Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Naktinė adoracija

Šventimai

Konkursas apie Jėzų

Tyloje skambėti

Padėka už gerą darbą

Kauno samariečiai
plečia savo veiklą

Kodėl vieni kitus
užmirštame?

Skudurinis „radijas“

Kunigas – tiltas tarp
Dievo ir žmogaus

Esame ne tik turtingi,
bet ir laimingi?

Lietuviai,
skatinkime blaivybę

Kam naudinga
tamsa

Kol dar nevėlu

Atsargiai: išdavikas!

Varšuvos paradoksai

Kadrilis
apie „tėtušį“

Irena Degutienė
pretenduoja tapti
Tėvynės sąjungos
lydere

Popiežius iškelia kunigo pašaukimo bruožus

Mindaugas BUIKA

Gerojo Ganytojo sekmadienį
popiežius Benediktas XVI
įšventino penkiolika naujų kunigų

Sielovada neturi nieko bendra su karjerizmu

Pastaruoju metu popiežius Benediktas XVI savo pasisakymuose ir homilijoje yra palietęs daugelį aktualių kunigiškos tarnystės temų, pabrėždamas šventumo ir pamaldumo, atsidavimo Jėzaus Kristaus skirtai misijai ir nesavanaudiškumo svarbą. Štai Gerojo Ganytojo sekmadienį, gegužės 7 dieną, Šv. Petro bazilikoje šventindamas 15 kunigų, Šventasis Tėvas sakė, kad kiekvienas kunigas turi būti pasirengęs aukotis dėl jam patikėtos tikinčiųjų bendruomenės, gerai ją pažinti, palaikyti vienybės ir savitarpio pagalbos dvasią. Popiežius taip pat perspėjo, kad kunigo kelias nėra „karjeros darymo“ kelias ir jam turi būti svetimas noras kopti „į viršūnę“ bažnytinės biurokratijos laiptais, tai yra ne tarnauti, bet kad jam būtų tarnaujama.


Katedros konsekracijos 70-mečio šventė

Apaštalų Sosto nuncijus Lietuvoje
arkivysk. Peteris Stephanas
Zurbrigenas kaišiadoriečių buvo
sutiktas su lietuviškos duonos
kepalu. Kairėje – Kaišiadorių
vyskupas Juozapas Matulaitis

KAIŠIADORYS. Gegužės 14 dieną mieste lankėsi Apaštalų Sosto atstovas Lietuvoje arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas. Arkivyskupo apsilankymo tikslas – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedros konsekracijos (pašventinimo) 70-ies metų sukakties minėjimas. Katedrą 1936 m. gegužės 10 d. konsekravo pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.


Kasdienybėje liudyti bendrystę su Viešpačiu

Dekanato Eucharistinį kongresą
apvainikavo iškilmingos šv. Mišios
bažnyčioje, kurioms vadovavo
vysk. Rimantas Norvila

Lazdijai. Balandžio 29-30 dienomis Lazdijuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas. Intensyvioje, turiningoje, jaunimui skirtoje pirmosios dienos programoje dalyvavo apie du šimtus jaunųjų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms. Džiugiai Viešpatį šlovinančios giesmės pripildė bažnyčios skliautus ir išsiliejo į gatvę, skambėdamos tvarkingoje eisenoje su parapijų vėliavomis išsirikiavusio jaunimo širdyse ir lūpose. Ši eisena tą dieną keletą kartų judėjo pirmyn ir atgal tarp Lazdijų bažnyčios ir Motiejaus Gustaičio gimnazijos, kurioje vyko dalis užsiėmimų.


Muzikos akordai, meilės žodžiai motinoms

Šv. Angelų Sargų parapijos
bažnyčioje (pirmoje eilėje iš kairės):
Alytaus etikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė, mokytoja
metodininkė Birutė Bobinienė,
Muzikos mokyklos vyresnioji
mokytoja Edita Radvilavičienė,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina
Bondareva, Šv. Angelų Sargų
parapijos kunigas Arūnas Simonavičius

ALYTUS. Gegužės 7 dieną po Sumos Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje vyko vilties ir meilės šventė, kurią organizavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva). Per pamokslą bažnyčioje Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis sakė: „Rašykime laiškus motinoms. Gyvoms ir... išėjusioms. Surinkime mintis, geguže kvepiančias. Padėkokime joms už sparnuotas nemigo naktis, už nesuskaičiuotas ašaras ir nuoskaudas. Už tikėjimą ir tėvynės meilę“.


Piligrimai su kryžiumi keliauja į Golgotą

Josvainių parapijoje apsilankiusius
piligrimus klebonas kun. Renaldas
Šumbrauskis po pasveikinimo kartu
su parapijos tikinčiais pakvietė
šv. Mišių maldai į Visų Šventųjų
bažnyčią. Piligrimų kryžių bei
statulėles perėmė nešti parapijos
tikintieji. Bažnyčioje buvo bendrai
meldžiamasi gegužinėse pamaldose,
o po jų aukotos šv. Mišios už piligrimų
palaimingą kelionę. Piligrimai buvo
pakviesti agapei į Josvainių vidurinės
mokyklos valgyklą. Po nakvynės
mokyklos sporto salėje, ryte,
padėkos šv. Mišias aukojo
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Trisdešimt septynių įvairaus amžiaus žmonių grupė pasiryžo piligriminiam žygiui pėsčiomis su apie 60 kg sveriančiu kryžiumi iš Kryžių kalno į Golgotos kalną, esantį Jeruzalėje. Žygis prasidėjo gegužės 4 dieną Šiaulių Katedroje šv. Mišių auka (apie pirmąją kelionės savaitę rašėme praėjusį penktadienį). Praėjusią savaitę piligrimai ėjo per Josvainius, Kėdainius, Šėtą, Bukonis, Veprius, Gelvonus, Čiobiškį, Musninkus, Kernavę, Maišiagalą, Sudervę, Vilnių, Parudaminį. Šiandien, gegužės 19-ąją, jie iš Jašiūnų keliauja į Šalčininkėlius, vakare atvyks į Šalčininkus. Rytoj, šeštadienį, iškeliauja į Baltarusiją. Vėliau jų maršrutas eis per Ukrainą, Vengriją, Austriją, Italiją, Izraelį.


Giesmių suburti

Vargonininkas Antanas Aleksandravičius
su žmona Milda, bažnyčios choro dalyve

Panevėžys. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Sumos ir Votyvos chorų gretose – per 60 dalyvių. Tarp jų – ir miesto vicemeras, Lietuvos kariuomenės generolą išauginusi motina, įstaigų vadovai. Kam teko girdėti giedančius, sako, jog tai yra be galo gražu. Kas įvairaus amžiaus ir skirtingų užsiėmimų ar profesijų žmones čia atveda?


Laikomės Dievo malone
ir žmonių pagalba

Į „XXI amžiaus“ klausimus atsako „Marijos radijo“ direktorius kun. Oskaras Petras Volskis

„Marijos radijo“ direktorius
kun. Oskaras Petras Volskis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kaip galėtumėte įvertinti tuos pusantrų „Marijos radijo“ (MR) darbo metų? Kokių turite didžiausių problemų, kas jums jas labiausiai padeda išspręsti, kas įkvepia?

Viena vertus, labai džiaugiuosi, kita vertus, jaučiu nuolatinį rūpestį. Kukliomis pajėgomis padaroma išties nemažai, tačiau jėgų trūksta spartesniam vystymuisi.


Oldenburgo krašto vyskupo vizitas

Kun. Robertas Grigas

Lietuvos bičiuliai Kryžių kalne
(iš kairės): Sebastianas Klyšas,
dr. Gerhardas Tepė, kun. Robertas
Grigas, vyskupas Heinrichas
Timereversas, Štefanas Graberis,
Klemensas Rotinghauzas
ir Dytmaras Katingeris
Sauliaus KELPŠO nuotrauka

Balandžio 19-26 dienomis Lietuvoje lankėsi Oldenburgo krašto (Vokietija) vyskupas, Miunsterio vyskupo augziliaras Heinrichas Timereversas su šio krašto „Caritas“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovais. Svečią lydėjo krašto „Caritas“ direktorius dr. Gerhardas Tepė, „Caritas“ atstovas spaudai Dytmaras Katingeris, Klopenburgo psichiatrijos klinikos vadovas Klemensas Rotinghauzas, Maltos ordino pagarbos tarnybos vadovas Sebastianas Klyšas ir MOPT referentas ryšiams su užsieniu Štefanas Graberis.


Pasiryžo suremontuoti bažnyčią

Kun. Saulius Paliūnas
prie remontuojamos Linkuvos
Švč.M.Marijos Škaplierinės bažnyčios

Mes, tikintieji, norime iš visos širdies padėkoti mūsų klebonui kun. Sauliui Paliūnui, kuris stengiasi aplankyti kiekvieną tikinčią šeimą, padėti palaidoti parapijiečius. O svarbiausia, kad pasiryžo suremontuoti mūsų Linkuvos Švč. M.Marijos Škaplierinės bažnyčią, kuri buvo remontuota prieš 30 metų, kai dar joje dirbo jau Amžinybėn išėjęs kun. Pratkelys.

Kun. S.Paliūnas prieš ketverius metus sutvarkė šventorių, išklojo plytelėmis takus. Dabar tinkuojamos išorinės bažnyčios sienos ir jeigu orai bus gražūs, darbai bus baigti. Kitais metais liks nudažyti bažnyčią. Jeigu bus lėšų, gal ir bažnyčios vidų išdažys, nes sienos patamsėjusios, apipelijusios.


Gėris ir blogis – visada greta

Išniekinta rodyklė, žyminti
partizanų Petro Jurkšaičio-Beržo
ir Julijono Būtėno-Stėvės žūties vietą

Neseniai šakiečiai sukūrė Šakių bendruomenės tinklapį, o dabar jį įdomiai tvarko. Mums, zanavykams, politinių vėjų nublokštiems pokariu į kitas Lietuvos vietas, šis interneto tinklapis tikra atgaiva, nes, jį pažiūrėjęs, retsykiais tarsi pabūni gimtosiose vietose, jauti jų gyvenimo pulsą. Kai kas teigia, kad Lietuvoje viskas blogai ir niekas nepasikeitė. Pasikeitė ir dar kaip pasikeitė! Prieš 25 metus internetu bendrauti su pasauliu būtume negalėję vien dėl politinių priežasčių, jeigu ir būtų buvusios tam techninės galimybės. O dabar galime susisiekti internetu ir su Lukšiais, ir su Lekėčiais.


Merą, seniūną – rinkti ar skirti?

Panevėžio miesto Tarybos
krikščionių demokratų frakcijos
vadovas Julius Beinortas

Meras ar seniūnas – žmogus, nuo kurio veiklos nemažai priklauso jo valdomo regiono gerovė. Kaip būtų geriau – skirti juos, kaip buvo daroma anksčiau, ar rinkti? Šia tema kalbėjomės su Kovo 11-osios Akto signataru, Panevėžio miesto Tarybos krikščionių demokratų frakcijos vadovu Juliumi BEINORTU.


Avantiūristų piligrimystė

Petras KATINAS

Kai kas, pradėjus byrėti rusų oligarcho partijai ir išpūstam jo mitui, ypač paskelbus paskutiniuosius apklausų duomenis apie tolygiai krentantį „darbiečių“ ir jų šeimininko populiarumą, ėmė džiūgauti, jog štai pagaliau apmulkintoji visuomenės dalis pradeda atsikvošėti. Džiūgavimas, ypač žvelgiant į tas paskutiniųjų visuomenės nuomonės institucijų skelbiamas politikų ir partijų populiarumo lenteles, aiškiai per ankstyvas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija