Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Centriniame altoriuje vėl bus šv. Kazimiero paveikslas

Dailininko Antano
Kmieliausko atkurtas
šv. Kazimiero paveikslas

Vyskupas Jonas Boruta šventina
šv. Kazimiero paveikslą
Vėžaičių bažnyčioje

VĖŽAIČIAI. Rugpjūčio 26 dieną, šeštadienį, kaip ir kasmet, Vėžaičiuose vyko Šv. Kazimiero, Lietuvos jaunimo globėjo, šventė. Ji sutapo su Klaipėdos dekanato Mariologinio kongreso pradžia Vėžaičiuose. Tai labai simboliška, nes šv. Kazimieras pasižymėjo ypatingu pamaldumu Švč. M. Marijai. Į šventę atvyko vyskupas Jonas Boruta, daug kunigų, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos studentų. Prie pėsčiomis iš Gargždų į Vėžaičius keliaujančio jaunimo prisijungė iš Kaltinėnų atvykę ateitininkai, vadovaujami kuopos globėjos Aidos Buivydienės.

Prieš šv. Mišias vykusios katechezės metu vysk. J.Boruta ir kiti kalbėję kunigai plačiai supažindino susirinkusiuosius su šv. Kazimiero asmenybe, šv. Kazimiero ant balto žirgo paveikslo istorija, stebuklais garsėjančio Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo istorija. Birželio 23 dieną popiežius Benediktas XVI pašventino paveikslui popiežiškąsias karūnas ir suteikė jam Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą. Šio paveikslo vainikavimo iškilmės įvyks spalio 8 dieną, sekmadienį, Žemaičių Kalvarijoje.

Po šv. Mišių didžiulė eisena, kurioje vyskupas nešė monstranciją su Švč. Sakramentu, kiti tikintieji – stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją, iškilmingai žygiavo Vėžaičių gatvėmis. Tą pačią dieną vysk. J.Borutos pašventintas šv. Kazimiero paveikslas netrukus buvo įdėtas į dabar restauruojamą Vėžaičių bažnyčios centrinį altorių. Stebuklingojo Marijos paveikslo kopija buvo iškilmingai palydėta į Gargždus.

Šv. Kazimiero bažnyčia yra viena seniausių Žemaitijoje, statyta 1784 metais. Joje anksčiau turėta šv. Kazimiero relikvijų. Centriniame altoriuje buvo šv. Kazimiero ant balto žirgo paveikslas. 1962 m. sausio 8 d. sovietinės valdžios pareigūnai kartu su Gargždų ir Kretingalės milicininkais atvyko į Vėžaičius ir, kirviu išlupę šį paveikslą, kažkur išvežė. Vietoje sunaikinto paveikslo iki šiol didžiajame altoriuje buvo kitas (ne šv. Kazimiero) paveikslas. Telšių vysk. J.Borutos iniciatyva ir Vėžaičių parapiją aptarnaujančio Gargždų parapijos klebono kan. Jono Paulausko rūpesčiu šiais metais dailininkas Antanas Kmieliauskas pagal senų žmonių pasakojimus atkūrė šį paveikslą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija