Atnaujintas 2006 rugpjūčio 30 d.
Nr.64
(1464)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos siaubimas 1945 metais

Raudonoji armija, atėjusi į Lietuvą 1944 metais, elgėsi nusikalstamai. 1944-aisiais man buvo aštuoneri metais ir gyvenau Šakių rajono Griškabūdžio valsčiaus Katilių kaime. Atsimenu, kai keli kariškiai atėjo į mūsų trobą ir atėmė žibalinę lempą. Mano tetos klėties viršuje buvo supilti kviečiai. Klėtyje buvo apsistoję kariškiai. Kai tetos vyras po kurio laiko užlipo ant klėties, pamatė didžiulį kraterį. Jie, regimai, nužiūrėjo kviečius ir, lubose pragręžę skylę, pasivogė kviečių.

Įvairių kariškių savavaliavimo pavyzdžių esu girdėjęs daug. Kad tai vyko visoje Lietuvoje, patvirtina tuometiniai okupacinių karinių pajėgų vadovai (Jevgenij Žirnov, ,,Kommersant-vlast”, 2005 10 31, p. 76,78). 1945 metų rudenį SSRS NKVD-NKGB įgaliotinis Lietuvai Tkačenka pranešimuose ir pažymose rašė: ,,Žymi karininkų, seržantų ir eilinių dalis beveik visoje apygardoje sistemingai girtuokliauja, plėšia ir užmuša piliečius, apvagia butus ir ūkius, kitaip prievartauja gyventojus, masiškai pažeisdami revoliucinį teisėtumą...“

1945 m. balandžio mėnesį 3-iosios oro armijos kariškiai, vykdami per Šakių apskrities Naumiesčio miestą, užmušė Šakių apskrities NKVD skyriaus milicininką Šližauską, pagrobė jo automatą ir dviratį...

Liepos 18-ąją Vilniaus mieste iš karinio dalinio Nr. 68533 jaunesnysis seržantas Ivanovas, jefreitorius Lozovskis ir raudonarmietis Jeremejevas įsibrovė į Lietuvos SSR komunalinio ūkio statybos tresto bendrabutį ir grasindami ginklu išprievartavo ten buvusias pilietes Medskienę, Dovonauskaitę ir Vencevičiūtę...

Naktį iš liepos 30 į 31-ąją kariškiai Matrosovas ir Derbezovas Utenos mieste įvykdė tris ginkluotus plėšimus ir išprievartavo nepilnametę mergaitę...

Rugpjūčio 11-osios 3 valandą nakties pas Plenskių kaimo gyventoją Tenisą Mažeikį (?) užvažiavo trys kariškiai. Būdami girti pasiūlė jam nusirengti ir eiti su jais. Tenisas buvo nuvestas ant kelio ir sušaudytas...

Rugpjūčio 24-ąją Kaune, tuometiniame Stalino prospekte, girti vietinio garnizono patruliai apiplėšė profesorių Marcinkevičių, atėmė iš jo auksinį laikrodį, 1200 rublių, dokumentus ir pasislėpė...

Rugsėjo 23-iąją Šiaulių mieste iki šiol nenustatyti 6-osios gvardijos armijos štabo majoras ir kapitonas, būdami girti, gatvėje peršovė metalo apdirbimo fabriko direktorių, VKP(b) narį Kovecką (?) ir jo pavaduotoją Grigaliūną...

Panašių pavyzdžių būtų galima pateikti labai daug. Be nužudymų, plėšimų ir pasityčiojimų, kasdien iš valstiečių buvo vagiami vaisiai, daržovės ir pašarai.

,,Rugsėjo 21-ąją Ukmergėje girtas patrulis, 241 minosvaidžių pulko eilinis Zykov iš automato nušovė Lietuvos TSR NKVD ,,Smerš” majorą Latyšev ir to paties pulko jaunesnįjį leitenantą Permolin. Nepaisant to, kad Zykov pulke žinomas kaip degraduotas tipas, girtuoklis, chuliganas, ir rugsėjo 21-ąją buvo labai girtas, pulko budintysis leitenantas Bystrov pasiuntė jį patruliuoti mieste...”

,,Dauguma karinių ešelonų judėjo nuo vienos stoties iki kitos stoties grobdami. Schema, kaip įprasta, buvo bendra. Stotyje kariškiai šokdavo ieškoti išgerti, prasidėdavo susistumdymas su milicija ir NKVD kareiviais, o pagalbon šokdavo didesnė dalis keleivių, skaičiaus pranašumas turėjo lemiamos reikšmės muštynėse, ir ešelonas su grobiu judėjo tolyn.

Girtų kivirčų skaičius ir susišaudymai viršijo visas protingumo ribas”.

Tie faktai Lietuvai priminė 1940-1941 metų sovietinį okupacijos siaubą ir tai tik sutvirtino siekį kiek įmanoma priešintis dėl savo garbės, saugumo ir nepriklausomybės.

Algirdas ENDRIUKAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija