Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Būrin sukvietė atlaidai

Atlaiduose atsiranda proga
susitikti kraštiečiams. Iš kairės:
Karsakiškio A.Strazdelio pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
Elena Klingienė, vilniečiai kalbininkas
dialektologas prof. Aloyzas Vidugiris
ir jo žmona Vita, chemijos daktarė

KARSAKIŠKIS. Paskutinį birželio sekmadienį miestelyje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Einančius į šventovę tikinčiuosius sutiko vietos vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras „Karsakiškio garsas“. Jo muzika skambėjo ir bažnyčioje, ir dalyvaujant atlaidų procesijoje. Pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Aleksandro Fomenkos, šiemet buvo nominuotas „Auksinei paukštei“. Vaikų meno kolektyvas gyvuoja pustrečių metų. Jo nariai – 1-8 klasių moksleiviai.


Panevėžio – Krekenavos dekanate

Atlaiduose ir miestelio šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus

Arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbrigenas ir Truskavos klebonas
kun. Simas Maksvytis eina į bažnyčią

TRUSKAVA. Sekmadienį, liepos 2 dieną, Truskavoje vyko Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Tai – miestelio ir visų parapijiečių šventė. Svarbiausiu šventės įvykiu buvo apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Peterio Stephano Zurbrigeno atvykimas. Muzikos garsais jį pagerbė Šilagalio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ iš kaimyninio Panevėžio rajono. Popiežiaus atstovą Baltijos valstybėse sutiko su juodos duonos kepalu ir ąžuolo lapų vainiku. Aukštasis svečias Šventosios Dvasios bažnyčioje aukojo Sumos šv. Mišias. Arkivyskupas dėkojo klebonui kun. Simui Maksvyčiui už gautą pakvietimą. Tai jau antras jo atvykimas į Truskavą. Šv. Mišiose giedojo Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve cantus“.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Mokėkime melstis ir mokėkime žaisti

Tarp garbingiausių renginio svečių –
vienuoliai dominikonai kunigai
tėvas Pijus-Virginijus Eglinas ir tėvas
Jonas-Domininkas Grigaitis
bei klebonas kan. Vladas Rabašauskas

Palėvenė. Važiuodamas plentu nuo Panevėžio pro Subačių Kupiškio link, ties Noriūnais, kairėje pamatai Lėvens upės šlaite tarp klevų kylantį vienuolyno bažnyčios bokštą. Baltas, grakštus, žėrintis skaistumu traukia keleivio akį ir širdį.

Palėvenė Ukmergės pavieto teismo aktuose minima jau nuo 1620 metų. Ukmergės žemės teisėjas Mykolas Počebutas savo žemėje, dešiniajame Lėvens krante, pastatė dviejų aukštų pastatą, bažnyčią su triaukščiu bokštu ir įsteigė dominikonų vienuolyną. Donacijos akte 1676 m. gegužės 29 d. parašyta: „Jei kas iš mano palikuonių šį mano raštą menkintų ar mažintų... tebūna prakeiktas Dievo bažnyčioje ir tasai teturi Judošiaus dalį... Kiekvieną šauksiu baisiąjin Dievo teisman!“ (B. Kviklys. Mūsų Lietuva. t. 2, V., 1991, p. 632).


Panevėžio dekanate

Stovyklautojai sulaukė vyskupo

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas
šnekučiuojasi su stovyklautojais
Berčiūnuose

BERČIŪNAI. Gaiviame Berčiūnų pušyne birželio 26 dieną, pirmadienį, atidaryta Panevėžio krašto ateitininkų vasaros poilsio stovykla „Kur aš keliauju“. Iškylauti prie Sanžylos upelio susirinko Panevėžio miesto bei rajono ateitininkai. Už turiningą jų poilsį atsako vadovai – aukštųjų mokyklų studentai, kurių ne viena vasara prabėgo taip pat stovyklaujant Berčiūnuose. Tiesa, tarp jų yra ir savanorė iš Egipto. Maždaug 80 jaunųjų panevėžiečių turiningai leido laiką visą savaitę.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Suskambėjo bažnyčios varpai

Varpus šventina vyskupas
Juozas Žemaitis
Autorės nuotraukos

Kybartai. Šio Lietuvos pakraščio miesto vardas sovietiniais laikais skambėjo dažnai ir plačiai. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje čia drąsiai tikėjimo tiesas skleidė kunigas, dabar arkivyskupas, Sigitas Tamkevičius. Čia ištikimybę ir meilę Dievui liudijo į XX amžiaus tikėjimo kankinių sąrašą krikščionybės jubiliejiniais metais įrašytas kunigas Virgilijus Jaugelis. Simboliška, kad virš jo kapo Kybartų bažnyčios varpinėje skambės varpai.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Sulaukėme savo kunigo

Rimantas Žaromskis 2005 metais

BAISOGALA. Seniau Baisogalos parapija „duodavo“ nemažai kunigų. Laikui bėgant pašaukimų skaičius ėmė mažėti ir kurį laiką visai niekas nesirinko kunigystės. Nuo paskutinio parapijiečio Kazimiero Lapinsko įšventinimo kunigu prabėgo net 50 metų. Ilgai meldėme Viešpatį, kad Jis nors vieną jaunuolį pašauktų kunigystėn. Ir pagaliau mūsų maldos buvo išklausytos: į Kauno kunigų seminariją 2000-aisiais įstojo gyvenimą jau šiek tiek pažįstantis Rimantas Žaromskis. Jam apsispręsti padėjo ir Baisogalos klebono monsinjoro Pranciškaus Ščepavičiaus pavyzdys, jo begalinis pareigingumas.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia

Naujoji Domeikavos Lietuvos
Kankinių bažnyčia
spindi savo gražumu

Domeikava. Liepos 2 dieną, sekmadienį, čia konsekruota nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Lietuvos kankinių titulas.

Lietuvos valstybė visais laikais turėjo kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę, o lietuvių tauta – už lietuvišką spaudą ir religijos laisvę. Ypač daug negandų, persekiojimų teko patirti sovietinės okupacijos metais. Šimtai tūkstančių žmonių išvežta gyvuliniuose vagonuose į Sibiro tyrus katorgai, badui, kančiai ir mirčiai. Lietuviai ir Lietuva ištvėrė. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, lengviau atsikvėpė tikintieji į Dievą. Pradėta statyti naujas, remontuoti jau esančias, užbaigti nebaigtus dar prieškariu statytus Dievo namus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija