Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Žiniasklaida neturi sudaryti prielaidų tarpti melo kultūrai

Laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai

Prisikėlęs Viešpats prieš įžengdamas į Dangų pavedė Bažnyčiai eiti ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai (plg. Mk 16, 19). Sustiprinta Tėvo ir Sūnaus meilės Dvasios Bažnyčia jau du tūkstančius metų ištikimai visoms kartoms skelbia apie Jėzaus Kristaus, įsikūnijusios Tiesos, nuveiktą išganymo darbą. Siekdama, kad ši misija būtų vaisinga ir Viešpaties žodis plistų bylodamas kiekvienam žmogui, ji nesvyruoja naudotis visomis įmanomomis priemonėmis bei būdais, kurie padėtų pasiekti tiesos išsiilgusį žmogų.

Tarp šių būdų ypatingą vaidmenį užima visuomenės komunikavimo priemonės. II Vatikano Susirinkimo dekrete Inter mirifica sakoma: „Teisingas naudojimasis šiomis (visuomenės komunikavimo) priemonėmis teikia žmonijai daug naudos, padėdamas dvasios poilsiui bei lavinimui ir Dievo karalystės plėtimui bei stiprinimui“ (2).

Nūdienos žmonija yra susaistyta tokiais glaudžiais ryšiais, kad dingsta erdvė ir nuotolis tarp žmonių, o pasaulis susiaurėja iki laikraščio puslapio, televizoriaus ekrano ar interneto lango. Viena vertus, tai leidžia žmonėms labiau pasijusti vienos šeimos nariais, neribotai prieiti prie informacijos šaltinių, bendrauti tarpusavyje, kita vertus, žmogus tampa itin pažeidžiamas.

Lietuvoje jau knygnešių gadynėje buvo svarbus religinio turinio spausdintas žodis. Prieškariu dideliais tiražais ėjo katalikiška spauda. Sovietinės priespaudos metais pogrindiniai krikščioniškos minties leidiniai suvaidino nemenką vaidmenį mūsų šalies laisvėjimo procese.

Atkūrus nepriklausomybę ir įsigalėjus žodžio laisvei, žiniasklaida įgijo didelį pasitikėjimą visuomenės akyse. Ji tapo įtakinga jėga, formuojančia viešąją nuomonę ir aktyviai veikiančia visuomenės gyvenimą. Bažnyčia sveikina žiniasklaidos pastangas visapusiškai informuoti apie aktualijas, siekius išviešinti mūsų visuomenėje, valdžios struktūrose suvešėjusias negeroves, atskleisti socialinės neteisybės apraiškas. Šia prasme Bažnyčia į žiniasklaidą žvelgia kaip į partnerę, su kuria galima būti „tiesos tarnystės bendradarbiais“ (3 Jn, 8).

Tačiau Bažnyčiai negali nekelti nerimo, kad žodžio laisvės vardu per žiniasklaidą suvedinėjamos sąskaitos, skleidžiami gandai, žeminamas žmogaus orumas. Užsakomieji straipsniai ar laidos sudaro prielaidas tarpti melo kultūrai, kuri tiesiogiai nusižengia Dekalogo priesakui „Nemeluok!“. Šias tendencijas Bažnyčia laiko neigiamomis ir kviečia tiek tikinčiuosius, tiek visus geravalius Lietuvos piliečius jas kritiškai vertinti.

Reali alternatyva viešosioms manipuliacijoms – krikščioniška žiniasklaida. Jos atkaklus darbas, regimas tiek spausdintu žodžiu, tiek internetinėje erdvėje, girdimas radijo bangomis, yra neįkainojamas indėlis skleidžiant tai, ką vadiname amžinosiomis vertybėmis. Tačiau laiko dvasia kelia naujus iššūkius. Krikščioniška žiniasklaida turi ryžtingiau ir įtaigiau ugdyti sąmoningą tikintįjį, kuris geba skirti pelus nuo grūdų, skaityti „laiko ženklus“, prisiimti atsakomybės dalį už Bažnyčios ir visuomenės ateitį.

Suprasdami, kad pati viena krikščioniška žiniasklaida nėra pajėgi susidoroti su jai iškylančiais uždaviniais, reiškiame susirūpinimą, kad ji nesulaukia visapusiško Bažnyčios bendruomenės palaikymo. Ypač sunki yra jos materialinė būklė. Todėl kviečiame jus, brangūs kunigai, raginti tikinčiuosius skaityti, pirkti ir platinti katalikiškus leidinius, nes jūsų žodis ir užsidegimas yra svarus tikinčiųjų akyse. Jums, katechetai, krikščioniška žiniasklaida gali tapti puikia parama skleidžiant Dievo žodį jaunajai kartai. Ar ne paradoksalu, kad daugelio katalikų šeimų biudžetuose atsiranda lėšų kasdieniam bulvariniam skaitalui ir brangiems vartotojišką gyvenseną propaguojantiems žurnalams, bet pritrūksta kelių litų katalikiškiems leidiniams? Tad norime priminti, jog išlaikyti savo žiniasklaidą yra visų katalikų pareiga. Tik sutelktų pastangų dėka ji galės vaisingai veikti.

Visuotinė Bažnyčia jau 40 metų mini Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Apie ją prisimindavome ir Lietuvoje, tačiau norėdami atkreipti didesnį tikinčiųjų dėmesį į šiuolaikinius Gerosios Naujienos skleidimo būdus nurodome nuolat minėti Visuomenės komunikavimo priemonių dieną per Kristaus Žengimo į dangų – Šeštinių šventę. Kviečiame šią dieną kuo plačiau melstis už krikščionišką žiniasklaidą, joje besidarbuojančius tikinčiuosius bei visus katalikus žurnalistus. Būtų prasminga bendruomenėse pristatyti katalikišką žiniasklaidą, aptarti jos misiją. Nuoširdžiai linkime, kad katalikiška žiniasklaida prisidėtų prie tikinčiųjų sąmoningumo, o sąmoningi katalikai – prie savo žiniasklaidos augimo.

Lietuvos vyskupai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija