Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Keliavo Marijos su Kūdikiu paveikslas

Į Gargždus paveikslą perimti
atvyko Klaipėdos Šv. Juozapo
darbininko parapijos atstovai

Iškilminga eisena su Žemaičių
Kalvarijos Švč. M. Marijos
su Kūdikiu paveikslo kopija
Gargždų miesto gatvėmis

GargŽdai. Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija rugpjūčio 27 dieną, sekmadienį, jau buvo Gargžduose. Į 9 ir 10 val. šv. Mišias susirinkusius tikinčiuosius katechezės metu su šio paveikslo istorija supažindino atvykęs svečias kun. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

Ypač gausiai tikinčiųjų susirinko į Sumą. Dalyvavo Gargžduose vykusios studentų ateitininkų vasaros akademijos dalyviai, Gargždų ateitininkai, kitas jaunimas. Katechezės metu daug žinių apie Švč. M. Mariją pateikė vysk. Jonas Boruta, kun. A.Sabaliauskas. Apie tikėjimo, katalikiško gyvenimo svarbą ypač įdomiai kalbėjo kun. doc. teol. dr.Arvydas Ramonas. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas, ateitininkai, jaunimas padėkojo vyskupui ir svečiams už atvykimą, už bendrą maldą. Po to giedodami iškilmingos eisenos dalyviai (studentų ateitininkų vasaros akademijos dalyviai, Gargždų ateitininkai) stebuklingo paveikslo kopiją Gargždų miesto gatvėmis nešė perduoti Klaipėdos miesto Juozapo Darbininko parapijai.

Atsisveikinant su paveikslu, skambėjo Marijos garbei skirtos giesmės, grojo Gargždų miesto pučiamųjų orkestras, dalyvavo gausus būrys žmonių.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija