Atnaujintas 2006 liepos 14 d.
Nr.53
(1453)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Bažnyčios gimtadienis

Kauno arkivyskupą Sigitą
Tamkevičių su duonos kepalu
sutiko Žeimių seniūnas
Faustas Pilipavičius

Kun. Audrius Mikitiukas džiaugėsi
savo parapijiečiais

Pasibaigus šv. Mišioms (iš kairės):
mons. Adolfas Grušas, arkiv.
Sigitas Tamkevičius, kunigai
Sigitas Bitkauskas
ir Augustinas Paulauskas

Po šv. Mišių vaikai į dangų
šventovės gimtadienio
proga paleido šimtą balionų

Žeimių bažnyčia per 100-mečio minėjimo
šv. Mišias buvo pilnutėlė

ŽEIMIAI. Šeštadienį, liepos 8 dieną, čia iškilmingai paminėtas Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios šimtmetis. Šventė prasidėjo vidurdienį Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sutiktuvėmis prie šventoriaus vartų. Ganytoją pasitiko klebonas kun. Audrius Mikitiukas, o duonos kepalą arkivyskupui įteikė Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius. Suėjus į bažnyčią klebonas visiems trumpai priminė bažnyčios istoriją.

Šiuos maldos namus 1906 metais, Žemaičių vyskupo įgaliotas, pašventino Žeimių dekanas ir klebonas kun. Matas Miežinis. 1915 m. rugpjūčio 8 ir 9 dienomis besitraukiantys rusai bažnyčią užminavo, todėl sugriuvo vienas bokštas (vėliau jis buvo atstatytas), išbyrėjo langų vitražai (jų ir dabar nėra). Be to, rusai išsivežė varpus (jų taip ir nepavyko atgauti). Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo išlieti nauji varpai. Daugiau kaip porą metų šioje parapijoje dirbantis klebonas sakė, kad ši bažnyčia yra ne tik miestelio, bet ir viso rajono puošmena, todėl stengtasi kuo gražiau ją sutvarkyti ir išpuošti. Kun. A.Mikitiukas teigė, jog didžiausias jo džiaugsmas yra žinoti, kad nieko nereikės daryti vienam, nes visada į pagalbą ateis parapijiečiai. Pavyko sutvarkyti šventorių, kleboniją, atnaujinti bažnyčios apšvietimą ir įgarsinimą, gauti naujus vargonus (juos nupirko AB „Achema“). Kunigas džiaugėsi parapijiečių (jų yra apie 3000) pasitikėjimu, nuoširdžiu bendravimu su savo klebonu, vis didėjančiu tikinčiųjų skaičiumi švenčiant sekmadienius ir religines šventes.

Klebonas prašė arkivyskupo aukoti šv. Mišias už parapijiečius, prašant jų ištikimybės savo parapijai kaip gimtiesiems namams, meilės artimui ir šeimoms, kad visus žeimiečius vienytų tikėjimas ir viltis.

Arkiv. S.Tamkevičius vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, kurioje dalyvavo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Jonavos dekanas kun. Sigitas Bitkauskas, dabartinis ir buvęs klebonai kunigai A.Mikitiukas ir Augustinas Paulauskas, taip pat Šėtos, Kulvos ir Vilkijos klebonai kunigai Gintautas Naudžiūnas, Raimondas Kazaitis ir Leonas Kalinauskas bei svečias iš Kauno kunigų seminarijos kun. Kęstutis Kėvalas.

Į šventę susirinkusiems svečiams arkivyskupas priminė, kad bažnyčia yra ne vien miestelio ar tos vietovės puošmena ar architektūros paminklas, bet ji kelia žmogaus dvasią ten, į kur stiebiasi jos bokštai. „Kiekviena bažnyčia primena apie anapusinę tikrovę, – sakė arkiv. S.Tamkevičius, – į kurią einame nuo gimimo dienos iki paskutinio atodūsio šioje žemėje“. Pasak arkivyskupo, jei džiaugtumėmės tik gražiai sumūrytomis Žeimių bažnyčios plytomis, būtume verti beveik užuojautos. Iš tiesų mes turime dėkoti, kad per krikštą buvome pakviesti tapti Dievo vaikais ir Kristų laikyti savo broliu. Tai ne tik garbė, bet ir didelis įsipareigojimas, ypač šiais daugeliui žmonių dvasinį žvilgsnį užtemdančiais laikais. Ganytojas priminė popiežiaus Benedikto XVI Lietuvos vyskupams pasakytus žodžius apie tai, kad mūsų šalyje dar neužgijo komunizmo atvertos žaizdos, plinta sekuliarizacija, aukštindama vartotojiškumą, o tai apsunkina dvasininkų sielovadinę veiklą. Pasak arkivyskupo, Lietuvai atgavus laisvę, netikri pranašai, ignoruodami moralę ir pagarbą žmogui, kalbėjo tik apie medžiaginę gerovę ir ją kūrė tik sau. Įsigalėjo laukinis kapitalizmas, kuris atvėrė prarają tarp mažumos pačių turtingiausių ir tų, kurie neišsivaduoja iš rūpesčių, kaip išgyventi iki kitos algos ar pensijos. Be to, be pinigų ir materialinės gerovės daugelis žmonių jau beveik nemato kitų vertybių. Ganytojas sakė, kad žmonių tikėjimą sėkmingai griauna visi, nuolat teigiantys, kad didžiausia vertybė yra malonumų ieškojimai ir pinigai. Ir rezultatus matome apgailėtinus. „Nesugebame išsirinkti normalaus Seimo, politikai dažnai aukštų postų siekia ne dėl noro tarnauti Lietuvai, bet norėdami sustiprinti gerą gyvenimą sau bei artimiesiems“, – sakė arkivyskupas. Jis kvietė patiems ginti tikrąsias vertybes, nes jei mes patys to nepadarysime, už mus niekas kitas to neatliks. Arkivyskupas priminė apaštalo šv. Petro žodžius, kad Kristus yra kertinis mūsų gyvenimo akmuo, ant kurio turi darniai augti mūsų šventovė Viešpačiui. Arkiv. S.Tamkevičius linkėjo visiems nesutrikti šių dienų pasaulyje ir, darant bet kokius sprendimus, pavyzdžiui, klausiant savęs, ar vykti kur nors į Angliją, ar likti Lietuvoje, ar kurti normalią šeimą, o gal pakaks tik sumesti skudurus, pirmiausia paklausti Kristaus, ką Jis galėtų vienu ar kitu atveju patarti. „Jei mes taip elgsimės, būsime atsakingi, prisiimsime šių dienų iššūkius ir prisidėsime, kad Lietuva nenueis iki visiškos bedugnės, bet iš jos išlips ir turės ateitį“, – sakė arkivyskupas.

Po šv. Mišių klebonas kun. A.Mikitiukas padėkojo arkivyskupui, atvykusiam švęsti Žeimių bažnyčios jubiliejų, taip pat visiems, kuriems ji brangi. Klebono paprašytas arkivyskupas įteikė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimo raštus ir Žeimių bažnyčios jubiliejaus atminimo dovanėles dosniausiems rėmėjams ir aktyviausiems parapijiečiams, kurių buvo kelios dešimtys. Bažnyčios 100-mečio proga Žeimių kleboną pasveikino vidurinės mokyklos, savivaldybės, seniūnijos, pastoracinės tarybos atstovai.

Į šventę buvo atvykusios kelios bažnyčios statytojo palikuonės iš Lenkijos. Jų sveikinimą vertė kun. Oskaras Volskis.

Bažnyčioje giedojo parapijos choras, kuriam vadovauja Jurgita Stanislavičienė ir Gintautas Mikonis.

Pasibaigus iškilmėms bažnyčioje, šventė iki vidurnakčio tęsėsi kitose miestelio vietose: programą parodė Karinių oro pajėgų orkestras, kariai iš Ruklos, „Keistuolių teatras“, grupės „Aliukai ir pusseserė“, „Balius“.

Romas BACEVIČIUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija