Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šilalės dekanate

Atlaiduose pagerbti kunigai

Šv. Baltramiejaus atlaidų
Sumą aukojo klebonas
kun. Julius Meškauskas (centre)
su svečiais kunigais

KVĖDARNA. Rugpjūčio 20-ąją, sekmadienį, į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vykusius Šv. Baltramiejaus atlaidus iš pat ryto gausiai rinkosi tikintieji ne tik iš Kvėdarnos, bet ir iš Akmenės, Telšių, Mažeikių, Tauragės, Šilutės ir kitų vietų. Netrūko moksleivių ir jaunimo. Kadangi Kvėdarnos klebonui kun. Juliui Meškauskui sukako keturiasdešimt metų, o su juo kartu dirbančiam vikarui kun. Kęstučiui Motiejaičiui – 27-eri, daugelis kartu norėjo pagerbti ir šiuos parapijos kunigus.

Pirmąsias šv. Mišias aukojo Lietuvos katechetikos centro direktorius ir Telšių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Rimantas Gudlinkis, kuris pasakė ir pamokslą. Artėjant Sumai, atvyko visas būrys klebono kun. J.Meškausko buvusių kunigų seminarijos bendrakursių, dabar jau dirbančių įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, šio klebono bičiuliai, pažįstami. Atlaiduose dalyvavo ir Lietuvos Seimo narys, finansų ministras Zigmantas Balčytis su žmona. Sumą aukojo klebonas kun. J.Meškauskas kartu su atvykusiais kunigais. Pamokslą pasakė Nidos klebonas kun. Rimvydas Adomavičius.

Pasibaigus atlaidams, bažnyčioje įvyko abiejų Kvėdarnos parapijos kunigų pagerbimas jų gimtadienio proga. Jį vedė kun. R.Adomavičius, negailėjęs poetiškų posmų bei pašmaikštavimų. Kun. S.Motiejaitį kvėdarniškiai ir šio miestelio įvairių organizacijų, mokyklų bendruomenių atstovai pasveikino įteikdami gėlių puokštes, atminimo dovanas.

Prakalbus apie kun. J.Meškauską, bažnyčioje pasigirdo plojimai. Taip tikintieji išreiškė pagarbą savo klebonui už sumanų vadovavimą parapijai. Jis įtraukė jaunimą į bažnytinę veiklą, jaunoms šeimoms organizavo ekskursijas į šventas vietas, suremontavo parapijai priklausančias patalpas, taip pat rūpinasi senelių globos namais ir juose gyvenančiais senukais. Finansų ministras Z.Balčytis irgi pasveikino kleboną, padėkojo jam už įdėtą ženklų triūsą vadovaujant šiai parapijai ir išreiškė viltį, kad jis nestokos energijos ir ateityje. Kun. J.Meškauską taip pat sveikino Kvėdarnos seniūnijos, visų miestelio mokyklų bendruomenių atstovai, kai kurie verslininkai, ūkininkai bei pavieniai asmenys, atlaiduose dalyvavę kunigai. Galiausiai visi sugiedojo „Ilgiausių metų“, taip pagerbdami kvėdarniškius kunigus.

Žilvinas PRANEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija