmonėms
Nuotrauka iš „L’Osservatore Romano“

Gailestingumas – dieviškoji riba blogiui

Paminėdamas daugelį temų, jau aptartų neseniai paskelbtoje enciklikoje „Deus Caritas est“, Šventasis Tėvas savo kreipimesi 2006 metų Gavėniai kviečia tikinčiuosius ypač šiuo atsakingu liturginiu laikotarpiu žvelgti į pasaulio vargus Jėzaus akimis, nesavanaudiškai padėti kenčiantiems broliams ir seserims, atsiliepiant tiek į medžiaginius, tiek į dvasinius jų poreikius. Kovo 1 dieną, Pelenų trečiadienį, prasidedanti Gavėnia, krikščionių gyvenime tradiciškai yra skiriama ypatingam vidiniam susikaupimui ir atgailai, taip pat aktyviai karitatyvinei veiklai bei įsigilinimui į visuomenės reikalus pagal Bažnyčios socialinį mokymą.


Mirė arkivyskupas Paulius Marcinkus

Arkivyskupas
Paulius Marcinkus

Antradienį Jungtinėse Amerikos Valstijose, sulaukęs 84 metų, mirė lietuvių kilmės amerikietis arkivyskupas Paulius Marcinkus, netolimoje praeityje daug metų tvarkęs Šventojo Sosto finansinius reikalus bei vadovavęs Vatikano miestą valstybę administruojančiai popiežiškajai komisijai.

Arkiv. P.Marcinkus gimė 1922 m. sausio 15 d. Čikagos Cicero priemiestyje lietuvių emigrantų šeimoje. 1947 metais gavo kunigystės šventimus. Pakviestas dirbti į Vatikaną, buvo pirmųjų popiežiaus Pauliaus VI apaštalinių kelionių į užsienį organizatorius. 1969 metais konsekruotas vyskupu, o 1981-aisiais pakeltas arkivyskupu. Nuo 1978 metų vadovavo Vatikano bankui, o vėliau popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskirtas Popiežiškosios Vatikano miesto valstybės komisijos proprezidentu.


Dievo apdovanotas išskirtinėmis malonėmis

Kunigo Jono Kastyčio Matulionio, SJ, gimimo 75-osioms metinėms

Kun. Jonas Kastytis Matulionis, SJ,
Ričardo Šaknio nuotrauka

Nuaidėjo Vasario 16-osios džiaugsmingi aidai, širdį guodžiančios, bet ir susimąstymą keliančios kalbėtojų mintys. Ir ne vienas, gaudžiant šventovėje vargonams, su ašara akyse dėkojo Viešpačiui už šį dar tebesitęsiantį laisvės stebuklą. Tai nuopelnas tūkstančių tautos patriotų, savo gyvenimo auka, kančia bei malda grindusių Lietuvos laisvei kelią…

Šiomis valstybei reikšmingomis dienomis savo 75 metų sukaktį šventė garbusis kunigas Jonas Kastytis Matulionis, SJ. Labai teisingai šį patriotą yra apibūdinęs kultūrininkas Domas Akstinas. Jis yra taip jį apibūdinęs: „Tai žmogus daugiašakis, turtingas dvasia ir širdimi, nuėjęs sudėtingą, bet labai garbingą gyvenimo kelią“.


Prasminga šventė

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono meras Povilas
Žagunis sveikina rajono garbės
pilietį skulptorių Kazimierą Kisielį

Vasario 15-ąja pėsti ir važiuoti skubėjo į Velžio bendruomenės namus, kurie yra už kelių kilometrų nuo Panevėžio. Čia turėjo įvykti Lietuvos valstybės įkūrimo 88-ųjų metinių paminėjimas bei Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija.


Švietė Vasario 16-osios žvaigždė

Benjaminas ŽULYS

Balys Gajauskas ir jo žmona
Irena po daugelio metų,
2000-aisiais, buvusiame
Kučino lageryje, kur dabar
veikia muziejus
Nuotrauka iš asmeninio
Gajauskų albumo

Nuo jaunų dienų

Vargu ar Europoje, net ir visame pasaulyje rasime žmonių, kurie už savo patriotinius įsitikinimus, meilę savo tėvynei būtų kalinami lageriuose, kalėjimuose tiek metų, kiek sovietinės okupacijos metais buvo kalinamas Balys Gajauskas. Šiandien jis pažymi gimimo 80-ies metų savo gyvenimo jubiliejų.

Šis žmogus net 37-erius metus kentėjo sovietinio režimo katorgose, bet nė akimirkai neatsisakė patriotinių idėjų, nesuabejojo savo įsitikinimų teisumu. Viltį, kad Lietuva įžengs į laisvos šalies kelią, žiebė Vasario 16-oji, padėjusi pamatą gimtosios šalies valstybingumui.


Apreiškimai, stebuklai ir Merkinės piramidė

Kun. dr. Robertas RUMŠAS,

Merkinės parapijos klebonas

Pastaruoju metu įvairiose žiniasklaidos priemonėse vėl rodoma ir kalbama apie Merkinės piramidę, regėtoją Povilą ir su ja susijusius reiškinius. Bažnyčia savo tikinčiuosius ragina kiekviename žmoguje ieškoti gėrio daigų ir neskubėti teisti.


Gydysis šiltose patalpose

Perlojos medicinos punkto
patalpas pašventino parapijos
klebonas kun. Valdas Beleckas

Maždaug penkiolika metų perlojiškiams būtiniausia medicinos pagalba buvo teikiama nejaukiose ir šaltose medicinos punkto patalpose. Tačiau nuo šiol jie gali džiaugtis turį šiltą ir tvarkingai įrengtą medicinos punktą – jis duris pacientams atvėrė sausio 26 dieną. Ilgai laukto ir labai perlojiškiams reikalingo medicinos punkto įkurtuvėse dalyvavo rajono meras Vidas Mikalauskas, administracijos direktorius Algis Miškinis, kiti atsakingi savivaldybės darbuotojai, statybininkai, Perlojos bendruomenės nariai.


Paistalai

Petras KATINAS

Vėkapėbėkapėeseselkapėel
dėdėpėsocdemnomenklatūra.
Suvažiavimo atidarymas.
Iškilminga oratorija
Jauniaus Augustino piešinys

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sekretorius Juozas Meldžiūnas, aiškindamas, kodėl mūsų jaunimas beveik nedalyvauja partijų veikloje, pažymėjo, jog didžioji dalis politinių partijų vis dar yra pakankamai uždaros jauniems žmonėms. Bijomasi, kad jauni, iniciatyvūs politikai gali nukonkuruoti senbuvius. Be to, anot J.Meldžiūno, jaunimas šiuo metu neturi ryškių pavyzdžių, kuriais galėtų sekti. Su tokiais teiginiais, ypač su paskutiniuoju, tenka sutikti. Juk kokį pavyzdį, ne tik jaunimui, gali parodyti aršios grumtynės dėl ES milijonų paskirstymo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija