Atnaujintas 2006 birželio 23 d.
Nr.48
(1448)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos vyskupų vizitas
Ad Limina

Mūsų emigrantai
Danijoje

Garbino Jėzų
Švč. Sakramente

Marijos dieną melstasi
už tremtinius

Nusiteikę melstis
drauge

Pagerbė karo
kapelioną

Aplankė vyskupas

Dvidešimt metų
Kristaus vynuogyne

Paminėtas buvusio
klebono 100-metis

Tautos tragediją mena
akmenų siena

Tautos tragediją mena
akmenų siena

Esame Viešpaties
vaikai

Viską atidaviau kitiems

Ko gailimės
ir ko nevertiname?

Tradicija nelygu
tradicijai

Pavojaus skelbti
dar nereikia

Kad Kristui giedotų
visa Lietuva

Neleiskite blogiui
užvaldyti pasaulio

Ar verta kritika
dėl kritikos?

Klausimai

Šventės – išeiginės,
išeiginės...

Nelinksmi šeimos
vaizdeliai

Lietuvą sutinkam
Palangoj...

Kaimo žmonėms gali
padėti profsąjungos

Žemės ūkis mažai
domina

ANTROSIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
DEKLARACIJOS
65-osios metinės

Krekenavos „aktyvistai“

Kovų
už nepriklausomybę
istoriją išsaugosime
ateinančioms kartoms

Dvi katės
viename maiše?

Vyriausybė
turi dirbti mums

„Laiminga vaikystė“

Gaisras Kaukaze
liepsnoja toliau

Krikščioniškosios
kultūros kelias į Lietuvą

Nesiskaitymo
su žmonėmis pavyzdys

Popiežius patvirtina eucharistinio pamaldumo prioritetus

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas aukoja
Kristaus Kūno ir Kraujo
iškilmės šv.Mišias prie
Laterano Šv. Jono bazilikos

Ganytojai turi rūpintis maitinimu tiesos duona

Popiežiaus Benedikto XVI celebruotos Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, pirmoji po spalio mėnesį vykusios Eucharistijai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos, paskatino Šventąjį Tėvą savo pasisakymuose toliau įvairiais aspektais vystyti mokymą apie Švč. Sakramento centriškumą katalikiškajame gyvenime. Be abejo, daugelį domina, kada bus paskelbtas galutinis minėtos Sinodo asamblėjos dokumentas, posinodinis apaštalinis paraginimas, kurį Popiežiui padeda rengti speciali vyskupų taryba, vadovaujama Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriaus arkivyskupo Nikolos Eterovičiaus.

Birželio 1 dieną susitikęs su tarybos nariais, Benediktas XVI jiems sakė, kad Bažnyčioje nekantriai laukiama naujojo dokumento, – tai jam teko patirti pasimačius su kas penkeri metai privalomam „ad limina apostolorum“ į Romą atvykstančiais nacionalinių vyskupų konferencijų nariais. Būtent vyskupai ir kunigai pirmiausia laukia to posinodinio apaštalinio paraginimo paskelbimo, nes Eucharistija yra jų misijos veržlumo stiprinimo šaltinis ir slėpinys. Bažnytiniame gyvenime vyskupas labiausiai turi atitikti atvaizdą Kristus, „kuris mus maitina savo kūnu ir krauju“. Iš Eucharistijos ganytojai semiasi tos stiprybės pastoracinei meilei, kuri iš esmės yra „tiesos duonos dalijimas tikintiesiems krikščionims“.

Šiame kontekste rengiamas dokumentas turi tapti viena iš priemonių tam Dievo žmonių maitinimui, „padėti jiems augti tiesoje“, geriau pažinti Eucharistijos slėpinį bei paraginti juos intensyviam eucharistiniam gyvenimui. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad jeigu mes kalbame apie Kristaus tiesą, tai pirmiausia neturi likti nepastebėta meilė, „nes ji yra pati Dievo esmė“. Būtent tiesa apie evangelinę meilę ypač rūpi kiekvienam asmeniui, ir ganytojai ją turi skelbti „nuo stogų“ be jokios baimės ir nutylėjimų, nepriklausomai nuo tam pasaulyje susidariusių sąlygų palankumo.


Sulaukė svečių

Pirmosios akimirkos vyskupui
Jonui Kauneckui atvykus
į Vabalninką. Ganytoją sutiko
Biržų dekanas kan. Povilas Miškinis
Autoriaus nuotraukos

VABALNINKAS. Baltutėlė kaip gulbė, savo gyvavimo antrąjį šimtmetį baigianti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sulaukė garbingų svečių. Birželio 9 dieną joje lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jų vizito tikslas buvo dalyvauti iškilmėse suteikiant Sutvirtinimo sakramentą grupei jaunuolių.


Ant bažnyčios bokštu suspindo kryžiai

Bažnyčios bokštų aukštis –
16,5 metro
Autorės nuotraukos

SUOSTAS. Birželio 7 dieną atstatomos Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios bokštai pasipuošė kryžiais. Iš pat ryto šio iškilmingo įvykio laukė šios parapijos klebonas kun. Henrikas Bernatovičius, parapijiečiai, svečiai: architektas Kazimieras Tamošėtis, Biržų rajono meras Regimantas Ramonas, Nemunėlio Radviliškio seniūnas Vytautas Jareckas, Seimo nario padėjėja Nijolė Šatienė, verslininkė Birutė Rinkevičienė. Darbų pradžios jau laukė UAB „Nuosvyra“ direktorius Arūnas Pocius, darbų vykdytojas Saulius Ušeckas, statybininkai Leonidas Ščebetovas ir Rimantas Batutis, Biržų miškų urėdijos autokeltuvo vairuotojas Juozas Indriliūnas.


Ir meldėsi, ir užbaigė mokslo metus

Vyskupo Jono Borutos žodis
pašventinus parapijos namus.
Stovi Žemaičių Kalvarijos
Bazilikos klebonas
kun. Narsutis Petrikas

Žemaičių Kalvarija. Kiekvieno mėnesio antrą dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyksta Telšių vyskupijos dekanatų dienos. Atskirų dekanatų tikintieji, atvykę su savo parapijų kunigais į kiekvieną mėnesį vykstančius Švč. Mergelės Marijos atlaidus, meldžiasi, gieda, dalyvauja šv. Mišiose, paskui procesijoje su vyskupo nešama šv. Kryžiaus relikvija eina į Žemaičių Kalvarijos kalnus.


Žeimių bažnyčiai – 100 metų

Žeimiai - seniausia vidurio Lietuvos gyvenvietė, istoriniuose šaltiniuose minima jau XIV amžiuje.

Apie 1522 metus pirmąją Romos katalikų bažnyčią Žeimiuose pastatė Zavišos. 1565 metais bažnyčia atiteko reformatams. 1631m. balandžio 28 d. katalikai atgavo bažnyčią, pirmasis klebonas buvo kun. Kazimieras Parafijanavičius. 1720 metais Žeimių bažnyčios klebonas kun. Andrius Medekša padidino bažnyčią. 1889 metais buvo parengtas naujas mūrinės bažnyčios projektas. Nors projektas buvo patvirtintas Kauno gubernijos architekto, jis liko neigyvendintas.


Bažnyčia – tikrųjų vertybių sergėtoja

Bronius VERTELKA

Konferencijos metu (iš kairės):
vyskupas emeritas Juozas Preikšas,
Naujamiesčio klebonas
kun. Algirdas Dauknys
ir vyskupijos šeimos centro
direktorė Jūratė Šaumanienė
Autoriaus nuotrauka

Panevėžio miesto savivaldybės salėje birželio l7-ąją vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Krikščioniškosios šeimos katechezė postmodernioje visuomenėje“. Ją rengė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija, Panevėžio vyskupijos šeimos centras ir Panevėžio vyskupijos kurija.


„Europos Caritas“ konferencija Maince

Janina KUKAUSKIENĖ,

„Lietuvos Caritas“ generalinio
direktoriaus pavaduotoja

Iš kairės: „Lietuvos Caritas“
Slaugos ir globos namuose skyriaus
vadovė Jūratė Jazukevičiūtė, vienas
Forumo organizatorių, olandų šalpos
fondo „Communicantes“ vadovas
Paulius Venekesas, „Lietuvos Caritas“
direktoriaus pavaduotoja Janina
Kukauskienė, Kauno arkivyskupijos
šeimos centro direktorės
pavaduotoja Giedrė Aukščiūnienė

Gegužės 17 – 20 dienomis Maince (Vokietija) vyko „Europos Caritas“ regioninė konferencija. „Europos Caritas“ vienija 44 šalių nacionalines „Caritas“ organizacijas, tarp kurių yra ir „Lietuvos Caritas“. Regioninės konferencijos vyksta kas dveji metai vis kitoje Europos šalyje.

Mainco mieste vykusioje konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas popiežiaus Benedikto XVI enciklikos „Deus Caritas est“ analizei ir pritaikymui „Caritas“ darbe.


Kas ką „išdūrė“?

Petras KATINAS

Dar tik savaitgalį atvykęs atsipūsti į Nidą socdemų lyderis Algirdas Brazauskas buvo puikiausios nuotaikos ir tryško optimizmu. Pirmiausia jis pareiškė esąs visiškai tikras, kad Vyriausybei vadovaus tik jo partiečiai, nes visi geriausi ir reikalus išmanantys žmonės yra susibūrę vien tiktai jo partijoje. Tad buvusio Premjero pasirinktas įpėdinis Zigmantas Balčytis yra pats tinkamiausias, nes yra geriausiai pasirengęs iš visų, o Vyriausybei vadovauti gali tiktai kompetentingas asmuo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija