Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Dvi dienas liejosi maldos ir giesmės

Grupė legionierių po pamaldų.
Priekyje kunigai (iš kairės):
Kęstutis Balčiūnas, Eduardas
Steponavičius ir klebonas
Egidijus Jurgelevičius

Koncertuoja Vilniaus Arkikatedros
jaunimo choras, vadovaujamas
Violetos Savickaitės-Paciūnienės

RIETAVAS. Gegužės 13-14 dienomis klebono kun. Egidijaus Jurgelevičiaus iniciatyva vyko įspūdingi maldų ir giesmių renginiai, kurie dvasiškai sustiprino Rietavo, aplinkinių parapijų ir iš kitų dekanatų atvykusių tikinčiųjų širdis.

Jau penktus metus prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios veikia Marijos legiono prezidiumas „Paslaptingoji rožė“, kurį sudaro 230 legionierių. Jo pirmininkė – Zita Kneižienė, vicepirmininkė – Adelė Norvaišienė, sekretorė – Ilona Meškauskienė, iždininkė – Zita Auškalnienė. Legionieriai trečiadieniais susirenka melstis, aptarti savo nuveiktų darbų lankant ligonius, šeimas, globos namų senukus ir pan.

Gegužės 13-ąją Rietavo bažnyčioje įvyko šio Marijos legiono prezidiumo pažadų atnaujinimo ir pasiaukojimo Švč. M. Marijai metinė ACES šventė. Tiesa, ji kasmet švenčiama kovo 25 dieną, tačiau dėl žvarboko pavasario rietaviškiai legionieriai nutarė ją švęsti vėliau – Marijos garbinimo mėnesį, gegužės 13 dieną. Šventėje dalyvavo Plungės parapijos „Vilties Karalienės“ prezidiumo atstovai, vadovaujami Plungės bažnyčios vikaro kun. Eduardo Steponavičiaus, Palangos „Ligonių Sveikata“ prezidiumo atstovai, Gargždų „Aušros Žvaigždės“ prezidiumo atstovai. Atvyko ir Telšių vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Marijos legiono kurijos tarybos pirmininkė Zita Stasiškienė.

Šventė prasidėjo rožinio ir Marijos legiono maldomis. Paskui kun. E.Steponavičius kalbėjo apie pasiaukojimo Marijai svarbą. Prie pagarbiai ant baltai apdengto staliuko padėtos Marijos statulėlės ir legiono vėliavėlės vyko asmeninis ir bendras pasiaukojimas Dievo Motinai. Šv. Mišias aukojo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. E.Jurgelevičius ir kun. E.Steponavičius. Homiliją pasakė kun. E.Jurgelevičius.

Sekmadienį, gegužės 14 dieną, jau iš pat ryto į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią rinkosi tikintieji. Votyvą aukojo ir pamokslą sakė kun. Kęstutis Balčiūnas.

Prieš vidurdienį Rietavo bažnyčia vėl prisipildė tikinčiųjų. Klebonas iš anksto buvo paskelbęs, kad atvyksta Vilniaus Arkikatedros jaunimo choras ir vargonininkas Bernardas Vasiliauskas. Atvyko ir Latvijos Gulbenės muzikos mokyklos kamerinis orkestras, vadovaujamas Donato Veikšano. Tai buvo Rietavo savivaldybės Kultūros centro vykdomas projektas.

Po Sumos, kurią aukojo kun. E.Jurgelevičius, įvyko svečių koncertas. O per Sumą irgi giedojo Vilniaus Arkikatedros jaunimo choras, vargonavo B.Vasiliauskas. Po Sumos vykusį sakralinį koncertą vedė aktorė Doloresa Kazragytė. Sumoje dalyvavo, po to koncerto klausėsi Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, šio miestelio Kultūros centro darbuotojai.

Rietaviškiai yra dėkingi klebonui kun. E.Jurgelevičiui, Rietavo kultūros centrui ir merui A.Černeckiui už gražų ir kultūringą bendradarbiavimą.

Penktus metus Rietave klebonaujantis kun. E.Jurgelevičius tikinčiųjų yra vertinamas už darbštumą, veiklumą, rodomą dėmesį kiekvienam tikinčiajam. Vos atvykus į Rietavą, jau jam teko pradėti mūrinės, dar didiko Oginskio pastatytos Rietavo bažnyčios remontą. Klebonui netrūksta ir kitų rūpesčių. Rietave veikia katalikiška mokykla, senelių globos namai, įvairios religinės organizacijos. Klebono pagalbininkas – kun. K.Balčiūnas aptarnauja Medingėnų parapiją ir dar rūpinasi Rietavo „Aušros“ katalikiška mokykla. Pats klebonas aptarnauja be kunigo likusią Spraudės parapiją. Kitas jo pagalbininkas – konservatoriją baigęs vargonininkas Juozas Barsteiga, kuris subūrė puikų bažnyčios chorą.

Klebonas kun. E.Jurgelevičius yra pasakęs: „Jokie remontai, jokie fiziniai darbai negali užgožti dvasinių dalykų. Jie – svarbiausi ir nenukeliami vėlesniam laikui!“ Tokia nuostata vadovaudamasis, jis ir organizuoja įvairius renginius.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija