Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Dvi Bažnyčios kolonos

Pėdsakas ištirps
tik aušroje

Dvasios išsekimas

Verta pamąstyti

Lemtinga mūsų
buvimui

Neblaivią tautą
lengviau valdyti

Sergėkitės netikrų
pranašų...

Žlugusios
taikos viltys

Ką pasakytų Mao?

Iškilminga apaštalų Petro ir Pauliaus šventė Vatikane

Popiežius Benediktas XVI
uždeda palijų naujajam Jungtinių
Valstijų sostinės Vašingtono
arkivyskupui Donaldui Viuerliui

Birželio 29 dieną pagrindinėje Katalikų Bažnyčios Šv. Petro bazilikoje ir ją supančiame Romos mieste buvo švenčiama apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. II amžiaus viduryje šventasis Ireniejus, Liono vyskupas, rašė apie „dviejų šlovingų apaštalų Petro ir Pauliaus Romoje įsteigtą Bažnyčią“ (Prieš erezijas, 3,3,2), tad ne veltui šie du apaštalai yra paskelbti Romos Bažnyčios ir miesto globėjais.


Šventasis Tėvas nesiliauja rūpintis šeimų gerove

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pabrėžia,
kad tėvai yra pirmieji savo vaikų
evangelizuotojai
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Dekretas dėl visuotinių atlaidų galimybės ir sąlygų

Patvirtindamas šeimos sielovados prioritetinę reikšmę Bažnyčiai, popiežius Benediktas XVI liepos 8-9 dienomis lankysis Ispanijoje ir dalyvaus Valensijos mieste šią savaitę vykstančiame 5-ajame Pasaulio šeimų susitikime, kuriame tėvai ir ekspertai svarsto, kaip geriau perduoti krikščioniškąjį tikėjimą jaunajai kartai. Pabrėžiant renginio ypatingą reikšmę, Šventojo Tėvo pritarimu jo dalyviai ir su Valensijos susitikimu malda besivienijančios visos katalikų šeimos, kartais vadinamos „namų Bažnyčiomis“, įprastomis sąlygomis gali laimėti netgi visuotinius atlaidus.


Konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia

Naujoji Domeikavos Lietuvos
Kankinių bažnyčia
spindi savo gražumu

Domeikava. Liepos 2 dieną, sekmadienį, čia konsekruota nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Lietuvos kankinių titulas.

Lietuvos valstybė visais laikais turėjo kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę, o lietuvių tauta – už lietuvišką spaudą ir religijos laisvę. Ypač daug negandų, persekiojimų teko patirti sovietinės okupacijos metais. Šimtai tūkstančių žmonių išvežta gyvuliniuose vagonuose į Sibiro tyrus katorgai, badui, kančiai ir mirčiai. Lietuviai ir Lietuva ištvėrė. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, lengviau atsikvėpė tikintieji į Dievą. Pradėta statyti naujas, remontuoti jau esančias, užbaigti nebaigtus dar prieškariu statytus Dievo namus.


Garbingą arkivyskupijos istoriją tęs jaunimas

Irena Petraitienė

Arkivyskupijos kunigai
pasitinka ganytojus

Birželio 29-ąją įvykusios Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80-ųjų metinių minėjimo iškilmės tapo dar vienu turiningu istorijos puslapiu, kurį verta iš naujo skaityti ieškant įvykio gelmės, kontempliuojant ganytojų ir svečių ištartis, pasineriant į patirtų įspūdžių refleksiją.


Mokėkime melstis ir mokėkime žaisti

Tarp garbingiausių renginio svečių –
vienuoliai dominikonai kunigai
tėvas Pijus-Virginijus Eglinas ir tėvas
Jonas-Domininkas Grigaitis
bei klebonas kan. Vladas Rabašauskas

Palėvenė. Važiuodamas plentu nuo Panevėžio pro Subačių Kupiškio link, ties Noriūnais, kairėje pamatai Lėvens upės šlaite tarp klevų kylantį vienuolyno bažnyčios bokštą. Baltas, grakštus, žėrintis skaistumu traukia keleivio akį ir širdį.

Palėvenė Ukmergės pavieto teismo aktuose minima jau nuo 1620 metų. Ukmergės žemės teisėjas Mykolas Počebutas savo žemėje, dešiniajame Lėvens krante, pastatė dviejų aukštų pastatą, bažnyčią su triaukščiu bokštu ir įsteigė dominikonų vienuolyną. Donacijos akte 1676 m. gegužės 29 d. parašyta: „Jei kas iš mano palikuonių šį mano raštą menkintų ar mažintų... tebūna prakeiktas Dievo bažnyčioje ir tasai teturi Judošiaus dalį... Kiekvieną šauksiu baisiąjin Dievo teisman!“ (B. Kviklys. Mūsų Lietuva. t. 2, V., 1991, p. 632).


Atlaiduose ir miestelio šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus

Arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbrigenas ir Truskavos klebonas
kun. Simas Maksvytis eina į bažnyčią

TRUSKAVA. Sekmadienį, liepos 2 dieną, Truskavoje vyko Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Tai – miestelio ir visų parapijiečių šventė. Svarbiausiu šventės įvykiu buvo apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Peterio Stephano Zurbrigeno atvykimas. Muzikos garsais jį pagerbė Šilagalio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ iš kaimyninio Panevėžio rajono. Popiežiaus atstovą Baltijos valstybėse sutiko su juodos duonos kepalu ir ąžuolo lapų vainiku. Aukštasis svečias Šventosios Dvasios bažnyčioje aukojo Sumos šv. Mišias. Arkivyskupas dėkojo klebonui kun. Simui Maksvyčiui už gautą pakvietimą. Tai jau antras jo atvykimas į Truskavą. Šv. Mišiose giedojo Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve cantus“.


Stovyklautojai sulaukė vyskupo

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas
šnekučiuojasi su stovyklautojais
Berčiūnuose

BERČIŪNAI. Gaiviame Berčiūnų pušyne birželio 26 dieną, pirmadienį, atidaryta Panevėžio krašto ateitininkų vasaros poilsio stovykla „Kur aš keliauju“. Iškylauti prie Sanžylos upelio susirinko Panevėžio miesto bei rajono ateitininkai. Už turiningą jų poilsį atsako vadovai – aukštųjų mokyklų studentai, kurių ne viena vasara prabėgo taip pat stovyklaujant Berčiūnuose. Tiesa, tarp jų yra ir savanorė iš Egipto. Maždaug 80 jaunųjų panevėžiečių turiningai leido laiką visą savaitę.


Suskambėjo bažnyčios varpai

Varpus šventina vyskupas
Juozas Žemaitis
Autorės nuotraukos

Kybartai. Šio Lietuvos pakraščio miesto vardas sovietiniais laikais skambėjo dažnai ir plačiai. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje čia drąsiai tikėjimo tiesas skleidė kunigas, dabar arkivyskupas, Sigitas Tamkevičius. Čia ištikimybę ir meilę Dievui liudijo į XX amžiaus tikėjimo kankinių sąrašą krikščionybės jubiliejiniais metais įrašytas kunigas Virgilijus Jaugelis. Simboliška, kad virš jo kapo Kybartų bažnyčios varpinėje skambės varpai.


Sulaukėme savo kunigo

Rimantas Žaromskis 2005 metais

BAISOGALA. Seniau Baisogalos parapija „duodavo“ nemažai kunigų. Laikui bėgant pašaukimų skaičius ėmė mažėti ir kurį laiką visai niekas nesirinko kunigystės. Nuo paskutinio parapijiečio Kazimiero Lapinsko įšventinimo kunigu prabėgo net 50 metų. Ilgai meldėme Viešpatį, kad Jis nors vieną jaunuolį pašauktų kunigystėn. Ir pagaliau mūsų maldos buvo išklausytos: į Kauno kunigų seminariją 2000-aisiais įstojo gyvenimą jau šiek tiek pažįstantis Rimantas Žaromskis. Jam apsispręsti padėjo ir Baisogalos klebono monsinjoro Pranciškaus Ščepavičiaus pavyzdys, jo begalinis pareigingumas.


Būrin sukvietė atlaidai

Atlaiduose atsiranda proga
susitikti kraštiečiams. Iš kairės:
Karsakiškio A.Strazdelio pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
Elena Klingienė, vilniečiai kalbininkas
dialektologas prof. Aloyzas Vidugiris
ir jo žmona Vita, chemijos daktarė

KARSAKIŠKIS. Paskutinį birželio sekmadienį miestelyje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Einančius į šventovę tikinčiuosius sutiko vietos vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras „Karsakiškio garsas“. Jo muzika skambėjo ir bažnyčioje, ir dalyvaujant atlaidų procesijoje. Pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Aleksandro Fomenkos, šiemet buvo nominuotas „Auksinei paukštei“. Vaikų meno kolektyvas gyvuoja pustrečių metų. Jo nariai – 1-8 klasių moksleiviai.


Lietuvos vyskupai žvelgia iš Vatikano

Neseniai baigėsi Romoje vykęs Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina. Tai kas penkeri metai vyskupams privalomas vizitas, kurio metu, susitikę su Šventuoju Tėvu, vyskupai pateikia ataskaitas apie savo vadovaujamų vietos Bažnyčių būklę. Vatikano radijui vyskupai pasakojo savo įspūdžius.


Kad daugiau žmonių susidomėtų tikėjimu

Iš kairės: Stačiatikių ir katalikų
kunigai tėvas Nestoras ir Egidijus
Zulcas šalia Telšių Katedros
jaunimo choro ir Mažeikių
stačiatikių bažnyčios giesmininkų

Praeitų metų lapkritį baigėme paskutinę programos „Atgaivink“ pakopą. Mūsų dvasia buvo pilna troškimo veikti, stiprinti savąjį tikėjimą, kalbėti apie jį kitiems.

Telšiuose jau penkerius metus veikia Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Tai nuostabus būdas bendrauti, burtis bendrai veiklai vyresniojo amžiaus, bet širdimi visada jauniems bendraminčiams, nerimstantiems, trokštantiems vis ką nors nauja sužinoti, patirti. Jau ketverius metus gyvuoja ir Religijos studijų fakultetas. Gyvos atmintyje pirmųjų studijų metų kun. Renaldo Reivyčio paskaitos apie Senąjį Testamentą, neužmirštamos dvejus metus trukusios kelionės su prel. Steponu Vytautu Brazdeikiu į dvasinio pasaulio gelmes.


Šv.Kotrynos bažnyčia atvėrė duris lankytojams

Šv.Kotrynos bažnyčia Vilniuje

Neseniai duris lankytojams Vilniuje atvėrė keletą metų restauruota Šv. Kotrynos bažnyčia, kurioje buvo atliktas kapitalinis remontas. Šiuo metu Šv.Kotrynos bažnyčios pagrindinė nava pritaikyta koncertinei veiklai (250 sėdimų vietų), rūsius tikimasi išnaudoti kaip erdvę parodoms, o aplink pagrindinę navą išsidėsčiusiose patalpose repetuos Vilniaus miesto savivaldybės meniniai kolektyvai, vyks kameriniai renginiai. Šią kultūrinę erdvę administruoti patikėta Vilniaus mokytojų namams, o bažnyčios sales eksploatuos savivaldybės įsteigti meniniai kolektyvai: berniukų choras „Ąžuoliukas“, choras „Jauna muzika“ ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Visas kultūrines programas koordinuos Donatas Katkus, „Ąžuoliuko“ vadovas Vytautas Miškinis ir „Jauna muzika“ vadovas Vaclovas Augustinas. Bus priimamos visų menininkų, norinčių veikti šioje erdvėje, paraiškos.


Siurrealistinė kasdienybė

Petras KATINAS

Socdemams paskelbus, kad jie būsimuoju 14-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės Premjeru pasirinko vyriausiuoju partijos ideologu vadinamą Gediminą Kirkilą, pasigirdo balsų, jog tas, nepaisydamas savo partinės priklausomybės ir solidaus nomenklatūrinio stažo, visgi gerokai skiriasi nuo savo partijos vado ir gelbėtojo Nr.1. Esą yra diplomatiškas, neatsisako netgi tartis su „liaudies priešais“ konservatoriais, nėra toks arogantiškas, pagaliau nenupirko savo žmonai jokio „Draugystės“ viešbučio ar kažko panašaus. Be to, aiškinama, jog ir tarp komunistų kartais pasitaiko žmonių, kuriems tautos ir valstybės interesai kur kas svarbesni nei aklas paklusnumas Maskvai ar savo kišenių prikimšimas. Tokie buvo 1956 metų Vengrijos revoliucijos komunistų veikėjas Imrė Nadis, 1968 metais Čekoslovakijoje – Aleksandras Dubčekas...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija