Atnaujintas 2006 rugsėjo 27 d.
Nr.72
(1472)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prel. Mykolas Krupavičius po 36-erių metų grįžo į tėviškės žemę

Karstas su prel. Mykolo Krupavičiaus
palaikais prie kapo šalia
Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Rugsėjo 23 d. Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 d. pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po 36-erių metų sugrįžo iškilus dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M.Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimo narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą. Dėl sovietų okupacijos pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), buvo Visos Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) pirmininkas.

Perlaidojimo ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Pamin-klinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur prel. M.Krupavičiaus palaikai ir buvo pašarvoti. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, taip pat prelatai, monsinjorai ir būrys kunigų. Po šv. Mišių prasidėjusiose perlaidojimo apeigose, asistuojant Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariams ir grojant Karinių oro pajėgų orkestrui, karstas su prelato palaikais palydėtas aplink bažnyčią prie kapo duobės šventoriuje. Atsisveikinimo kalbas sakė Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė, vicemeras Kazi-mieras Kuzminskas, išeivijos krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius Pranas Povilaitis, prelato seserėčia mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė.

Penktadienį Seime ta proga vyko iškilmingas minėjimas, kalbas sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyriausioji muziejininkė Audronė Veilentienė, P.Povilaitis. Kadangi krikščioniškoji visuomenė buvo nustebusi, kad prelatą laidoja vyriausybinė komisija, vadovaujama nieko bendra su velioniu neturinčios pirmininkės, dėl to „kaltę“ prisiėmė prelato dukterėčia G.Jarumbavičiūtė, pasakiusi, kad perlaidojimo procesas buvo pradėtas kur kas anksčiau, kai Žemės ūkio ministerijai vadovavo kitas žmogus, nes pirmiausia buvo kreiptasi būtent į šią ministeriją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija