Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Mirė Olandijos
kardinolas, buvęs
ekumenizmo
pirmtakas

,,Buvau žmogus,
bet ne angelas...“

Atlaiduose –
daug svečių

Meldėsi už mirusį
kunigą

Kartu švenčiamas
tikėjimo liudijimas

Prisiminė malda
ir eilėmis

Telšių vyskupijoje
vyksta mariologinis
kongresas

Vilniuje posėdžiavo
Pasaulio lietuvių
bendruomenės
XII Seimas

Švč. Mergelės Marijos mokykla Guronyse

Irena PETRAITIENĖ

Šnekučiuojasi penkiose koplyčiose
20 paveikslų nutapęs dailininkas
prof. Antanas Kmieliauskas
ir kiekvieną į Rožinio slėpinių
parką atėjusįjį sveikinę
vyskupai Eugenijus Bartulis
ir Juozapas Matulaitis

„Žemėje yra tik vienas kalnelis, ant kurio užkopę turime galimybę pradėti kilti jau čia- žemėje, kad pasiektume Dangų ir amžinąją laimę. Toji vieta- mūsų pačių širdis, toji aukštuma - tai mūsų meilė Dievui ir žmonėms, mūsų pačių dvasinis pasikeitimas“, - sakydavo kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920-2000), kurio gimtuosiuose Guronyse šeštadienį, rugpjūčio 5 dieną, atidarytas Švč. M. Marijos Rožinio slėpinių parkas.


Būti Jėzaus draugais ir apaštalais

Mindaugas BUIKA

Tarptautinio ministrantų suvažiavimo
Romoje dalyvis patarnauja
šv.Mišių aukai Šv.Petro aikštėje

Dešimtys tūkstančių ministrantų Romoje

Po 2005 metų Pasaulio jaunimo dienų Kelne, Vokietijoje, rugpjūčio 2 dieną Romos Šv. Petro aikštėje vykusi popiežiaus Benedikto XVI bendroji audiencija buvo antras toks didelis jo susitikimas su jaunais žmonėmis, nes toje audiencijoje Šventojo Tėvo katechetinio pokalbio klausėsi tradicinio Tarptautinio ministrantų susitikimo dalyviai. Beveik 50 tūkstančių altoriaus patarnautojų iš 18 šalių Popiežius mokė tikrojo pamaldumo, bičiulystės su Jėzumi ir kvietė būti gerumo nešėjais savo gyvenamoje aplinkoje.


Padėka Dievui už kunigystės malonę

 

Iš kairės: kun. Viktoras Ačas,
kun Andrius Vaitkevičius,
kun. Kęstutis Motiejaitis,
diak. Aloyzas Žygaitis (laiko kryžių),
kun. Domas Gatautas,
kun. Egidijus Kumža,
kun. Renatas Liuberskis
ir kun. Vaidotas Vitė

Gargždai. Liepos 24 dieną bažnyčioje kartu su parapijos klebonu kanauninku Jonu Paulausku ir parapijiečiais meldėsi daug kunigų. Švęsdami pirmąsias kunigystės metines, dėkoti Dievui už kunigystės malonę susirinko iš Gargždų kilusio, buvusio aktyvaus ateitininko kunigo Andriaus Vaitkevičiaus kurso draugai — kunigai.


Vienijantys bendruomenę atlaidai

Etnografinės ekspozicijos atidarymas
Kun. Felikso ŠANDLO nuotrauka

Linkuva. Parapija nuo seno garsėja atlaidais, liaudiškai vadinamais „Škaplierna“. Šiais metais didieji Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai prasidėjo liepos 13 dienos vakare šv. Mišiomis ir truko visą savaitgalį. Pirmadienį, liepos 17 dieną, buvo aukojamos padėkos šv. Mišios.

Vienas ryškesnių dalykų, kritusių į akis vos įvažiavus į miestelį ar pažvelgus į atlaidų dienų renginius, buvo vienijimasis. Tai liudijo tiek miestelio gatvių papuošimai, tiek atnaujintas šventorius, rekonstruojama bažnyčia. Taip pat pakili šventiška nuotaika, bendros šventės: etnografinės ekspozicijos atidarymas, šv. Mišios. Simboliška, jog atlaidų metu šv. Mišios buvo aukojamos ir už Linkuvos gimnazijos absolventus. Po jų kultūros namuose jiems buvo įteikti atestatai. Vakare surengta poezijos šventė, kurioje dalyvavo aktorė Rūta Staliliūnaitė.


Trimituojantis angelas sutiks ir palydės

Vyskupas mielai fotografavosi
su joniškėliečiais

JONIŠKĖLIS. Liepos 22-ąją prie Mažupės upelio įsikūręs miestelis minėjo 400 metų sukaktį. Ta proga čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Tai buvo bene svarbiausias šventės įvykis.

Mūrinė šventovė, pastatyta 1792 metais, nesutalpino visų norinčių į ją patekti. Buvo šventiškai išpuoštas jos vidus. Prabilęs į susirinkusiuosius Joniškėlio klebonas kun.Vilnis Viktoras Cukuras minėjo tai, ką sugebėjo padaryti atlikdamas savo ganytojišką pareigą parapijoje. Jo pasisakymas buvo dalykiškas: pageidavo turėti jaunesnį kunigą, kuris galėtų dirbti su jaunimu, rengti jam vasaros stovyklas, vesti dvasinio tobulėjimo keliu. Reikalingi su užsidegimu dirbantys tikybos mokytojai. Mažai vyresniųjų klasių moksleivių lanko tikybos pamokas. Priėmę Pirmąją Komuniją, dažniausiai nebeperžengia bažnyčios slenksčio. Klebonas prašė pasimelsti už jo motiną, kuri prieš ketvirtį amžiaus iškeliavo į Amžinybę. Tada laidotuvėse dalyvavęs dabartinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ją pavadino šventąja.


Turgus nukeliamas rudeniui

Petras KATINAS

Ėmus byrėti Sovietų Sąjungos imperijai, kai Rusijos demokratinės jėgos puolė vos ne į euforiją, jog pagaliau žlunga totalitarinis komunistinis režimas, solidžiame žurnale „Novyj mir“ pasirodė vokiečių filosofo ir politologo F.A. fon Hajeko knyga „Kelias į vergovę“. Joje autorius įspėja, kad ir demokratiškai išrinkta valdžia labai greitai gali virsti demokratiniais lozungais užmaskuota diktatūra. „Bent jau galima įsivaizduoti, jog, valdant labai vienalytei ir dogmatiškai daugumai, demokratinė valdžia gali būti ne mažiau slogi negu blogiausia diktatūra“, – rašė F.A. fon Hajekas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija