Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Su Gavėnios pamaldumu –
į Prisikėlimo džiaugsmą

Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai

ŠILALĖ. Vienas pagrindinių Gavėnios akcentų Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo Kryžiaus kelio ėjimas ir Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas. Pastarieji kas sekmadienį po Sumos buvo giedami Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonijoje. Kryžiaus kelias buvo einamas penktadienių vakarais, sekmadieniais prieš Sumą, o kai kuriomis savaitėmis – ir dažniau. Rožinis buvo kalbamas beveik kasdien.


Primicijos istorinėje Katedroje

Kun. Egidijų Kumžą (kairėje)
sveikina Gargždų ateitininkai
ir jų kuopos vadas
klebonas kan. Jonas Paulauskas

Varniai. Varnių parapijoje, Ožtakių kaime, gyvenantys Natalija ir Kazimieras Kumžos užaugino du sūnus: Egidijų ir Kazį. Abu broliai lankė Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinę mokyklą. Stropiai mokėsi, buvo pavyzdingo elgesio. Augdami religingoje Kumžų šeimoje, sekmadieniais kartu su tėvais melsdavosi Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje. Ypač uolus tikintysis buvo Egidijus. Su didžiuliu noru šv. Mišių metu patarnaudavo ilgamečiui šios bažnyčios klebonui kanauninkui Jonui Petrauskiui.


Šventė „Jo vardą aukštinkim giesmėj“

Gieda Žygaičių vidurinės mokyklos mokiniai

Tauragė. Kilnaus tikslo vedamos Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) metodinio būrelio mokytojos surengė giesmių šventę dekanato mokyklų moksleiviams. Šventės tikslas – šlovinti Viešpatį giesme, nes giesmė – viena maldos formų, o iš sielos gelmių išgiedota malda – dar nuoširdesnė.


Eucharistinis kongresas

Kybartai. Balandžio 22–23 dienomis Kybartuose vyko Vilkaviškio dekanato eucharistinis kongresas. Pirmąją renginio dieną susirinko per 200 jaunimo atstovų iš dekanato parapijų. Po grupių prisistatymo Kybartų kultūros centre, jaunimas klausėsi kun. Laimono Nedvecko liudijimo apie jo kelią į Dievą ir Eucharistijos reikšmę gyvenime.


Gyvybės duona tiesia tiltus tarp širdžių

Prienai. Pavasarišką balandžio 22-osios rytą Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija pradėjo savo Eucharistinę dieną, kuri skirta pasiruošti IV Vilkaviškio vyskupijos eucharistiniam kongresui. Kongreso tema – „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,35). Diena prasidėjo mūsų visų gyvenimo centru – Eucharistijos šventimu. Per šv. Mišias girdėta Evangelijos ištrauka bylojo apie teisėtą Jėzaus priekaištą: „Kokios nerangios jūsų širdys, kad netikite tais, kurie buvo mane matę prisikėlusį“. Eucharistijos šventimo liturgijoje visi renginio dalyviai dar kartą paliudijo ir patvirtino, jog būtent Eucharistija yra gyvenimo centras ir viršūnė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija