Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dievo dovanos stiprina tikėjimą

Šv.Kazimiero bažnyčioje
atnaujinami krikšto pažadai

Vyskupas Rimantas Norvila
džiaugiasi apsilankęs senojoje
Aleksoto bažnytėlėje, kurioje
buvo pakrikštytas

Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčia

Kun. dr. Rimas Skinkaitis bendrauja
su parapijos „Caritas“ vadove
Elžbieta Kunigėniene (viduryje)
ir vaikų „Angelėlių stovyklos“
vadove Lina Šulciene

Aleksoto klebonas kun. Kęstutis
Bekasovas ir Seimo
narys Rytas Kupčinskas

ALEKSOTAS. Rugsėjo 30-ąją pačiame Vilkaviškio vyskupijos pakraštyje, Aleksoto dekanate, Kauną skiriančio Nemuno kairiajame krante įsikūrusioje Aleksoto parapijoje, lankėsi vyskupas Rimantas Norvila. Čia jis po ketverių metų pertraukos Šv.Kazimiero bažnyčioje aštuoniasdešimčiai jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Ištvermingiausieji priimti Šventosios Dvasios dovanas pradėjo ruoštis prieš dvejus trejus metus, jiems vadovavo diakonas Andrius Vaitkūnas, s. Pranciška iš Kauno seserų benediktinių kongregacijos, s. Onutė iš Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos, s. Teresė, taip pat buvę diakonai Vitalijus Golinas ir Rimantas Simanavičius, kiti asmenys.

Viešpats norėjo, kad tą dieną, anot klebono kun. Kęstučio Bekasovo, į iškilmes susirinktų daugiau kaip 450 žmonių. Šv.Mišias aukojo vysk. R.Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis ir diakonas A.Vaitkūnas. Pamoksle vyskupas pabrėžė, kad žmogaus gyvenime labai daug kas priklauso nuo to, koks yra žmogaus santykis su Dievu. Ganytojas linkėjo, kad didesnis Dievo pažinimas stiprintų mūsų tikėjimą, glaudžiau rištų su Dievu ir darytų mus tvirtesnius, kad būtume verti tų dovanų, kuriomis Šventoji Dvasia apdovanoja.

Po krikšto pažadų atnaujinimo, kuriame dalyvavo visi bažnyčioje susirinkę tikintieji, Sutvirtinimo sakramentą priimantieji išsirikiavo centriniame praėjime. Teikiant sakramentą vyskupui talkino Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Rimas Skinkaitis, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys, Išlaužo klebonas kun. Žydrūnas Burnys. Klebonas sutvirtintiesiems įteikė dovaną – knygą.

Per šv. Mišias giedojo jungtinis choras, į kurį vyresnės kartos Sumos choro giedotojus ir neseniai per rytines šv. Mišias giedoti pradėjusius „Caritas“ globojamus vaikus subūrė choro vadovė Daiva. Jai noriai padėjo vargonininkė s. Egidija, „Caritas“ vaikų vadovės Lina ir Viktorija, giesmių melodijas praturtinusi fleitos garsais ir būgno ritmais.

Po iškilmių vyskupui padėkojo klebonas kun. K.Bekasovas, taip pat visų parapijiečių vardu padėkos žodį ganytojui ir jam talkinusiems kunigams tarė Aleksoto darželio-pradinės mokyklos darbuotoja, vaikai įteikė gėlių. Šv. Mišioms pasibaigus žmonės neskubėjo skirstytis namo, fotografavosi su vyskupu, apimti dvasios pakilimo sveikino vieni kitus ir visi šypsojosi.

Vėliau vysk. R.Norvila su palyda, taip pat Seimo narys Rytas Kupčinskas apsilankė senojoje medinėje bažnytėlėje (joje vyskupas buvo pakrikštytas). Šiose patalpose kelerius metus aktyviai veikia „Angelėlių stovykla“, į kurią savaitgaliais renkasi „Caritas“ globojami 4-16 metų vaikai, į ją nuolat ateina 30-50 mažųjų Aleksoto gyventojų. Vyskupas tėviškai domėjosi karitiečių veikla, buitimi, vėliau ją laimino ir žmonėms palinkėjo ištvermės ir Dievo palaimos.

Artūras ŠULCAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija