Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Balandžio 1 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo surengta seminaristų tėvų diena. Tokia diena seminarijoje organizuojama jau antrą kartą – norima, kad seminaristų tėvai susipažintų tiek su seminarija, tiek ir tarpusavyje, palaikytų vieni su kitais ryšius, susibičiuliautų. Iš pradžių su seminaristų tėvais susitiko vadovybės nariai: rektorius kun. Robertas Šalaševičius, dvasios tėvas Rimgaudas Šiūlys ir ugdytojas kun. Jurgis Vitkovski. Vėliau atskirose grupėse susitiko bei susipažino ir artimiau pabendravo tame pačiame kurse besimokančių klierikų tėvai, taip pat apžiūrėjo seminarijoje atidarytą vitražų parodą. Vidurdienį seminarijos koplyčioje visi kartu šventė Eucharistiją. Rektorius kun. R.Šalaševičius pamokslo metu kalbėjo apie klieriko ir jo šeimos santykius ir pabrėžė, kad svarbu palaikyti draugystę su savo vaikais, pasirinkusiais kunigystės kelią, bet kartu jų nesisavinti, nepasilikti kunigo tik sau, nes jis skirtas visai tikinčiųjų bendruomenei. Vėliau visi drauge pietavo, o penktakursiai parodė spektaklį apie seminarijos globėją šv. Juozapą. Vakare seminaristai meldėsi ir paminėjo pirmąsias popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metines.

Gavėnios sekmadienių vakarais seminarijos bendruomenę aplankydavo, melsdavosi, pasidalydavo mintimis kunigai iš Kaišiadorių vyskupijos.

Balandžio 5–7 dienomis seminaristams Gavėnios rekolekcijas vedė seminarijos Šventojo Rašto dėstytojas kun. Danielius Dikevič, kuris, pasiremdamas Šventuoju Raštu, drauge su seminaristais apsvarstė tris esminius klausimus: žmogaus santykį su savimi, aplinka ir Dievu.

Balandžio 8 dieną Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis seminarijos ketvirtakursiams suteikė lektorių, o penktakursiams – akolitų skyrimus. Ganytojas priminė akolitų tarnystės prasmę – dalyti Viešpaties Kūną, lankyti ligonius, visuomet artėti prie Švč. Sakramento. Kardinolas linkėjo tarnauti su pagarba iš tikėjimo ir meilės, skatino nuoširdžiai skelbti Dievo Žodį, kad jį išgirstų kuo daugiau žmonių. Neužtenka jį dalyti, reikia vis labiau susipažinti, išgyventi širdyje. Kardinolas A. J. Bačkis linkėjo naujiesiems lektoriams ir akolitams gerbti ir mylėti Dievo Žodį ir Kūną. Seminaristai turi būti naujosios kartos apaštalai, įsišakniję Dievo Žodyje ir prisišlieję prie Kristaus Kūno.

Justas JASĖNAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija