Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ateitininkai
ir SAŽA 2006

Išniekintas vyskupo
Motiejaus Valančiaus
atminimas

Spalvinga Šuns
metų pradžia

Aptemdyta šventė

Pirmoji Benedikto XVI konsistorija

Mindaugas BUIKA

Pirmasis kardinolo insignijas
iš Šventojo Tėvo rankų priėmė
Tikėjimo doktrinos kongregacijos
prefektas Viljamas Liveida

Svarstyti aktualūs Bažnyčiai klausimai

Po pirmosios užsienio kelionės į gimtąją Vokietiją, kur Kelno mieste vadovauta Pasaulio jaunimo dienų celebravimui, pirmosios Vyskupų Sinodo asamblėjos, skirtos Eucharistijai, ir pirmosios enciklikos „Deus caritas est“ paskelbimui, praėjusią savaitę vykusi konsistorija, kurioje buvo inauguruoti pirmieji Benedikto XVI paskirti 15 kardinolų, savotiškai vainikavo Šventojo Tėvo pontifikato pirmuosius metus. Ne mažiau svarbus buvo konsistorijos išvakarėse, kovo 23 dieną, Popiežiaus sušauktas visų Kardinolų kolegijos narių „apmąstymo ir maldos“ susitikimas, kuriame Benediktas XVI prašė savo artimiausių pagalbininkų kardinolų įvertinti ir pasakyti savo nuomonę dėl kai kurių Bažnyčiai aktualių klausimų.


Kryžius – krikščionybės širdis

Kryžiaus nešimas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Antrasis Švč. Trejybės Asmuo – Jėzus amžinai yra neprilygstamoji Dievo galybė ir tobula Dievo išmintis (plg. 1 Kor 24). Todėl (be dieviškos pagalbos) žmonėms neįmanoma ištirti Jo sprendimų ir aprėpti Jo kelių (Rom 11, 33).

Tai tapo akivaizdu, kai Viešpats Jėzus tarsi atsisakė visos visatos Valdovo titulo, paliko neišpasakytos laimės pilnatvę – dangų ir tapo žindomu kūdikiu, visiškai priklausančiu nuo Mergelės Marijos ir globėjo Juozapo sumanymų bei poelgių. Jėzus mokė apie kviečių grūdo apmirimą ir šito mažo grūdelio palyginimo pavyzdį pirmiausia prisitaikė sau: Jis ne tik radikaliai atmetė bet kokią nuodėmės klastą, bet net (nesusitepęs nė menkiausia kalte) dėl mūsų visų galutinio likimo prisiėmė milijardų žmonių nuodėmes. Dievo Sūnus pats tapo „nusidėjėliu“ (2 Kor 5, 21), idant mes, laikydamiesi pažintų krikščioniškų tiesų, galėtume aplinkiniams nepailstamai liudyti, jog ir šiuolaikinių technologijų klestėjimo laikais Išganytojo kryžiaus kvailybė ir Dievo silpnybė tebėra išmintingesnė ir galingesnė už žmones (plg. 1 Kor 1, 25).


Tiesos žodžio kelias

Aušra ŠUOPYTĖ

Renginio dalyviai (iš kairės):
Petras Plumpa, mons. prof.
hab. dr. Vytautas Kazlauskas,
Gintė Damušytė, arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, sesuo
Nijolė Sadūnaitė ir Jadvyga Damušienė
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

Pasipriešinimas režimui

Kovo 24 dieną Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje Kaune buvo paminėtas pats reikšmingiausias XX a. pabaigos įvykis – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimas pogrindyje. Penkiasdešimties okupacijos metų laikotarpiu „Kronika“ atliko didžiulį vaidmenį atskleisdama Lietuvos tikinčiųjų persekiojimą Sovietų Sąjungoje ir įsiliejo į visos žmonijos kovą už žmogaus teises ir laisves.


Pradėta kun. A.Lipniūno
beatifikacijos byla

Iš kairės: Upytės klebonas
mons. Juozapas Antanavičius,
viešnia iš Lenkijos Elzbieta Grot
ir Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas, daug prisidėję,
kad būtų gerbiamas
kun. A. Lipniūno atminimas

PANEVĖŽYS. Kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo pradėtas jo paskelbimo palaimintuoju procesas. Toks įvykis – pirmasis Panevėžio vyskupijos istorijoje.


Prošvaistę matau jaunojoje kartoje

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC

Kovo 14-ąją kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atšventė 85-erių metų sukaktį. Kovo 19 dieną Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias (Sumą). Savo iniciatyva giedojo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras. Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių: parapijiečių, svečių iš kitų parapijų, tų, kurie yra susitikę šį kunigą gyvenimo kelyje. Netrūko ir gėlių.


Galerijoje „apsigyveno“ mišiolai

Parodoje netrūksta
susidomėjusių mišiolais
Autoriaus nuotrauka

Mišiolas – katalikų liturginė knyga, kunigų naudojama per šv. Mišias. Juose išspausdinti šv. Mišių tekstai kiekvienai bažnytinių metų dienai ir šv. Mišių aukojimo taisyklės. Šv. Mišių metu mišiolas padedamas ant mažo pulpito kunigo kairėje ar dešinėje ant altoriaus.

Panevėžio G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ veikia mišiolų iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų paroda „Missale romanum (XIX-XX a.)“. Čia galima pamatyti XX a. mažąjį mišiolą, išleistą Lenkijoje 1937 metais. Jame sudėti dažniausiai kunigų naudojami tekstai. Iš visų parodos eksponatų išsiskiria mišiolas kunigams silpnaregiams, išleistas Regensburge, Niujorke ir Cincinatyje 1889 metais. Į akis krenta neįprastai didelės ir ryškiai juodos raidės. Be to, jame pateikta tik šv. Mišių tvarka.


Dar kartą apie religiją

Denis MUCHAMADAS

Musulmonas meldžiasi Alachui

Musulmonų mečetė puikuojasi Kauno centre, viename gražiausių miesto parkų. Čia anksčiau buvo senosios kapinės, kurias sovietų valdžia panaikino. Jose tikriausiai ilsėjosi palaikai žmonių, kurių Dievas pasigailėjo ir jiems atleido. Tai sakau todėl, kad neilga Lietuvos valstybės istorija kupina neteisybės ir beteisiškumo. Turiu galvoje laikotarpį, kai Lietuvos Respublika buvo okupuota ir prarado nepriklausomybę, kai šalį neteisėtai valdė kitataučiai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija