Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pamaldus vienuolis ir didelis patriotas

A†A brolis Bronius Poškus

Br. Bronius Poškus

Kovo 31 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai bažnyčios šventoriuje palaidojome brolį pranciškoną Bronių Poškų. Laidotuvėse dalyvavo ir šv. Mišias aukojo keletas pranciškonų ir trys parapijų kunigai. Šv. Mišioms vadovavo t. Astijus Kungys, pamokslą pasakė t. Julius Sasnauskas. Prie kapo Kretingos kapinėse atsisveikinimo kalbą pasakė mons. Alfonsas Svarinskas.

Brolis buvo pamaldus vienuolis ir didelis patriotas. Puikiai mokėjo suderinti ir kūno, ir sielos reikalus. Be jokio svyravimo antrosios sovietų okupacijos metais ėmėsi pavojingo partizanų ryšininko darbo, atsiradus „LKB kronikai“ prisidėjo prie jos platinimo, katechizavo vaikus (už ką buvo baustas ateistinės valdžios), vienu metu globojo ilgametį sovietinių lagerių kalinį Petrą Paulaitį, dalyvavo Lietuvos laisvės lygos veikloje, 1987 metų mitinge prie A.Mickevičiaus paminklo. Globojo ir kelis senus, iš prieškario laikų išsilaikiusius pranciškonus Kretingoje, pats tapdamas pranciškonu 1978 metais, dirbo zakristijonu, platino tautinę katalikišką pogrindžio spaudą, rinko naujus kandidatus pranciškonų vienuolijai ir, net sirgdamas, drastiškomis priemonėmis (bado streiku) reikalavo iš sovietinės valdžios grąžinti nacionalizuotą vienuolyną Kretingoje.

Nepriklausomybės metais visuomet dalyvaudavo savo plačios apylinkės partizanų renginiuose. Upynoje, savo tėviškėje, už savo pinigus pastatė gražų paminklą. Kiekvieną kartą stengėsi aktyviai ir materialiai prisidėti prie Laisvės kovotojų paminėjimo ir pagerbimo. Buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. Kada jam, sunkiai sergančiam, atvežė ordiną į ligoninę, pabučiavo jį ir apsiverkė. Iki mirties liko ištikimas partizanų ryšininkas. Dėl ligos netekęs kojos, prieš pat mirtį buvo perkeltas į pensioną, kur ir mirė.

Laisvės kovų dalyvio atminimas liks gražiu pavyzdžiu visiems, kurie brangina išsivadavimo kovas, atvedusias į nepriklausomybę.

Tebūnie pranciškonui Broniui, aktyviam laisvės kovų dalyviui, lengva Lietuvos žemė, į kurios prieglobstį perdavėme velionio kūną.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija