Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pasveikino
su vardo diena

„YIT Kaustai“ –
40 metų

Raukime blogybių šaknis

Ar Holivudo filmai
„nekalti“?

Vaikystės ir jaunystės
prisiminimai

Reikia daugiau
dėmesio „Kregždutei“

Atsipeikėkime

Biržų parapijos
švietėjas

Neišblėsta
iš atminties

Ar TV laidų vedėja
pritrūko meilės
istorijų?

Post Scriptum

Genocidas neturi
senaties

Valstybės
apgaudinėjimo byla

Nesitaikstykime
su garbių Lietuvos
žmonių įžeidinėjimais

Platinamas sovietinis
požiūris į istoriją

Mokiniai tęs,
tobulins,
pasieks daugiau

Vienų keikiamas,
kitų šlovinamas

Minskas kunkuliuoja

Petras KATINAS

Moteris tik paslėpusi po paltu
galėjo pranešti pro saugumo
pareigūnus šiltus rūbus
šąlantiems protestuotojams

Baltarusijos sostinėje tebevyksta protesto mitingai ir demonstracijos prieš prezidento rinkimų rezultatų suklastojimą. Naktimis opozicijos šalininkai, daugiausia jauni žmonės, budi centrinėje Spalio aikštėje. Jie jau nebebijo daugybės milicininkų, omonininkų ir specialiosios paskirties karinių dalinių, kurie sukoncentruoti Minsko gatvėse ir miesto prieigose. Kol kas masinių represijų dar nesiimama (bent iki trečiadienio vakaro to nebuvo). Tačiau milicininkai, nedrįsdami pulti demonstrantų, susitelkusių aikštėje, gaudo atskirus opozicijos atstovus gatvėse ir įsiveržia į jų butus. Kandidato į prezidentus Aleksandro Milinkievičiaus štabo nariai paskelbė, kad naktį į antradienį buvo areštuota daugiau kaip 60 žmonių. Tiek jų jau nuteista 10-15 parų arešto. Tarp areštuotojų buvo ir vienas Lenkijos seimo narys. Apskritai Lenkijos reakcija į įvykius Baltarusijoje labai griežta ir principinga.


Nauji kardinolai iš Rytų Europos

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Francas Rodė, CM

Tarp penkiolikos kardinolų, kuriuos šiandien, penktadienį, kovo 24 dieną, Romoje vykstančioje konsistorijoje inauguruoja popiežius Benediktas XVI, du naujieji Kardinolų kolegijos nariai atstovauja Rytų Europai. Šių hierarchų gyvenimą ir sielovadinę veiklą vienaip ar kitaip veikė tame regione po Antrojo pasaulinio karo kelis dešimtmečius viešpatavęs totalitarinis komunistų režimas bei kiti nelengvi išbandymai Bažnyčiai.


„Artumos“ žygis į žmones

Benjaminas ŽULYS

Žurnalo „Artuma“ vyriausiasis
redaktorius Darius Chmieliauskas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Savarbiausia – šeima

Nuo šių metų pradžios žurnalo „Artuma“ leidybai, visai jo veiklai vadovauja Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Jis – šio žurnalo vyriausiasis redaktorius. Atstovo spaudai pareigybė byloja, kad D.Chmieliauskas yra susijęs su spauda, bendrauja su žurnalistais, įvairiomis žinybomis, pats nemažai rašo, gerai žino Kauno arkivyskupijos, visos Lietuvos krikščionių bendruomenės gyvenimo ypatumus, mūsų visuomenės socialines, doros, dvasingumo problemas, jų spalvas bei atspalvius.


Angelai gyvenime ir kūryboje

Angelas rožių sode (fragmentas)

Angelų tema kalbinome tautodailininkę ir rašytoją Albiną Žiupsnytę. Bet prieš tai pasiteiravome pašalinių žmonių, ar jie tiki angelais ir ką apie juos mano.

Ar kada nors kalbėjotės su savo angelu sargu?

Antanas, 14 metų: „Ne, nes nebuvo progos kada kalbėti. Jei būčiau sužeistas ar kokią nors viziją sapnuočiau, tai gal tada ir pasikalbėčiau. Man reikia priežasties su juo pasikalbėti“.


Sekmadienį, kai snigo

Geradarė Ona Rakauskienė
ir vyskupas Jonas Kauneckas,
jai įteikus Popiežiaus
Benedikto XVI apaštalinį palaiminimą

Tauragnai. Kovo 12 dieną, sekmadienį, čia apsilankę Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis Šv.Jurgio bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Nors vėlyvo pavasario keliai ir buvo snieguoti, dvasininkai laiku suspėjo atvykti į svetingą parapiją.

Popiežiaus malonė – tauragniškei

Bažnyčioje vyskupas Onai Rakauskienei įteikė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą. Tokios Šventojo Tėvo malonės Tauragnų miestelio gyventoja sulaukė už savo gerus darbus. Per dešimt metų ji užaugino ir kunigų seminarijai padovanojo vienuolika kiaulių. Pernai vieną bekoną atidavė Panevėžio vienuolynų reikmėms.


Popiežiaus palaiminimas gargždiškei

Virginija LAPIENĖ

Kazimiera Sipienė po apdovanojimo
su Gargždų parapijos klebonu
kan. Jonu Paulausku (dešinėje),
kunigais Antanu Pryšmantu
ir Virginijumi Būta bei ateitininkais

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, dienos išvakarėse gargždiškei Kazimierai Sipienei suteiktas popiežiaus Benedikto XVI ypatingas apaštalinis palaiminimas. Ši tikybos mokytoja 15 metų gargždiškius moksleivius moko tikėjimo tiesų, be to, savo laisvalaikį aukoja vadovaudama Gargždų ateitininkų kuopai, skatindama jaunimą aktyviai kūrybiškai veiklai.


Vyskupą pagerbė savivaldybių merai

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis (trečias iš dešinės)
ir jį pasveikinti atvykę savivaldybių
merai (iš kairės): Širvintų rajono –
Vytas Šimonėlis, Kaišiadorių rajono –
Romualdas Urmilevičius,
Prienų rajono – Antanas Gustaitis,
Alytaus rajono – Monika Ražanauskienė,
Alytaus miesto – Vytautas Kirkliauskas,
Varėnos rajono – Vidas Mikalauskas

KAIŠIADORYS. Sekmadienį, kovo 19-ąją, šeši rajono savivaldybių, kurių teritorijoje yra Kaišiadorių vyskupijai priklausančios parapijos, merai aplankė ir 70 metų jubiliejaus bei vardo dienos proga pasveikino Kaišiadorių vyskupą Juozapą Matulaitį. Atvyko Alytaus, Kaišiadorių, Varėnos, Prienų, Širvintų rajonų savivaldybių merai Monika Ražanauskienė, Romualdas Urmilevičius, Vidas Mikalauskas, Antanas Gustaitis, Vytas Šimonėlis, taip pat Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Kirkliauskas.


Eucharistinė parapijos diena

Viešpats garbinamas ir procesijomis....

Šakiai. Kovo 5 dieną įvyko antroji Eucharistinė parapijos diena. Šiai šventei buvo atiduota daug širdies. Kiekvieną sekmadienį, per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos kunigai vedė katechezę apie Eucharistiją. Taip pat ir mažuosius bendruomenės narius kunigai ruošė asistai – kaip iškilmingai dalyvauti šv. Mišiose ir procesijoje. Labai svarbu, kad nesiblaškydami, džiugiomis širdimis tikintieji galėtų dalyvauti šv. Mišiose. Parapijos Eucharistinė diena pradėta iškilminga procesija ir šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Sigitas Matusevičius.


Trys jauni veiklūs kunigai – veikli parapija

Kunigas Sigitas Valauskis
vienos gerumo akcijos
metu pas vaikus
su dovanomis ir „Kregždute“

Šilalė. Šiuo metu Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje dirba trys jauni kunigai. Antrus metus parapijai vadovauja energingas kunigas Stasys Toleikis. Jis ne tik Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas, bet ir Šilalės dekanas, beje, jauniausias dekanas Telšių vyskupijoje. Jam padeda beveik kartu su juo Šilalėn paskirtas kunigas Sigitas Valauskis ir iš Skuodo atkeltas kunigas Mindaugas Alekna, kuris prieš metus jau buvo dirbęs Šilalėje. Šilališkiai patenkinti, kad grįžo kun. M.Alekna, nes tai paprastas, kuklus ir nuoširdus dvasininkas, puikus nuodėmklausys. Abu klebono pagalbininkai dar aptarnauja ir gretimas, be kunigų esančias parapijas. Kun. S.Valauskis aptarnauja Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčią ir jos parapiją. Savo nuoširdžiomis šv. Mišių aukomis, jautriais, gyvenimo pavyzdžiais paremtais pamokslais, gražiu bendravimu su parapijos jaunimu šis jaunas kunigas pelnė didžiulę tūbiniškių pagarbą.


Aukštosios Panemunės dabartis
istorijos fone

Vyskupo Justino Staugaičio (1866-1943), valstybininko, diplomato atminimui ir Lietuvos bažnytinės provincijos 80-mečiui

Irena PETRAITIENĖ

Istorinė šimtametė Aukštosios
Panemunės klebonija
keliasi naujam gyvenimui

Marijos giesmės melodiją vinguriuojantys Švč. M. Marijos Vardo bažnyčios varpai Aukštąją Panemunę rytais žadina aukščiau pakelti mintį, o saulėlydžiui artėjant primena, jog laikas sukalbėti Vakarinę. Ir taip kasdien bažnyčios klebono kan. Deimanto Brogio iniciatyva įrengti modernūs elektroniniai varpai panemuniškius kviečia Dievop. Šis prasmingas, kasdienybe tapęs momentas yra ne tik giluminis ryšys su Bažnyčios ir tautos tradicija, bet ir akivaizdus liudijimas, kaip ji gali būti išradingai puoselėjama ir tęsiama moderniame amžiuje.


Žilosios senovės ir mūsų dienų vaidilutės

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Barbora Umiastauskaitė Žagarietė

Jei kas yra daugiau keliavęs po Lietuvą, be abejo, žino, kad ne vienoje vietoje dar ligi šių dienų yra užsilikę vietovardžių, vadinamų Alka, Alkaviete, Alkos kalnu. Žodis „alkas“, „elkas“ reiškia šventą vietą. Tokiomis šventomis vietomis vadinami ne tik kalnai, bet kartais ir pieva, laukas, ežero iškyšulys, sala, viensėdis, kaimas, senkapis. Daugiausia jų užtinkama Žemaitijoje, mažiau Vakarų Lietuvoje ir visai nedaug Rytų Lietuvoje. Latvijoje jie vadinami „Elka kalni“. Tai aukų vieta, kurioje įvairiomis progomis būdavo aukojamos su senojo lietuvių tikėjimo, ypač su mirusiųjų kultu susijusios aukos. Krikščionybei įsigalėjus, tokios vietos greitai pradėjo nykti ir dažniausiai liko tik vietovardis.


Juodasis scenarijus

Petras KATINAS

Jauniaus AUGUSTINO piešinys
Lietuviškasis Dendis su firmine
uodega „naplevatj“
(man į viską nusispjauti)

Visiškai subulvarėjusi komercinė Lietuvos žiniasklaida, be absoliučiai menkaverčių „realybės“ šou, nuolat skelbia apie įvairiausius rekordus. Pavyzdžiui, kas toliau nuspjovė ar dar kažkokį panašų veiksmą padarė. Tiktai kažkodėl nereklamuojama ir pasaulio rekordais neskelbiami Lietuvos valdančiosios grupuotės išsidirbinėjimai. Ko gero, būtume įrašyti į Gineso rekordų knygą vien dėl įvairiausių komisijų kūrimo tais atvejais, kai jau nebėra kur dėtis nuo įvairių daugiausia aukščiausių nomenklatūrinės valdžios pareigūnų ir jų bičiulių išdaigų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija