Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Rusifikacija ir jos pasekmės Lietuvai

Petras KATINAS

Šiemet sukanka dvi „apvalios“ datos. Tai 50 metų nuo garsiojo N.Chruščiovo pranešimo SSKP suvažiavime dėl Stalino asmenybės kulto ir 27-eri metai nuo oficialiai paskelbto masinio Sovietų Sąjungos tautų rusinimo, pavadinto „tautų susiliejimo“ ir „dviejų gimtųjų kalbų“ programa. Įdomu, kad apie šiuos „istorinius“ jubiliejus Rusijoje nebuvo net prisiminta. Tai ir suprantama. Stalinizmas atgyja visomis formomis, rusų kalba vėl skelbiama kaip didžioji ir galingoji kalba („velikij i mogučyj russkij jazyk“). Rusinimo kampanija prasidėjo 1978 metais, kai SSKP CK priėmė nemažai nutarimų dėl „internacionalizmo“, kurie iki šiol nepaskelbti. Kiti nutarimai tuo klausimu buvo skirti tiktai tarnybiniam naudojimui. Užtat 1979 m. gegužės 22-24 d. Taškente, pirmininkaujant Uzbekijos KP CK pirmajam sekretoriui ir „rašytojui“ Š.Rašidovui, įvyko sąjunginė mokslinė-teorinė konferencija „Rusų kalba – SSRS tautų draugystės ir bendradarbiavimo kalba“. Šioje „mokslinėje“ konferencijoje priimtos „rekomendacijos“ skelbia:

– Ikimokyklinių įstaigų auklėtojams, vykdant „Auklėjimo vaikų darželiuose programas“, plėsti rusų kalbos politiką; tam išnaudoti įvairias jų veiklos galimybes, įvairias jų veiklos rūšis – pratybas, žaidimus, darbą bei kasdieninį bendravimą rusų kalba per pasivaikščiojimus, sporto šventes, rytmečius.

– Rekomenduoti rengimą mokyklinių, tarpmokyklinių, respublikinių, rajoninių rusų kalbos dienų ir savaičių nacionalinėse mokyklose, sienlaikraščių, radijo laidų, ekskursijų, žygių, televizijos bei kino filmų kolektyvinį žiūrėjimą bei aptarimą. Aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose:

– Paskleisti Kirgizijos, Uzbekijos, Moldavijos ir kitų sąjunginių respublikų patirtį rengiant dėstymą rusų kalba, bendrojo lavinimo ir specialiųjų dalykų pradedant nuo II-III kurso.

– Praktikuoti aukštųjų mokyklų mokslinių darbų leidimą rusų kalba.

Sąjunginių respublikų švietimo bei aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoms išnagrinėti klausimą ir pateikti atitinkamus pasiūlymus organizuoti stojamuosius egzaminus rusų kalba.

Tų rekomendacijų svarbiausios kryptys buvo sukonkretintos direktyviniuose nutarimuose ir įsakymuose.

Štai vienas jų, datuotas 1978 m. gruodžio 6 d.:

– Kiekvienai sąjunginės ir autonominės respublikos aukštajai ir specialiajai vidurinei mokyklai perengti ir besąlygiškai vykdyti priemones kvalifikuotiems rusų kalbos dėstytojams rengti ir visiškai jais apsirūpinti, sudaryti jiems visas materialines ir buitines sąlygas.

– Metiniuose ir perspektyviniuose mokomosios specialiųjų disciplinų, literatūros, leidžiamos sąjunginėse respublikose, rengimo planuose numatyti jos leidybos rusų kalba didinimą.

– Įpareigoti pavaldžių aukštųjų mokyklų rektorius ir mokyklų direktorius siekti, kad parengtos priemonės rusų kalbos studijavimui ir dėstymui toliau tobulinti būtų besąlygiškai vykdomos. Plačiau praktikuoti kursinių ir diplominių projektų (darbų), gamybinių praktikos ataskaitų ruošimą ir rašymą rusų kalba.

– Kasmet sudarinėti specialiųjų disciplinų, kurias reikėtų dėstyti rusų kalba, sąrašą.

SSRS aukštojo specialiojo ir vidurinio mokslo ministras V.Jeliutinas

 

Įdomu, kad Lietuvos „SSR“ ministrų taryba dar anksčiau už V.Jeliutino įsakymą, 1978 m. spalio 30 d., priėmė nutarimą Nr. 293 „Dėl rusų kalbos mokymo bei dėstymo respublikoje priemonių tolesnio tobulinimo“:

– I-III visų mokyklų klasėse ir IV-XI miestų mokyklų klasėse, kuriose dėstoma lietuvių kalba, laipsniškai vykdyti LSSR ministrų tarybos 1967 m. kovo 18 d. nutarimo 8-ą punktą,

– dėstant rusų kalbą, skaldyti klases, kuriose yra per 25 mokinius, į du pogrupius.

– Labiau plėsti daugelio sąjunginių bei autonominių respublikų aukštųjų mokyklų patirtį specialiųjų disciplinų dėstymui rusų kalba organizuoti.

– Atsižvelgus į įvairių tautybių piliečių didelį norą organizuoti ikimokyklinių įstaigų ir parengiamųjų klasių vaikų rusų kalbos mokymą, įpareigojo SSRS švietimo ministeriją kartu su SSRS valstybiniu plano komitetu ir SSRS finansų ministerija peržiūrėti šį klausimą ir iki 1979 m. sausio 1 d. pateikti SSRS ministrų tarybai atitinkamus siūlymus.

Lietuvos SSR ministrų tarybos pirmininkas J.Maniušis,

Lietuvos SSR ministrų tarybos reikalų valdytojas D.Petryla

Aišku, Maskvos marionetei, surusėjusiam J.Maniušiui, rašyti tokį nutarimą buvo tiesiog balzamas. Savaime suprantama, jog netrukus pasirodė ir „LSSR“ aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1979 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 73 „Dėl rusų kalbos mokymo bei dėstymo respublikos aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose priemonių tolesnio tobulinimo“. Jame rašoma:

– Kasmet sudaryti sąrašą specialiųjų disciplinų, kurias tikslinga dėstyti rusų kalba, pirmiausia toms specialybėms, kurios lygiagrečiai dėstomos rusų ir lietuvių kalba.

– Daugiau praktikuoti kursinių ir diplominių projektų (darbų), gamybinės praktikos ataskaitų rašymą rusų kalba“.

Ministras H.Zabulis

1983 m. gegužės 26 d. SSKP CK ir SSRS ministrų taryba paskelbė nutarimą „Dėl papildomų priemonių rusų kalbos mokymuisi gerinti sąjunginių respublikų bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose mokymo įstaigose“:

– Skirti daugiau laiko rusų kalbai bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose vidurinėse mokymo įstaigose dėstomąja ne rusų kalba: esant reikalui, atiduoti šiems tikslams dalį arba visas valandas, skiriamas užsienio kalbai mokytis. Mokant rusų kalbos ir literatūros, leisti dalyti į du pogrupius visas klases ir grupes, kuriose yra per 25 žmonės.

– Nuo 1984 metų 15 proc. padidinti darbo atlyginimus parengiamųjų ir I-III klasių mokytojams, dėstantiems rusų kalbą, taip pat IV-X(XI) klasių rusų kalbos ir literatūros mokytojams bendrojo lavinimo mokyklose ir internatinėse mokyklose visų tipų bei pavadinimų profesinėse ir specialiosiose vidurinėse mokymo įstaigose, kuriose dėstoma ne rusų kalba ir kurios yra kaimuose bei miestų tipo gyvenvietėse.

                                                  Neskelbiama. (!)

SSKP CK sekretorius J.Andropovas

SSRS ministrų tarybos pirmininkas

N.Tichonovas

Lietuvos „SSR“ vietininkai savo uolumą rusinant Lietuvą, įdiegiant rusakalbystę ir pusiaurusakalbystę demonstravo ir tuo metu, kai visoje Lietuvoje jau plaikstėsi Atgimimo vėliavos. 1988 m. rugsėjo 13 d. „LSSR“ švietimo ministerija paskelbė įsakymą Nr. 86 „Dėl papildomų priemonių rusų kalbos mokymui gerinti respublikos bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose“:

– Padidinti rusiškų bendrojo lavinimo mokyklų kiekį, kad jų visiškai pakaktų pageidaujantiems jose mokytis.

– Pionierių laikraščius leisti tiek gimtąja, tiek rusų kalba.

– Lietuvių mokyklų vyresniųjų klasių matematikos, fizikos, chemijos, istorijos ir visuomenės mokslų vadovėliuose pridėti terminų žodyną rusų-lietuvių kalbomis ir išsamiai jį aiškinti visose pamokose.

– Visose mokyklose įvesti rusų kalbos ir literatūros fakultatyvus, būrelius, plėsti įvairiopą veiklą rusų kalba už klasės ir mokyklos ribų.

– Iki 1990 metų visose miestų rajonuose turi būti atidarytos klasės su sustiprintu rusų kalbos ir literatūros mokymu.

– Padidinti 15 proc. atlyginimus auklėtojams, turintiems rusų kalbos pamokas kaimo vietovėse.

Šio ir panašių „LSSR“ vietininkų įsakymų autoriai, kurie dabar skelbiasi, kad 50 metų dirbo Lietuvai, ir rašo memuarus liaupsindami tą „tarnystę“, aiškiausiai parodo, kam ir kaip jie tarnavo. Ir jokie komentarai čia nereikalingi. Pakanka tiktai priminti, kad tais pačiais 1988 m. spalio 4 d. Vilniuje įvyko LKP CK XIII plenumas, pirmą kartą daugelio jo dalyvių nepasitenkinimui verstas lietuvių kalba. Mat į tą plenumą buvo pakviesti dalyvauti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupės komunistai Just. Marcinkevičius, A.Maldonis, A.Čekuolis, K.Prunskienė, A.Žebriūnas, B.Kuzmickas, P.Pakalnis, B.Genzelis, R.Rajackas ir R.Ozolas.

To rusinimo pasekmes jaučiame iki šiol. Ne ką mažesnes nei po spaudos draudimo carizmo metais. Pakanka tiktai paklausyti, kokia puskalbe kalba daugelis buvusių ir dabar tebevaldančių partinių nomenklatūrininkų, vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir aiškiai matyti žargonas, svetimos sakinių konstrukcijos, fonetiniai pakeitimai. Todėl nereikia stebėtis, kad laisvai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu iki šiol nesugeba daugelis net aukštųjų mokyklų studentų ar absolventų. Nepagarba kalbai sukelia ir tautos bei žmogiškojo orumo negerbimą, net nutautinimą. Pagaliau ir po 16 atkurtosios nepriklausomybės metų rusiškai kalbanti visuomenės dalis nesidomi nei Lietuvos istorija, nei jos kultūra, o savo rengiamuose renginiuose iki šiol tebemini „tarybinės armijos dieną“ ir kitas okupacinių laikų šventes.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija