Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Festivalis
„Ant Katedros laiptų“

Partizanų
atminimui
oš medžiai

Susitikimas
su vyskupu

Kardinolas pirmųjų
laikinųjų įžadų
apeigose

Pasirūpino
šventoriaus medžiais

Šv. Antanas Paduvietis

Karmelitiškojo
dvasingumo
charizmiškumas

Lobių paieškos
Lazdijuose

Malda už abiturientus

Neužgesinkim
šypsenų žarijom...

Ar skaitai
katalikišką spaudą?

Iš ratelių – į karietą

Asmens dvasinė
okupacija

Tik nepavirskim...
kormoranais

Rusijos aukso
beieškant

Mirė
garsi kalbininkė

Patvirtinta parama bažnytiniams judėjimams

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas kvietė
katalikiškų asociacijų narius
būti vieningus ir glaudžiai
bendradarbiauti
su savo ganytojais

Antrasis pasaulio bažnytinių judėjimų ir naujųjų bendruomenių kongresas, birželio pradžioje vykęs Roka di Papa miestelyje (netoli Romos), bei šių sąjūdžių narių susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI praėjusį šeštadienį Šv. Petro aikštėje patvirtino Šventojo Tėvo palankumą jiems. Spaudos konferencijoje pristatydamas įvairius kongreso eigos aspektus jį rengusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas arkivyskupas Stanislavas Rilka pastebėjo, kad Benediktas XVI, dar būdamas Tiubingeno (Vokietija) universiteto teologijos profesorius, su bažnytiniais judėjimais užmezgė kontaktus, kurie nuolat intensyvėjo, tapdami nuoširdžia draugyste.


Iškilmingai pašventinta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Ričardo ŠAKNIO nuotaukos

Kaunas. Pagaliau Žaliakalnio tikintieji sulaukė dienos, kai po rekonstrukcijos birželio 2 dieną „mažoji bažnytėlė“ – taip dar vadinama Aukštaičių gatvėje esanti Kristaus Prisikėlimo bažnyčia – iškilmingai pasitiko juos išoriškai nedaug kuo pasikeitusi, o viduje pasipuošusi naujai.


Eucharistinis kongresas

Eisenos pradžioje – Aukštosios
Panemunės parapijos
jaunimo grupės „Gentis“ vėliava

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Nemaža dalis Aleksoto dekanato parapijų tikinčiųjų pasirinko porą savaitgalio dienų, kad pašlovintų, adoruotų Viešpatį. Tenka apgailestauti dėl mažesnio kai kurių parapijų ir mokyklų aktyvumo: jie pirmenybę skyrė laikinoms žemiškoms, materialinėms vertybėms, pabrėžė dekanas kan. Deimantas Brogys ir paragino melsti Viešpaties malonių mažiau aktyvioms parapijoms.

Eucharistinis kongresas prasidėjo gegužės 26 dieną šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento adoracija. Gegužės 27 dieną Aukštosios Panemunės parapijos bažnyčioje buvo daug šventinės atributikos, kuri, atrodo, šaukte šaukė mažus ir didelius burtis draugėn.


Lankėsi vyskupas

Truskavoje tinkamai sutiko
lauktus svečius
Autoriaus nuotraukos

Truskava. Praėjusį šeštadienį, birželio 3-iąją, Tėvo dienos išvakarėse, čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Tėvynei reikalingi padorūs katalikai

Aukštą svečią, kurį lydėjo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas, Truskavoje sutiko senovišku papročiu – su naminės duonos kepalu ir iš ąžuolo lapų pintu vainiku. Bažnyčioje sakydamas pamokslą, vyskupas teigė, jog šiandien reikia tvirtų įsitikinimų žmonių – tiek partijose, tiek mokyklose, tiek kasdieniuose darbuose.


Tėviškė įamžino kalbininko atminimą

Renginio svečiai prie P.Jonikui
skirto stogastulpio (iš kairės):
akad. Zigmas Zinkevičius
su žmona Regina, kalbininkė
Laima Murinienė, doc. Aldonas
Pupkis, Tauragės rajono meras
Pranas Petrošius, Mažonų
seniūnas Jonas Samoška,
doc. Alfonsas Tekorius, kalbininkė
Marytė Slušinskaitė

PAGRAMANTIS. Gegužės mėnesį, žydint sodams, miestelis rengėsi išskirtinei šventei – kalbininko Petro Joniko (1906-1996) 100-ųjų gimimo bei 10-ųjų mirties metinių minėjimui.

Jubiliejinio renginio organizatoriai pasistengė, kad kraštiečio atminimas būtų tinkamai pagerbtas ir įamžintas. Vietos bibliotekoje veikė gausi leidinių bei kraštotyros darbų paroda, nušviečianti jo gyvenimą bei mokslinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Gimtojoje P.Joniko sodyboje tautodailininkas Julius Ronza sukūrė ir pastatė stogastulpį, prie gimtojo namo buvo prikalta memorialinė lenta. Medžio darbus padėjo atlikti sumanus meistras pagramantiškis Antanas Stružeckis.


Krikščionio stiprybė

Minint 100 metų jubiliejaus sulaukusį tikinčiųjų teisių gynėją Vladą Lapienį

Vladas Lapienis
tik ką grįžęs iš tremties
1988 metais

Birželio 6-ąją Vladui Lapieniui, nenuilstamam tikinčiųjų teisių gynėjui, ilgamečiam komunistinių lagerių kaliniui, sukako 100 metų. Persekiodama daugelį tikinčiųjų, sovietinių kolaborantų valdžia siekė ypač nutildyti aktyviuosius, už tikėjimo laisvę garsiai pasisakiusius tikinčiuosius. Tarp tokių buvo savo tikėjime niekaip nepasiduodantis V.Lapienis, kuris daugino ir platino katalikišką pogrindžio spaudą, sovietinės valdžios vadams rašė protesto laiškus prieš tikinčiųjų diskriminaciją ir laisvės varžymą. Kolaborantų valdžios pareigūnai visaip persekiojo V.Lapienį, darydami jo ir jo žmonos Elenos namuose daugkartines kratas, šantažuodami, tyčiodamiesi, tardydami, visokeriopai juodindami. Bet atkaklusis katalikas buvo nepalaužiamas, jo gilus tikėjimas niekada nesusvyravo ir tik labiau užgrūdino jį. Jo užsigrūdinimą tikėjime galima prilyginti pirmųjų krikščionybės amžių krikščionims, nepabūgusiems žiauriausių persekiojimų ir kankinimų.


Tarnystė Dievui – nesibaigiantis kelias

Bronius VERTELKA

Panevėžio Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios altaristas
kun. Vytautas Aloyzas Marozas
Autoriaus nuotrauka

Gauti kunigystės šventimai – tai įpareigojimas visą likusį gyvenimą tarnauti Dievui. Paties kunigo gyvenimą galima lyginti su keliu, kurio pabaigos nematyti. Kun.Vytautas Aloyzas MAROZAS, pernai pažymėjęs savo 75-ąjį gimtadienį bei savo kunigystės 50 metų jubiliejų, yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altaristas.


Kryžiaus kelionė į Golgotą

Kun.Kazimieras Ambrasas, SJ

Maldininkai, pėsčiomis nešantys
kryžių į Golgotą, prie Vilniaus
Kalvarijų koplyčios

Gegužės 5 dieną 8 val. iš Kryžių kalno prasidėjo beveik pusmetį truksianti daugiau kaip trisdešimties Lietuvos maldininkų kelionė pėsčiomis į Golgotos kalną Šventojoje Žemėje. Per visą mėnesį mūsų maldininkai nuėjo daugiau kaip penktadalį kelio – daugiau kaip 1000 kilometrų ir, perėję Lietuvą bei Baltarusiją, dabar žingsniuoja Ukrainos žeme. Mielai sutikti kelionės maršrute pereitų Lietuvos parapijų žmonių, mūsų maldininkai kuo nuoširdžiausiai buvo priimti ir Baltarusijoje.


Maldos bažnyčiose ir prie koplyčių

Prie Obelyne esančios
Dievo Motinos koplyčios meldėsi
vien jaunimas. Juos ne kartą
aplankė kunigas Sigitas Valauskis

Nuo seno Šilalės krašto tikintieji gegužės mėnesį skiria Dievo Motinai – Švč. Mergelei Marijai garbinti. Taip buvo ir šiemet. Visą gegužę tikintieji garbinti Dievo Motinos rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kuri zakristijono Jono Masidunskio triūso dėka skendėjo pavasarinėse gėlėse. Dekanas klebonas kun. Stasys Toleikis, padedamas pagalbininkų kunigų Sigito Valauskio ir Mindaugo Aleknos, padarė viską, kad gegužinės pamaldos vyktų ne tik vakarais bažnyčioje, bet ir prie kaimuose esančių koplytėlių. Antai prie Balsių gyvenvietės stovi dvi gana nemažos koplytėlės, tinkančios Dievo Motinai garbinti. Šilų kaimo gyventojai susirinkdavo melstis prie pirmosios Balsiuose esančios koplytėlės, o balsiškiai – prie antrosios. Visą gegužės mėnesį nuo koplytėlių sklido giesmės vakaro tyloje. Kartu giedodavo ir jaunimas. Visi trys kunigai: S.Toleikis, S.Valauskis ir M.Alekna, tarpusavyje pasiskirstę, aplankydavo prie koplytėlių besimeldžiančius žmones ir įsitraukdavo į bendrą maldą.


Popiežius suteikė audienciją Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui

Popiežius Benediktas XVI
audiencijoje priėmė
Didžiosios Britanijos ministrą
pirmininką Tonį Bleirą
AP nuotrauka

Benediktas XVI audiencijoje priėmė Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką. Pagrindinė Šventojo Tėvo nuoširdaus pokalbio su britų premjeru Toniu Bleiru tema buvo apie religijos vaidmenį politikoje ir visuomenėje. Benedikto XVI ir premjero T.Bleiro pokalbyje buvo atkreiptas dėmesys į religijų išpažįstamų vertybių reikšmingą įnašą į dialogą, ypač su nuosaikiuoju islamu, bet labiausiai solidarumo ir taikos srityse.


Nieko gera nežadančios lygiosios

Petras KATINAS

Pilietinės demokratijos partijos
vadovas Mirekas Topolanekas

Po dvi dienas vykusių parlamento rinkimų Čekijoje paaiškėjo, kad juos nežymiai laimėjusi Mireko Topolaneko vadovaujama Pilietinės demokratijos partija, nors ir turės 200 vietų parlamente 81 vietą ir bus didžiausia, vargu ar galės suformuoti naują šalies vyriausybę. Tuo labiau kad jau dvi kadencijas vadovavę Čekijai premjero Jiržio Paroubeko socialdemokratai ir jų sąjungininkai „neatsižadėję principų“ komunistai, gavę atitinkamai 74 ir 26 vietas, turės lygiai 100 vietų. Tai yra tiek pat, kiek turi dešinieji Pilietinės demokratijos partijos ir jos sąjungininkų krikščionių demokratų ir žaliųjų atstovai.


Proveržis ar vėl sąstingis?

Petras KATINAS

Prieš pat Vyriausybės atsistatydinimą premjero Algirdo Brazausko kanceliarija spėjo parašyti ir išsiuntinėti nedidelę apie 70 puslapių knygelę apie tos nueinančios nebūtin „koalicinės“ Vyriausybės didžius nuopelnus Lietuvai ir jos žmonėms. Spalvoto, gausiai iliustruoto leidinėlio pavadinimas gana keistas. Nors dar 2006-ieji nelabai ir spėjo įpusėti, bet knygelė pavadinta taip: „Lietuva – spartūs žingsniai 2006 metais“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija