Atnaujintas 2006 rugsėjo 15 d.
Nr.69
(1469)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šiluvos Švč. Mergelė Marija – Dievo ir mūsų Lelija

Popiežius Benediktas XVI šiltai sutiktas savo tėvynėje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
šiltai sutiktas savo tėvynėje

Primintas giliaprasmis vizito tikslas

Jau pradėdamas šešias dienas trukusį vizitą į gimtąją Bavarijos žemę Vokietijoje, popiežius Benediktas XVI aiškiai išsakė apsilankymo tikslą: padėką ir padrąsinimą. „Suprasdamas, kiek daug esu gavęs, dabar noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mano asmenybės formavimo, – sakė Šventasis Tėvas rugsėjo 9 dieną Miuncheno oro uoste vykusioje sutikimo ceremonijoje. – Tačiau kartu atvykau ir kaip apaštalo Petro įpėdinis, kad atnaujinčiau ir sustiprinčiau tvirtus ryšius, jungiančius Romos sostą su mūsų gimtinės Bažnyčia“.


Lietuvos šeimos globojant Šiluvos Karalienei

Irena Petraitienė

Vyskupai ir kunigai aukojo
šv. Mišias Bazilikos šventoriuje

Rugsėjo 10-ąją Šiluvos Švč.Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose, švenčiant Šeimų dieną, popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis dviem karūnomis apvainikuotas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Šiuo veiksmu pareikšta didžiausia Dievo tautos pagarba Mergelei Marijai, tapusiai Dievo sūnaus Motina ir didžiąja Atpirkimo darbo talkininke.


Jiems Lietuva – šventa tėvų žemė

Novosibirsko katalikai su kunigu
Viktoru Bilotu (stovi viduryje)
Kauno senamiesčio bažnyčių fone

Vidurvasarį Kaune lankėsi Novosibirsko (Sibiro miestas, kuriame gyvena beveik 1,5 mln. gyventojų) katalikų bendruomenės penkiolikos žmonių grupė, vadovaujama kunigo Viktoro Biloto. Jaunimo grupė, vadovaujama lietuviškai kalbančio kunigo, vasarą keliavo skersai ir išilgai visą Lietuvą per katalikams reikšmingas vietoves. Pasidomėjome, kodėl katalikų kunigas taip gerai kalba lietuviškai. Prašnekintas svečias pasakė, kad gimė ir augo Tomsko srityje. Bet jo tėvelis gimė Lietuvoje, Širvintų rajone. Mama – rusų bei lenkų kilmės, gimusi Tomske. Tėvelio šeima į Sibirą ištremta 1951 metų rudenį, kai jam buvo vos vienuolika metų. Kun. V.Bilotas turi seserį Olgą. Jis mokėsi Sankt Peterburgo kunigų seminarijoje. Mokslas, siekiant kunigystės šventimų, Rusijoje trunka net devynerius metus. Tai vienintelė Rusijoje katalikų kunigų seminarija. Jam teko dvejus metus mokytis parengiamajame kurse Novosibirske, vėliau šešerius metus – Sankt Peterburge. Po to dar vieneri metai skiriami praktikai. Į kunigus įšventintas prieš metus, šiuo metu jis yra Novosibirsko Viešpaties Atsimainymo katedros vikaras, atsako už jaunimo pastoraciją.


Lietuviško jaunimo stovykla tremtyje

Jadvyga DAMUŠIENĖ

Adolfas Damušis prie„Dainavos“
stovyklos stogastulpių 1990 metais

Lietuviškam žody gyvi

Ir buvom, ir būsim, nes esam –

istoriją nešam kaip gymį savyj,

kaip savo lietuvišką tąsą.

Bernardas Brazdžionis

„Stovykla – Dainava – Lietuva“ – tai mėgstamiausias ir populiariausias vakarinių laužų šūkis jaunimo stovykloje Mičigano valstijoje, JAV. Šis šauksmas tebeskamba mano ausyse dar ir šiandien ir nepaliaujamai jaudina širdį, nors esu tėvynėje, Lietuvoje, jau aštuonerius metus.


Politinio rudens spalvos

Petras KATINAS

Praėjusį sekmadienį, dar neprasidėjus pirmajam Seimo rudens sesijos posėdžiui, po posėdžių salę ir visus rūmų užkaborius nardė paksininkų atstovai, rinkdami parašus po savo sukurpta peticija dėl Seimo pirmininko V.Muntiano atstatydinimo, oficialiai pareiškiant nepasitikėjimą juo. Tą patį paksininkai darė ir tuo metu, kai Seimo Pirmininkas sakė įžanginę kalbą parlamentarams. Deja, mažai kas klausėsi tos kalbos, ir posėdžiui pirmininkavęs Č.Juršėnas nuolat skambino varpeliu bandydamas nutildyti šurmuliavusius kolegas. Ne tas galvoje buvo tautos išrinktiesiems.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija