Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Nuoširdi pagarba padeda atpažinti žmogaus dieviškumą

Konferencijos organizatoriai
ir dalyviai: dvasininkai, muzikos
mokyklos mokytojai ir mokiniai,
„Dienos namų“ šeimų klubo
„Saulėgrąža“ atstovai

Alytus. Trečiąją Velykų dieną Šv.Angelų Sargų parapijos bažnyčioje iškilminga dvasinė konferencija tema „Prisikėlimo kelyje: asmuo, šeima, bendruomenė“ prasidėjo šv.Mišiomis, kurias aukojo dekanas kun. Arūnas Užupis kartu su diakonu Sauliumi Ruočkumi. Pamokslą sakė Marijampolės kolegijos dėstytojas, moralinės teologijos daktaras kun. Algirdas Petras Kanapka.

Svečias iš Marijampolės pamoksle aptarė Marijos Magdalietės susitikimą su Jėzumi po Prisikėlimo. Kaip prisimename iš Evangelijos pagal Joną (Jn 20, 11-18), Marija Jėzaus nepažino, palaikė jį sodininku, tačiau labai pagarbiai kreipėsi į jį. Parodyta didelė pagarba kitam žmogui padėjo Marijai atpažinti Jėzų. Kun. A.P.Kanapka, pamoksle pateikęs daug gyvenimo pavyzdžių, pažymėjo, kad tik parodžius dėmesį ir pagarbą sutiktajam galima įžvelgti jo dieviškumą: Dievas pasirodo tik tiems, kurie Jį gerbia ir myli.

Po šv.Mišių, pratęsdamas pamoksle išsakytas mintis, kun. A.P.Kanapka analizavo ketvirtąjį Dekalogo įsakymą „Gerbk savo tėvą ir motiną“. Anot jo, aplinkui šimtai pavyzdžių, kai tėvai negerbiami arba net niekinami. Užmiršus šį paliepimą, vaiko širdyje griuvėsiais pavirsta visos žmogiškosios vertybės: gerumas, kilnumas, sąžiningumas ir kt. Vaiko meilė yra paskutinė atrama ir puolusiems tėvams pasitaisyti. Iš tikrųjų paminklą tėvams reikia pastatyti, kol jie gyvi: pagarbos, paklusnumo, meilės paminklą. Tačiau ir tėvai turėtų būti reiklūs, bet tolerantiški. Jie gali patarti vaikui pasirinkti profesiją, gyvenimo draugą, bet apsispręsti teks pačiam subrendusiam vaikui. Kad šeima taptų vertybe, reikia abipusės pagarbos. „Telaimina Jėzus mūs šeimas, tevienija jų širdis“, — linkėjo svečias.

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos instituto absolventas Tomas Būdelis susirinkusiesiems linkėjo gražesnį gyvenimą kurti savo gyvenamosios aplinkos bendruomenėje. Tada gėris plėsis, didės, ir mes žengsime tobulumo link.

Koncertavo Alytaus muzikos mokyklos mokiniai, parengti mokytojų metodininkų Ritos Leitanienės, Dainiaus Platūkio, Daivos Martikonytės, Violetos Baronienės, Linos Bakšienės, Antaninos Pasaravičienės, Gintaro Naujiko ir kt.

Gražiai pasirodė ir VšĮ „Dienos namai“ šeimų klubo „Saulėgrąža“ (vadovė Kristina Bondareva) nariai, suvaidinę Evangelijos vaizdelį „Pakeliui į Emausą“ ir skaitę Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narės Olgos Riabininos poeziją.

Po iškilmių bažnyčioje visi susirinko į „Dienos namus“. Čia vyko agapė, kurios tikslas buvo visus suburti, kad patirtų mielą, krikščionišką bendrystę. Dvasinės konferencijos iniciatorė ir organizatorė, „Dienos namų“ direktorė K.Bondareva padėkojo dekanui kun. A.Užupiui, renginio rėmėjams ir dalyviams, taip pat miesto merui Vytautui Kirkliauskui už dėmesį įstaigos bendruomenei ir velykinę dovaną — albumą „Alytus“.

Marija PETRAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija