Atnaujintas 2006 rugsėjo 27 d.
Nr.72
(1472)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prel. Mykolas Krupavičius po 36-erių metų grįžo į tėviškės žemę

Karstas su prel. Mykolo Krupavičiaus
palaikais prie kapo šalia
Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Rugsėjo 23 d. Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 d. pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po 36-erių metų sugrįžo iškilus dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M.Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimo narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą. Dėl sovietų okupacijos pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), buvo Visos Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) pirmininkas.


Magdalena Galdikienė: pedagogė, visuomenės veikėja, tauri asmenybė

Dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ

Magdalena Draugelytė-Galdikienė
(1891-1979)

Rugsėjo 26-ąją sukako 115 metų nuo ilgametės pedagogės, visuomenės veikėjos, taurios asmenybės, palikusios ryškų pėdsaką XX amžiaus mūsų tėvynės istorijoje, Magdalenos Galdikienės gimimo. Yra ko iš jos pasimokyti mums, sulaukusiems XXI a. pradžios. Tad trumpai apžvelkime jos gyvenimą, stabtelėdami ties svarbiausiais momentais. Didelį pluoštą prisiminimų paliko jos bendradarbė Ona Beleckienė (1906-1989), daug apie ją rašė JAV ir Kanados lietuvių spauda.


Išlikę idėjos aukštumoje

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas apie Vaclovą Voverį-Žaibą

 

Iš spaudai rengiamos knygos „Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris-Žaibas“

Prof. Ona Voverienė

Lionginas Baliukevičius, baigęs
Alytaus gimnaziją, apie 1942 metus

Idėja, pasirodo, galingesnė už bet kurį kitą ginklą, nes remiasi doriniu vertingumu ir moraline savo galybe. Kai materialus ginklas atremiamas materialiu ginklu, moralinis ginklas pasilieka priešui nepasiekiamas.

S.Šalkauskis

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, išleidęs „Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštį“ (Vilnius, 2002), ženkliai praturtino didingos tautos istorijos, jos kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę epą. Dienoraščio autorius – tipiškas to meto Lietuvos jaunuolis, išugdytas romantizmo ir prometėjiškumo dvasia, idealistas, kovojęs ir žuvęs už savo tautos ir jos valstybės laisvės idėją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija