Atnaujintas 2006 balandžio 21 d.
Nr.30
(1430)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Apaštalinėje
nunciatūroje
paminėtos Benedikto
XVI pirmosios
pontifikato metinės

Nenusigąskite!
Jis prisikėlė!

Išlaikykime trapų
velykinį džiaugsmą

Kelias Gerajai
Naujienai tiesiamas
į darželius

„Inteligentiški“
VSD patarnavimai

Opozicijos priedermė
– uždegti šviesą
ir apšviesti netvarką

Ramybė Jums!

Popiežius pabrėžė Velykų šiuolaikiškumą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
laimina kūdikį per Velykų iškilmes

Kvietė ieškoti taikių sprendimų tarptautinėje politikoje

Praėjusios Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldoms vadovavęs popiežius Benediktas XVI, kuris balandžio 19 dieną paminėjo savo išrinkimo į Petro sostą pirmąsias metines, vėl susilaukė didžiulio dėmesio homilijose išsakytomis mintimis. Ypač reikšmingas buvo jo Velykų sekmadienį po šv. Mišių padarytas tradicinis kreipimasis „Urbi et orbi“, kelis kartus pertrauktas į Šv. Petro aikštę susirinkusių 150 tūkstančių maldininkų plojimų. Kreipimesi buvo paminėtos ir šių dienų pagrindinės tarptautinės politikos aktualijos. Šventasis Tėvas pakvietė taikiai spręsti sudėtingos padėties Irake klausimą bei ieškoti garbingos išeities stiprėjančioje branduolinėje priešpriešoje.


Kryžiaus keliu kartu su Jėzumi

Kazimieras Dobkevičius

Trečios „A“ klasės mokinys
Martynas Dziedonis rodo savo
piešinį, vaizduojantį Kryžiaus kelio stotį

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla jau ilgą laiką mokinių ugdymą grindžia katalikiškomis vertybėmis. Atlikus apklausą, 91 proc. tėvų pasisakė už tai, kad „Šilo“ pradinė mokyla taptų katalikiška. Pernai gegužę Vilkaviškio vyskupija sutiko tapti Kauno „Šilo“ katalikiškos pradinės mokyklos antruoju steigėju. Lapkričio 11 dieną mokykla buvo priimta į Nacionalinę katalikiškųjų mokyklų asociaciją ir tapo jos nare.


Skubėjo daryti gera

Kun. Zigmanto Grinevičiaus, MIC,
kunigystės šventimų 40-mečiui

Kun. Zigmantas Grinevičius, MIC

1966 m. balandžio 6 d., Didįjį trečiadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje Kauno arkivyskupijos valdytojas vyskupas Juozas Matulaitis-Labukas pirmą kartą pašventino tik penkis naujus kunigus: Joną Kardelį (dabartinį Dūkšto parapijos kleboną), Joną Petrauskį (Varnių parapijos kleboną), Steponą Rupšį (palaidotas Radviliškyje), Juozapą Maželį (palaidotas Panemunėlyje) ir Zigmantą Grinevičių (palaidotas Marijampolėje).


Kunigas, apgintas parapijiečių

Kun. Petro Adomonio (1922 01 22–2001 04 16)
5-osioms mirties metinėms

Kun. Petras Adomonis

Aktyvi kunigo veikla sovietmečiu buvo atitinkamai okupantų įvertininta. Raguvoje ėmęs aktyviai burti bendruomenę, sulaukė sovietų valdžios ir vietinių ateistų šmeižtų. 1963 m. birželio 23 d. ,,Panevėžio tiesoje“ pasirodė A.Dačiulio publikacija ,,Karingasis dekanas“ (nors saugumiečiai grasino, jiems pavyko surinkti tik keturis gyventojų parašus po šiuo rašiniu). Straipsnis su rubrika „Klerikalai ir jų darbai“ greitai buvo perspausdintas ir kituose laikraščiuose. Kun. P.Adomonis buvo kaltinamas, kad išlaiko tėvus, turi motociklą. Jo kelionė – išvyka į mišką grybauti su brolio vaikais buvo įvertinta kaip jaunimo „darkymas“; neigiamai traktuotas atsitiktinis kunigo susitikimas su komjaunimo organizacijos sekretore čiuožykloje; jis buvo kaltinamas banditų organizavimu ir t.t. Toks straipsnis tapo puikiu pretekstu, kad tais pačiais 1963 metais iš kunigo Petro būtų atimtas darbo pažymėjimas. Jo netekęs, ganytojas negalėjo atlikti savo pareigų, todėl įsidarbino melioratoriumi. Kitu atveju pasaulietinė valdžia kunigą galėjo traktuoti kaip veltėdį ir nubausti netgi kalėjimu.


Knyga apie kunigą

Knygos „Lietuvos piliečio kelias“
viršelis

Respublikinis Žemaičių vyskupystės muziejus, įsikūręs Varniuose, prisideda prie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 80-ies metų sukakties paminėjimo – jis išleido Telšių vyskupijos kunigo Brunono Bagužo atsiminimų knygą „Lietuvos piliečio kelias“ ir šios knygos priede paskelbė SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinyną (rengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Gintaras Šidlauskas).


Ilgalaikis revanšas

Petras KATINAS

Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Didžiąją savaitę, kai visi tikintieji ir šiaip padorūs žmonės gyveno Velykų laukimo nuotaikomis, mąstė ne tik apie Kristaus, bet ir savo pačių Prisikėlimą, valdžios asmenis vėl apėmė tarpusavio kovos įkarštis. Aišku, toks įkarštis valdančiuosius „gelbėtojus“ ištinka jau ne pirmą kartą, ir žmonės prie jų, deja, jau baigia priprasti.


Kviečiame prenumeruoti „XXI amžių!“

Prenumeratos „Lietuvos pašto“ skyriuose
kaina vienam mėnesiui:

16 puslapių trečiadienio numerio - 8,50 Lt,
pensininkams ir neįgaliesiems - 8 Lt,
16 puslapių penktadienio numerio - 8,50 Lt,
pensininkams ir neįgaliesiems - 8 Lt,
abiejų savaitės numerių - 17 Lt,
pensininkams ir neįgaliesiems - 16 Lt.

„XXI amžius“ „Lietuvos spaudos“ kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik „Katalikų pasaulio“ leidyklos knygyne (Pranciškonų g. 3) bei Arkikatedros knygyne (Šventaragio g. 4); Kaune - LPKTS kioske (Laisves ai. 39);

Kitur „XXI amžius“ pardavinėjamas tik katalikiškos spaude kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių. „XXI amžių“ geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti „XXI amžių“, pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB bankas „Hansabankas“

Banko kodas 73000

Viešoji įstaįgą „Naujasis amžius“

Įmonės kodas: 135193485

Atsiskaitomoji sąskaita LT747300010002262704

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija