Atnaujintas 2006 birželio 30 d.
Nr.50
(1450)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Triguba šventė

Paminėti kunigai
kankiniai

Dar apie Sidnėjaus
lietuvių sielovadą

Stovykla po kryžiaus
ženklu

Prasminga kelionė

Muzika – žmonėms
ir Dievo garbei

Antireliginė
propoganda „Tiesoje“

„Turime prabilti
į mūsų spaudos
sąžinę“

Patriarchas –
liaudies priešas Nr. 1

Žmonių meilėskunigas

Kuo naikinsime
abejingumą?

Nesuprantu

Kijeve - vėl
„geležinė Julija“

Valymas ar imitacija?

Naujojo Ičkerijos
prezidento ryžtas

Pandėlio bažnyčia
vėl turės bokštus

Niekada nenuilskite būti drąsūs gyvybės ir šeimos gynėjai

Popiežiaus Benedikto XVI kalba Baltijos šalių vyskupams apsilankymo Ad Limina Apostolorum proga

Lietuvos vyskupai su popiežiumi
Benediktu XVI apsilankymo

ad limina metu

Mylimi broliai kardinolai ir vyskupai!

Dėkoju už šį jūsų malonų apsilankymą. Atvykote iš taikių Baltijos kraštų su Ad Limina Apostolorum vizitu patvirtinti jūsų vienybę su Petro įpėdiniu ir perduoti nuoširdų jūsų ganytojiškam rūpesčiui patikėtų žmonių sveikinimą. Kiekvienam jūsų esu dėkingas, ypač Rygos arkivyskupui kardinolui Janiui Pujatui bei Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui.


Naujas Vatikano valstybės sekretorius

Mindaugas BUIKA

Naujasis Vatikano valstybės
sekretorius kardinolas
Tarcizijus Bertonė, SDB
AFP nuotrauka

Salezietis kardinolas priima paskyrimą kaip „Koperniko revoliuciją“

Naujuoju Vatikano valstybės sekretoriumi paskirdamas žymų Italijos Katalikų Bažnyčios hierarchą Genujos arkivyskupą kardinolą Tarcizijų Bertonę, SDB, popiežius Benediktas XVI atliko vieną svarbiausių savo pontifikato administracinių potvarkių. Iš tikrųjų minėtos pareigos dažnai vadinamos antromis po Popiežiaus pagal įtaką valdant Šventąjį Sostą, nes Vatikano valstybės sekretorius yra atsakingas už santykius su kitomis valstybėmis bei rūpinasi vietinių Bažnyčių ryšiais su Romos kurijos dikasterijomis. Iki šiol Vatikano valstybės sekretoriaus pareigas 15 metų ėjęs italas kardinolas Andželas Sodanas atsistatydina dėl amžiaus.


Nepamirštas ir tebemylimas

Prie Tėvo Stanislovo kapo (iš kairės):
Paberžės klebonas kun. Skaidrius
Kandratavičius, Sankt Peterburgo
katalikų dvasinės seminarijos
rektorius kun. dr. Rimantas Gudelis,
kun. Ladislovas Baliūnas,
kan. Petras Budriūnas
ir kun. Juozas Šumskis

PABERŽĖ. Paminėti Sibiro kankinio, Kėdainių rajono garbės piliečio, kapucinų vienuolio, tėvo Stanislovo - kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio mirties pirmųjų metinių birželio 24 dieną iš įvairių Lietuvos vietų į Paberžę rinkosi nemažai žmonių. Nulenkti galvas prie jo kapo, kuris yra Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje, atėjo tie, kam brangus šio žmogaus atminimas. Iškilmėse, skirtose Tėvo Stanislovo atminimui, dalyvavo laikraščių, Lietuvos bei užsienio televizijų žurnalistai. Atvyko Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Lietuvos kultūros atašė Kaliningrado srityje Arvydas Juozaitis, Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė.


Gražios ir prasmingos šventės

Primicijas aukoja kun. Viktoras Daujotis

UPYNA. Birželio 11-osios, sekmadienio, rytą būriai tikinčiųjų skubėjo į Švč. M.Marijoss vardo bažnyčią. Kartu su mamomis, tėčiais ėjo baltai pasipuošę mergaitės ir berniukai. Rytmetinėmis šv. Mišiomis prasidėjo Pirmosios Komunijos šventė. Šventoriuje su tėvais išsirikiavusius vaikus Upynos parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas įvedė į bažnyčią ir aukojo šv. Mišias. Giedojo Upynos bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Sandros Lebrikaitės. Klebonas pasakė pamokslą, skirtą vaikams, pirmą kartą priimantiems į savo širdeles Jėzų Kristų, tuo pačiu ir jų tėvams.


Dovana gimtinei

Jaunieji debeikiečiai

Debeikiai. Čia vyko renginys „Myliu Tėvynę ir Tave“, kuriame dalyvavo kraštietis generolas Jonas Andriškevičius, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, debeikiečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Lionginas Matulis ir kiti. Kad šventė būtų įspūdingesnė, debeikietis Bronius Budreika su Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių kuopos nariais Vytautu Protapu, Mindaugu Nefu, Algiu Nargėla atvežė patranką, kurios šūviai priminė susirinkusiems svarbius visuomenės gyvenimo momentus.


Už laisvę žuvusiems...

Merkinės kryžių kalnelyje

Merkinė. Kryžių kalnelyje tradiciškai paminėta Gedulo ir vilties diena ir pagerbti laisvės kovų dalyviai. Kasmet laiko tiltai šioje vietoje suveda gyvus ir mirusius kovotojus.

Šiemet Dainavos krašto partizanų pagerbimo šventė prasidėjo šv. Mišiomis Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias už visus žuvusiuosius Merkinės kryžių kalnelyje ir už gyvus likusius laisvės kovų dalyvius aukojo Merkinės dekanato dekanas kun. dr. Robertas Rumšas.


„Pirmasis Simonas, pavadintas Petru“
(Mt 10,2)

Šv. Petro skulptūra prie vienos
Prahos bažnyčios
www.pbase.com nuotrauka

Remdamasi Naujojo Testamento liudijimu, Katalikų Bažnyčia moko, kad Romos vyskupas yra Petro įpėdinis jo primato tarnyboje visai Bažnyčiai. Būtent Petro asmenyje, misijoje ir tarnyboje, jo buvime ir mirtyje Romoje Bažnyčia įžvelgia gilesnę tikrovę: „Ubi Petrus, ibi ergo Ecclesia“, – sakė šventasis iš esmės susijusią su jos pačios bendrystės bei išganymo slėpiniu: Ambroziejus Milanietis. Visi esame kviečiami patikėti save Šventajai Dvasiai ir Kristui, patikint save Petrui. Šiame rašinyje, remdamasi prof. A.Rubšio ir G.Krolio knygų mintimis, pabandysime pažinti Simono Petro asmenį pagal sinoptines evangelijas ir Apaštalų darbų knygą.


Lietuvos maldininkai perėjo Ukrainą

Lietuvos maldininkai su kryžiumi
Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Visiems jums kuo nuoširdžiausius linkėjimus iš Ukrainos, kurios sieną ketiname peržengti birželio 25 dieną, priešpaskutinio stabtelėjimo Perečnios parapijoje, kurią kartu su kitomis penkiomis šio Karpatų krašto parapijomis tvarko tėvai bazilijonai, siunčia Meškuičiai-Jeruzalė kryžių ant savo pečių per Europą nešanti grupė. Nuo gegužės 5 dienos, kai mus Kryžių kalne pasitikęs vyskupas Eugenijus Šiaulių Katedroje palaimino ir išlydėjo į Aukštelkę, kai Šiluvoje mus gražiai išlydėjo arkiv. Sigitas Tamkevičius ir Šalčininkuose, prie Baltarusijos sienos, per šv.Mišių auką nuoširdžiu žodžiu mus į ilgadienę - daugiau nei pusės metų - kelionę išlydėjo vysk. Juozas Tunaitis, prabėgo penkiasdešimt dienų. Nuėjome daugiau nei pusantro tūkstančio kilometrų: perlingavome dažno lietaus plakami per visą Baltarusiją, sėkmingai peržengėme derlingosios Ukrainos sieną ir jau baigiame ją pereiti.


Įamžintas sovietų nužudytas pasienietis

Dubičių pasienio užkardai suteiktas Aleksandro Barausko vardas

Rūta Averkienė

Valstybinės sienos apsaugos
tarnybos vado pavaduotojas
Vaclovas Zabarauskas
ir Ona Brasiūnienė prie lentos,
žyminčios A.Barausko vardu
įamžintą užkardą
Autorės nuotrauka

Minint Okupacijos ir genocido dieną ir pirmosios Lietuvos okupacijos aukos – Lietuvos kariuomenės atsargos viršilos, Šaulių sąjungos nario, Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko – 66-ąsias žūties metines, Dubičių pasienio užkardai suteiktas A.Barausko vardas.

Prieš metus, birželio 15 dieną, pagerbiant A.Barauską, jo gyvenimo ir žūties vietoje Ūtos kaime Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Varėnos šaulių pastangomis pastatytas atminimo ženklas.


Siekime šeimų dvasinio atsinaujinimo stebuklo

Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ

Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ

Kasmet Bažnyčia mus veda per metų švenčių liturginį ciklą, kasmet išgyvename visą žmonijos vaikų santykių su Kūrėju ir Išganytoju istoriją. Šių švenčių ir liturginių laikotarpių seka tą istoriją padaro gyva mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi, mes pasijuntame ton istorijon įtraukti, tos istorijos gyvai paliesti. Pajuntame, kad visos tos istorijos dėmesio centre, visų apmąstymų ir išgyvenamų įvykių tikslas nėra mums neutralus mūsų atžvilgiu.


„Stabilizacijos“ bacilos

Petras KATINAS

Nereikia dar kartą priminti, kad okupacijos dešimtmečiai paliko gilius neišdildomus pėdsakus ne tik daugelio Lietuvos žmonių likimuose, bet ir protuose. Ir praėjus šešiolikai atkurtosios nepriklausomybės metų nė kiek nemažėja bjaurių kolaboravimo, istorijos falsifikavimo, melo ir padlaižiavimo okupantams bacilų. Bet kitaip ir būti negali, nes, kaip šiomis dienomis pažymėjo publicistas Tomas Viluckas, kuriam tribūną suteikė, nepabūgęs nemalonių, dienraštis „Lietuvos žinios“, Lietuvos desovietizacija dar neįvyko.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija