Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tarptautinis esperantininkų katalikų kongresas

Jonas PUODŽIŪNAS

Lietuvos delegatai 59-ajame tarptautinės
esperantininkų sąjungos kongrese
Čekijos Velehrado mieste, Stojano
rūmų jėzuitų koplyčioje. Sėdi (iš kairės):
Irena Šukienė, mons. Lionginas
Vaičiulionis, Nijolė Teresė Bielovienė,
stovi: Viktorija Grikpėdienė, Adomas
Grikpėdis ir Algimantas Piliponis

Pirmasis Tarptautinės esperantininkų katalikų sąjungos (IKUE) kongresas įvyko dar 1910 metais Paryžiuje. Jis katalikiškose šalyse vyksta kasmet, išskyrus abiejų pasaulinių karų laikotarpį. Po karų, 1950-aisiais, Romoje įvyko 22-asis IKUE kongresas. 49-asis pirmą kartą Lietuvoje, Kaune, įvyko 1995 metais. Europoje Lietuvą išgarsino 57-asis IKUE kongresas, įvykęs 2004 metais Kretingoje. Jis paliko daug įspūdžių geru organizavimu, įdomiomis ekskursijomis autobusais į Palangą, Žemaičių Kalvariją, Mosėdį, Šiluvą, Kryžių kalną. Šiame kongrese dalyvavo apie 200 esperantininkų iš dvylikos šalių.


Išsikerojęs Viešpaties vynuogynas

Zita OSTERIENĖ

Veiverių ir Pažėrų klebonas
kun. Kazimieras Skučas

Kiekvienąsyk, aplankiusi Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią Pažėruose, po šv. Mišių, krūtinėje jaučiu didžiulį pakylėjimą. Iš atminties iki šiol neišblėsta gegužės pradžioje, per Motinos dieną, pasakytas jausmingas šios bažnyčios klebono kun. Kazimiero SKUČO pamokslas apie vieną vokiečių kunigą. Šis, kad ir kur eitų, kad ir kur keliautų, su savimi nešiodavosi savo motinos išlikusį jungtuvių rūtų vainikėlį. Kai kunigas paseno ir suprato, kad bet kada gali pasišaukti Aukščiausiasis, savo artimiesiems žmonėms jis paliko laiškelį, kuriame paprašė: „Kai numirsiu, mano motinos rūtų vainikėlį įdėkite man į karstą“. Gražu ir graudu iki ašarų. „Tokią begalinę meilę ir pagarbą savo motinoms šiandien rodo retas lietuvis “, – apgailestaudamas sakė klebonas kun. K. Skučas.


Rožinio mylėtojų šventė

Šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo kan. dr. Robertas
Pukenis (viduryje)

Rugpjūčio 6 dieną, sekmadienį, pirmą kartą Anykščių Šv. Mato bažnyčioje surengtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos susitikimas. Apie 800 šios draugijos narių, atvykusių į Anykščius iš įvairių Lietuvos kampelių, šį susitikimą skyrė kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui paminėti. Pati rožinio istorija yra pakankamai sena, ji siekia šv. Dominyko laikus. Jau tada jo draugijos veikė Italijoje ir Prancūzijoje, kai kurios jų buvo itin garsios. 1646 metais žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius pranešė Vatikanui, jog jo visose parapijose veikia Rožinio draugijos. Gyvojo rožinio draugija atsirado ir Lietuvoje prie visų parapijų. Tokių brolijų tikslas buvo išmokyti žmones skaityti ir rašyti. Gyvojo rožinio draugiją sudaro būreliai, kurių kiekvienas vienija po 20 žmonių.


Sutvirtinimo sakramento iškilmės ir atlaidai

Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta
teikia Sutvirtinimo
sakramentą šilališkiams

Prasidėjus Sutvirtinimo sakramento teikimo metui, liepos 28-ąją Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta lankėsi Šilalės dekanate ir teikė Sutvirtinimo sakramentą. Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje tą dieną vyskupo aukojamose šv. Mišiose dalyvavo ir šį sakramentą gavo 81 sutvirtinamasis iš Laukuvos ir Požerės parapijų.


Šeima atgimsta tikėdama

Jonas Kazimieras Burdulis

Šeimos centro stovykloje,
„Anykščių šilelio“ sanatorijoje, –
maži ir dideli. Centre –
kun. Gediminas Tamošiūnas

Kas nebuvo žmogumi prasidėjimo

momentu, tas juo niekad nebus...

(Jonas Paulius II)

...Jeigu žmogus siūlytų už meilę visą

savo turtą, būtų vertas tik paniekos!

(Giesmių giesmė, 8-7)

Gyvename sunkiu metu – sunkiu tautai, sunkiu žmogui ir piliečiui, sunkiu šeimai. Kai nepasitenkinimas savo išrinktaisiais, atrodytų, viršija bet kokias ribas, kai žmonių išrinkta valdžia nustoja rūpintis žmonių reikmėmis ir nebekreipia dėmesio į jų lūkesčius, surasti atramą gyvenime ir semtis jėgų telieka tik iš Dievo ir savo šeimos.


PARYMOKIM PRIE TĖVIŠKĖS SLENKSČIO

Šiais žodžiais buvo pavadinta Pasvalio katalikių moterų organizuota konferencija ant ratų, kuri vyko Pušaloto parapijoje birželio 29 dieną. Į konferenciją buvo pakviesta Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė, Šiaulių, Pakruojo, Panevėžio, Biržų katalikės moterys.


Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras

Liepos 17-21 dienomis Šventojoje vyko tradicinė Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras, kurioje dalyvavo apie 100 Caritas centro, visų vyskupijų Caritas, socialiniuose projektuose ir įstaigose dirbančių savanorių ir darbuotojų su savo šeimų nariais. Stovyklos dalyviai gyveno Švč. M. Marijos, Jūrų Žvaigždės, parapijos poilsiavietėje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija