Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Moksleivių rašinių konkursai stiprina išeivijos ryšius su Lietuva

Apie Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkės Marijos Remienės kultūrinę, dvasinę ir mecenatišką veiklą ne kartą minėta spaudoje. Skaitome ir jos įvairia tematika parašytus straipsnius. Svarbu, kad ne tik ji pati rašo, bet, organizuodama konkursus, skatina rašyti ir jaunimą. Taip net penkerius metus ji organizavo kasmetinius konkursus „Kregždutės“ skaitytojams vis skirtingomis temomis, tarkim, „Ką aš sakysiu susitikus Kristų“, „Ką aš žinau apie Lietuvos partizanus“. Tokiomis patriotinėmis religinėmis temomis M.Remienė siekė paskatinti dar visai nedidelius vaikus domėtis savo krašto istorija, pagilinti dvasines-religines žinias. Redakcijai ji siųsdavo pinigus, o jos nariai konkurso dalyviams nupirkdavo ir išsiuntinėdavo knygeles.

Sėkmingi mažųjų konkursai paskatino M.Remienę skelbti sudėtingesnių rašinių konkursus. Tam ji pasirinko savo numylėtą gimtąjį kraštą Musninkus ir globojamą vidurinę mokyklą. Ketverius metus ji mokinių žinių plėtrai, meilės savo krašto ugdymui siūlė organizuoti ekskursijas, kurioms aukodavo po 1000 JAV dolerių. Taip 2002 metais buvo suorganizuota ekskursija į Nidą, kitais metais – į Kryžių kalną ir Šiluvą, 2004-aisiais – į Karaliaučių. 2005 metais ekskursijon po Lietuvos istorines vietas išsirengė Musninkų vidurinės mokyklos pedagogai, vėlgi finansuojami savo mecenatės M.Remienės.

„Kregždutės“ organizuoti rašinių konkursai persikėlė į konkrečią mokyklą - į jau minėtus Musninkus. Temos konkursams skelbiamos sausį, kad Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną būtų įteiktos premijos. Mokytojai patys sudaro komisijas, o geriausius rašinius atsiunčia pasiskaityti ir mecenatei. Be to, pedagogai apie konkursus ir jų rezultatus skelbia išeivijos spaudoje.

2005 metais M.Remienė Musninkų vidurinėje mokykloje organizavo rašinių konkursą: „Ką man reiškia šie metai“ – tai atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės 15-ieji metai. Marijai buvo svarbu sužinoti, kaip vaikai savo širdimi ir protu suvokia ir vertina šį svarbų įvykį.

2005 metais Lietuvos spaudoje nemaža rašyta apie prelatą Mykolą Krupavičių, organizuotos konferencijos, jaunimo dviračių žygis po Lietuvą. Plačiai garsintas prelato vardas rengiantis perlaidoti jo palaikus: iš Čikagos atvežti į Lietuvą – įvykdyti jo troškimą.

M.Remienė, gerai žinodama prel. M.Krupavičiaus asmenybę, jo atliktų darbų svarbą Lietuvai, diegdama tokį poreikį ir jaunimui, Musninkų vidurinės mokyklos mokiniams paskelbė rašinio „Prelato Mykolo Krupavičiaus reikšmė Lietuvai“ konkursą. Mokyklos pedagogų komisija, atrinkusi geriausią darbą, nusiuntė mecenatei. Tai dviejų dvyliktokų Justės Šapolaitės ir Martyno Urbanavičiaus rašinys „Gyvenę ir dirbę Lietuvai“.

Konkurso iniciatorė ne tik atidžiai perskaitė gautą darbą, bet ir pasistengė, kad jis būtų išspausdintas ilgiausiai išeivijoje einančiame dienraštyje „Draugas“ (2006 m. balandžio 27, Nr. 81. P.8). Ir vos pasirodžius puslapio dydžio straipsniui, mecenatė kuo skubiausiai laikraštį išsiuntė jau minėtai savo globojamai mokyklai. Tai didelė garbė ir Musninkų vidurinei mokyklai, ir moksleiviams – konkurso laimėtojams, be abejo, džiaugsmas tėveliams ir didžiulė paskata jaunimui ateičiai.

Šis konkursas – tai ne tik dar vienas geranoriškas išeivijos prasmingos ir tikslingos veiklos, ryšių su Lietuva rezultatas, bet ir puikus jaunimo ugdymo, pagarbos ir meilės savo tautos praeičiai rezultatas, iškeliant sektinas asmenybes.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Čikaga, JAV

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija