Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gamtos kaprizai netrikdė vyskupo kelionės

Vyskupas Jonas Kauneckas
teikia Sutvirtinimo sakramentą
Velykių bažnyčioje

VELYKIAI. Prabėgęs sekmadienis buvo itin permainingas, lietingas. Kad ir tokiu prastu oru Velykių bažnyčią ir Marijanavos koplyčią aplankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis.

Ragino melstis

Vysk. J.Kauneckui aukojant šv. Mišias Velykių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje, šventovė buvo pilnutėlė žmonių, kai kurie atvyko net iš Velžio gyvenvietės. Šv. Mišiose dalyvavo generalvikaras kan. dr. R.Pukenis, Velykių parapiją aptarnaujantis Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis, kun. Vilmantas Gutauskas. Pamokslą sakė vyskupas. Jis nemažai dėmesio skyrė blaivybei, šeimų išsaugojimui, katalikiško tikėjimo stiprinimui. Visa tai galima pasiekti malda. Tikinčių žmonių šeimos yra tvirtesnės morališkai, jos neskuba beatodairiškai draskyti savo lizdo.


Sveikas, kryžiau, vienintele viltie!

LAZDIJAI. Išaušo gražus, obelų žiedais ir pienių auksu išdabinta skara apsigobęs sekmadienis, gegužės 14-oji. Jis sukvietė parapijiečius ir svečius į Lazdijų Šv. Onos bažnyčią, į Šv. Kryžiaus Atradimo atlaidus. Bažnyčioje dar buvo jaučiama balandžio mėnesio paskutinėmis dienomis vykusio dekanato Eucharistinio kongreso šventės dvasia. Dar mirgėjo įvairiaspalvių gėlių puokštės, purpurinės ir gelsvos spalvų audeklo klostės puošė altorius. Parapijiečiai dar dalijosi dvasinės atgaivos įspūdžiais, patirtais per šventę. Šį sekmadienį jie susirinko nusilenkti Kryžiui, apmąstyti ir sustiprinti buvimą su Kristumi nešant savo gyvenimo kryžių.


Į Viešpaties vynuogyną…

Kunigas Sigitas Grigas su mama
Gražina Grigiene po šventimų
Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje

TRAKAI. Gegužės 6-ąją diakonas Sigitas Grigas Vilniaus Arkikatedroje buvo įšventintas kunigu. O gegužės 7-ąją jis aukojo pirmąsias šv. Mišias Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje, vienoje seniausių Lietuvos katalikų šventovių.

Pabučiavęs relikvijorių, šlakstydamas šventintu vandeniu gausiai susirinkusius tikinčiuosius, naujasis kunigas prisiartino prie Viešpaties altoriaus ir pirmą kartą pradėjo šv. Mišių auką. Kartu koncelebravo monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, klebonas dekanas Valdas Girdžiušas ir kunigas Robertas Grigas.


Dvi dienas liejosi maldos ir giesmės

Grupė legionierių po pamaldų.
Priekyje kunigai (iš kairės):
Kęstutis Balčiūnas, Eduardas
Steponavičius ir klebonas
Egidijus Jurgelevičius

RIETAVAS. Gegužės 13-14 dienomis klebono kun. Egidijaus Jurgelevičiaus iniciatyva vyko įspūdingi maldų ir giesmių renginiai, kurie dvasiškai sustiprino Rietavo, aplinkinių parapijų ir iš kitų dekanatų atvykusių tikinčiųjų širdis.

Jau penktus metus prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios veikia Marijos legiono prezidiumas „Paslaptingoji rožė“, kurį sudaro 230 legionierių. Jo pirmininkė – Zita Kneižienė, vicepirmininkė – Adelė Norvaišienė, sekretorė – Ilona Meškauskienė, iždininkė – Zita Auškalnienė. Legionieriai trečiadieniais susirenka melstis, aptarti savo nuveiktų darbų lankant ligonius, šeimas, globos namų senukus ir pan.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija