Atnaujintas 2006 rugsėjo 8 d.
Nr.67
(1467)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šv. Mišios akademinei
bendruomenei

Meldėsi savo senelių
parapijos šventovėje

„… po tavęs liko
šviesiau gyventi“

Lietuvos pedagogas,
patriotas ir kankinys

Ne vien malda
Dievą garbiname

Ar gerai gyveni,
lietuvi?

Klaidos, darytos
Atgimimo metu

Į Lietuvą rengiamasi
perkelti prel.
M.Krupavičiaus
palaikus iš JAV

Bobulių vargai
XXI amžiaus
Lietuvos valstybėje

Kviečiame visus
krikščionis vienytis

Šlapiapėdžiai

Laiko
ratui besisukant

Atpažinti Kristaus veidą kasdienybėje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
Manopelo Šventojo Veido šventovėje
prie „Veronikos skarelės“

Jau buvo pranešta, kad rugsėjo 1 dieną popiežius Benediktas XVI atliko privačią piligrimystę į Manopelo Šventojo Veido šventovę, kurioje, kaip teigia tradicija, saugoma „Veronikos skarelė“. Šiuo audeklo gabalėliu gailestingoji Veronika nušluosčiusi Jėzaus veidą kryžiaus kelyje į Golgotą ir jame stebuklingu būdu išlikęs Viešpaties atvaizdas. Kai kurių ekspertų tvirtinimu, dabar vietinės tėvų kapucinų bendruomenės prižiūrima Manopelo relikvija gali būti ta pati Šventajame Rašte minima skara, kuri buvo uždėta ant mirusio Jėzaus galvos ir vėliau apaštalų rasta kartu su įkapėmis tuščiame priskėlusio Išganytojo kape.


Popiežiaus kelionėje į gimtąją Bavariją bus ryškūs asmeniniai aspektai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
ir Miuncheno arkivyskupas
kardinolasFrydrichas Veteris

Laukiama iškilmingo sutikimo ir maldininkų gausos

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 9-ąją, prasidėsiantis ir šešias dienas truksiantis popiežiaus Benedikto XVI vizitas į Vokietiją bus gerokai ilgesnis ir intensyvesnis nei ankstesnės trys jo apaštalinės kelionės. Lankydamasis savo gimtojoje Bavarijos žemėje Šventasis Tėvas vadovaus net keturiolikai liturginių celebracijų ir kitų religinio pobūdžio susitikimų bei keliems sekuliariems renginiams, kuriuose pasimatys su politikais, intelektualais, mokslo ir meno pasaulio atstovais bei jaunimu. Būsimasis vizitas taip pat turės ryškų asmeninį aspektą, nes, kaip aiškino Benediktas XVI interviu Vokietijos televizijai, jis pageidauja dar kartą aplankyti vietas ir žmones, tarp kurių užaugo ir pradėjo savo dvasinę tarnystę, kurie turėjo įtakos jo brandai ir buvo jo gyvenimo dalis.


Rugsėjo 1-osios aidai

Kazimieras Dobkevičius,
Irena Petraitienė,
Benjaminas ŽULYS

Suklupo moksleiviai priešais
Jėzuitų gimnazijos naująją vėliavą

Šventė katalikiškoje Jėzuitų gimnazijoje

Daugelis prisimena, kada sovietmečiu tikyba, jos dėstymas buvo ne tik išguiti iš mokyklų, bet ir buvo persekiojami moksleiviai ir jų tėvai, kurie praktikavo tikėjimą, lankė pamaldas bažnyčioje. Karingasis ateizmas persekiojo religijos išpažinėjus, ypač kunigus, kurie rengė vaikus Pirmajai Komunijai. Penkiasdešimt metų tęsėsi šis religijos genocidas, kol pagaliau 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktas paskelbė galą sovietinei okupacijai. Atgijo tauta, atsitiesė Katalikų Bažnyčia, Jėzaus Kristaus mokymas.


Bažnyčios jubiliejus gražiame gamtos kampelyje

Vyskupas Juozas Tunaitis,
monsinjoras Ignas Jakutis
ir tikintieji eina į bažnyčią

VIDIŠKĖS. Įspūdingai graži Ignalinos rajono gamta. Čia tyvuliuoja ežerai, žaliuoja miškai, akį glosto pūpsantys kalneliai. Rugpjūčio paskutinį sekmadienį šio rajono kampelyje, Vidiškėse, vyko didelė šventė. Buvo paminėta miestelio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios 100 metų sukaktis.


Kur plevena Vaižganto dvasia

Krekenavos ir Vadaktėlių klebonas
kan. Petras Budriūnas (kairėje)
ir vyskupas Jonas Kauneckas
bei generalvikaras kan.
dr. Robertas Pukenis (dešinėje)
su parapijos žmonėmis
prie naujojo kryžiaus

Vadaktėliai. Tai šalia Naujamiestį ir Krekenavą jungiančio žvyrkelio įsikūrusi gyvenvietė. Pirmąjį rudens sekmadienį čia buvo didelė šventė – Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje vyko Šv. Izabelės atlaidai. Į juos gausiai susirinko ne tik parapijos, bet ir šiame Lietuvos kampelyje gimusių ar augusių, tačiau dabar kitur įsikūrusių žmonių. Kartu buvo paminėta kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto išvykimo iš Vadaktėlių 100-osios metinės. Kraštą, kuriame jis kunigavo trejus metus, paliko 1905-aisiais. Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr.Robertas Pukenis.


Pagerbė parapijos globėją šv. Kazimierą

Vyskupas Jonas Boruta, SJ,
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Klaipėda. Rugpjūčio 26-ąją Šv. Kazimiero parapijoje vyko parapijos šventė. Gražų šeštadienio vakarą susirinkę jaunieji parapijiečiai, kurie visus metus rengėsi Sutvirtinimo sakramentui, laukė atvykstant Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ. Ganytojas kalbėjo apie kasdienę maldą, sekmadienio šventimą, išpažintį, nuodugniai atskleidė Šventosios Dvasios vaidmenį krikščionio gyvenime. Po bendros maldos ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik šimtui jaunuolių. Atsidėkodami už šią dovaną sutvirtintieji dovanojo raudonas rožes, kaip Šventosios Dvasios ženklą.


Per atlaidus pašventino atnaujintą paminklą

Maldai prie Kristaus kančios
paminklo vadovauja kan. Petras
Baniulis (kairėje). Dešinėje –
kun. Simas Maksvytis

ANČIŠKIS. Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kurios klebonas kun. Simas Maksvytis atvyksta iš Truskavos, viena didžiausių švenčių yra Porciunkulės atlaidai. Šiemet rugpjūčio 6 dieną į atlaidus atvyko bei Sumos šv. Mišias aukojo svečias iš Panevėžio, čia 12 metų buvęs Truskavos ir Ančiškio parapijų klebonu, dabar Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, dekanas kan. Petras Baniulis. Homilijoje jis pabrėžė būtinumą visus žmones gerbti, nepaisant jų įsitikinimų, visuomeninės padėties, užimamų pareigų. Kaip pavyzdį priminė šv. Pranciškų.


Kelionė po Žemaitiją

Marijampolės Šv. Vincento
Pauliečio parapijos vaikų
dienos centro „Dangaus vaikai“
lankytojai su vadove
Laimute Kuzmiene
Medvėgalio piliakalnyje

Prasidėjo ruduo. Rugsėjo pirmąją į mokyklas sugrįžo vaikai, kurie susitiko su senais ir naujais draugais, mokytojais, dalijasi prabėgusios vasaros įspūdžiais.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centras „Rūpintojėlis“, suprasdamas, kad ne visi vaikai per vasaros atostogas galėjo kur nors išvykti, rugpjūčio 23-iąją Marijampolės apskrities vaikų globos namų auklėtiniams, LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės skyriaus ir Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centro „Dangaus vaikai“ lankytojams sudarė galimybę paskutinėmis vasaros atostogų dienomis aplankyti garsiausias ir gražiausias Žemaitijos vietas. Tai ne vien pažintinė ekskursija, bet ir vaikų dvasios turtinimas, gerumo, tikėjimo ugdymas. Tai vieni pagrindinių Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“ darbo su vaikais metodų.


Gydo darbas ir malda

Prie kuriamo herbulariumo
(dešinėje – projekto vadovai
Rūta ir Laimonas)

Liepos 27-osios rytą iš Marijampolės pakeliauti po Dzūkiją išvyko gydytojos E.Montvilienės suburta „Caritas“ priklausomybių prevencijos ir pagalbos centro „Rūpintojėlis“ savanorių grupė: psichologė N.Kryžanauskienė, „Vaiko orumo išsaugojimo“ programos koordinatorė A.Parulienė, budinti ir informuojanti medikė E.Žintikienė, pedagogė, programos „Linas“ koordinatorė D.Kriščiūnienė ir šeimų konsultantė L.Braukylienė.


Jie skaito katalikišką spaudą ir tuo džiaugiasi

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Laukuviškiai Konstancija
ir Steponas Jonikai sako,
jog tikram katalikui reikia
ir katalikiškos spaudos...

Laukuvos parapijoje, Laukuvos miestelyje, gyvenantys Konstancija ir Steponas Jonikai – garbaus amžiaus žmonės. Jonikienei – 82 metai, o jos vyrui Steponui – 91-eri. K. ir S.Jonikai užaugino ir į gyvenimą išleido keturis vaikus ir jau spėjo sulaukti net devynių vaikaičių. Jų išsilavinimas – keturi tuometinės pradžios mokyklos skyriai. Nors ir sunkus buvo sutuoktinių gyvenimas, bet abiem santarvėje ir katalikiškai gyvenant, pakako ir tų keturių skyrių. Tiesa, į Laukuvą jie maždaug prieš septynetą metų atsikėlė iš ne taip toli esančio Bilionių seniūnijos Vėlaičių kaimo.


Žonglieriai

Petras KATINAS

Partijų vadai ir aktyvistai jau pradėjo savivaldybių rinkimų kampaniją, nepaisant to, kad jie įvyks tiktai kitų metų vasario pabaigoje. Pirmasis apie pradėtą savivaldybių šturmą prabilo V.Uspaskicho įpėdinis, naujasis „darbiečių“ bosas, buvęs ūkio ministras K.Daukšys pareiškęs, jog pagrindinis pabėgėlio į savo tėvynę partijos tikslas – laimėti tuos rinkimus. Ir dar įsipareigojo įtraukti į šią neva partiją mažiausiai šešis tūkstančius naujų narių. Matyt, taip kompensuojant kelis šimtus pabėgėlių į kitas partijas. Beje, dar būdamas ūkio ministru K.Daukšys, kaip ir kiti jo kolegos, aišku, su paties A.Brazausko palaiminimu, pamalonino prieš palikdami ministrų kėdes solidžiomis premijomis save ir artimiausius pavaldinius. Paprastai kalbant – savus partiečius. Pasirodo, valdančiajam klanui vis dar negana jau tapusių tradicinėmis Kalėdų ir Velykų papildomų išmokų. „Elitas“ susigalvojo, kad tokia papildoma proga yra dar Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Ir štai ne kas kitas, o buvęs teisingumo ministras „darbietis“ G.Bužinskas lengva ranka išdalijo savo ištikimiausiems pavaldiniams net 100 proc. atlyginimo dydžio premijas. Iš viso „tik“ per 275 tūkst. litų. Anot eksministro, tai nieko bloga, nes švaistyti pinigus leidžia ministerijos darbo užmokesčio fondas. Aišku, taip pamalonintieji versis per galvą, kad padėtų partijai rengiantis savivaldybių rinkimams.


Piligriminė kelionė į Graikiją
šv.Pauliaus keliais

(rugsėjo 16-30 dienomis)


Maršrutas: Vilnius (kelionė per Lenkiją, Slovakiją) – Bratislava – Viena – Venecija – Paduva – Ravena – Ankonas (kelionė laivu į Graikiją) – Patra – Olimpija – Mikėnai – Kenchrėja – Loutrakas – Korintas – Atėnai – Delfai – Salonikai – Filipai – Amfipolis – Apolonija – Verėja – Meteorų vienuolynai – Igumenitsas (kelionė laivu į Italiją) – Ankonas – San-Marinas (kelionė per Austriją ir Čekiją) – Brno (kelionė per Čekiją ir Lenkiją) – Vilnius.

Kelionės kaina numatoma 2200 Lt

 

 

Piligriminė kelionė į Lurdą

(spalio 6-17 dienomis)

 

Maršrutas: Vilnius (kelionė per Lenkiją, Slovakiją) – Bratislava – Viena – Venecija – Paduva – Milanas – Turinas – Lurdas – Taizė – Belfortas – Augsburgas (kelionė per Vokietiją, Lenkiją) – Vilnius.

elionės kaina numatoma 1050 Lt


Visos kelionės metu bus meldžiamasi, giedama, kalbamas rožinis, vyks diskusijos ir dvasiniai apmąstymai, rodomi filmai, susiję su kelione. Kasdien bus aukojamos šv.Mišios. Todėl vykstantieji turėtų labai aiškiai suvokti kelionės tikslą ir prasmę.
Informacija ir registracija tel/faks 2406158,8 69885092,
el.paštas ta-dalia@one.lt

Piligriminio komiteto koordinatorė Dalia Tarailienė


Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose priimama prenumerata! Skubėkite užsiprenumeruoti katalikišką spaudą ketvirtajam šių metų ketvirčiui!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

1 mėn. 3 mėn.
Tik trečiadienio arba tik
penktadienio numeriai –
perpus pigiau
abu savaitės
numeriai
17 Lt 51 Lt
pensininkams
ir neįgaliesiems
16 Lt 48 Lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija