Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paskutinį tėvo Skelčio globėją palydėjus į Amžinybę...

A†A Edvardas Jurčiukonis (1919 10 13-2006 03 03)

Edvardas Jurčiukonis
2004 m. rugsėjo 22 d.

1934 metasi Vytėnuose buvo įkurtas pirmasis saleziečių centras Lietuvoje. Bet 1947 metais kun. Antanas Skeltys buvo priverstas juos palikti, nes jam grėsė suėmimas.

Nešdamas tremtinio kryžių tėvynėje, kun. A. Skeltys rado prieglobstį Dzūkijos sodžiuose. Slapstydamasis kunigas jautė valdžios slegiamų dzūkų vargus, stiprino jų dvasią. O už jo galvą buvo pažadėta 20 tūkst. rublių premija.

Kunigas stengėsi išlikti nepastebėtas, dažnai ieškodavo prieglobsčio vis kitur. Jis glaudėsi Viktorijos ir Simo Janavičių šeimoje Mikabalių kaime, Anelės ir Jono Valentų šeimoje, Degėsių kaime, pas Jurčiukonių šeimą Bagdanonių kaime, Marijos Vailionienės namelyje, pamiškėje prie Seirijų.


Mirė ilgametis Ariogalos klebonas

A†A kun. jubil. Jonas Kazlauskas (1924-1949-2006)

Kun. jubil. Jonas Kazlauskas

Balandžio 11 dieną, sulaukęs 81 metų, mirė Šiaulių Šv. Jurgio parapijos altaristas kun. jubiliatas Jonas Kazlauskas. Jis gimė 1924 m. rugpjūčio 18 d., kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. 1950 metais paskirtas Viduklės parapijos vikaru, 1951-aisiais – dar papildomai laikinai eitis ir Žalpių parapijos klebono pareigas. 1953 metais dirbo vikaru Dotnuvoje, 1954-aisiais paskirtas Bukonių parapijos klebonu. 1956-1960 metais klebonavo Panevėžiuke, vėliau - Vepriuose. Nuo 1966 metų 28 metus ėjo Ariogalos parapijos klebono pareigas, nuo 1972-ųjų metų papildomai klebonavo dar ir Leščiuose. 1994 metais buvo altaristu Kauno Petrašiūnų parapijoje, 1995 metais paskirtas altaristu-vikaru į Kauno Vilijampolės parapiją. 1997 metais perkeltas į Šiaulius, kur dirbo Šv. Jurgio parapijos altaristu-vikaru.


Mirė Vėžaičių klebonas

A†A kun. Vytautas Skiparis (1954-1980-2006)

Balandžio 27 dieną anksti ryte mirė Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Vytautas Skiparis. Jis gimė 1954 m. rugpjūčio 21 d. 1980 m. rugsėjo 21 dieną buvo įšventintas kunigu. Nuo 1980 metų buvo Šilalės vikaru, Upynos (Šilalės r.), Girdiškės (Šilalės r.) ir Papilės (Akmenės r.) parapijos klebonu, aptarnavo ir Šiaudinės (Akmenės r.) parapiją. Nuo 1996 metų iki mirties buvo Vėžaičių (Klaipėdos r.) parapijos klebonu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija