Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Burbiškiečiai atgaivina gražias tradicijas

Burbiškiečių rūpestingai
prižiūrima bažnyčia

Burbiškis. Netoli Anykščių, Rubikių link, stovi daili medinė geltonai dažyta Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Čia uoliai darbuojasi Debeikių parapijos klebonas kun. Vincentas Stankevičius. Tikintieji iš Burbiškio, Rubikių, Bičionių, Šiaulių, Pagraužių, Žežumbrio, Mieliaviškių bei kitų vietovių mielai renkasi į senąją bažnytėlę, džiaugiasi, kad nereikia toli keliauti Dievo garbinti.

Ypač daug tikinčiųjų susirenka į tradicinius atlaidus – Švč. Jėzaus Širdies, Žolinės bei Šv. Pranciškaus. Kartais net ir gana erdvūs maldos namai nebesutalpina visų maldininkų, tenka susiburti net šventoriuje.

Burbiškiečiai – labai veiklūs žmonės. Antai į Burbiškio kapines iš dvaro rūmų, kur iki uždarymo veikė bažnyčia, buvo perkelta Laiminančiojo Kristaus Karaliaus statula. Metams bėgant, betoninė skulptūra apiro, pajuodo. Burbiškio agroserviso kooperatyvas, kuriam sėkmingai vadovauja veiklus ir energingas Alvydas Diečkus, skyrė lėšų ir atsiuntė statybininkų. Greitai statula atgimė ir dabar atrodo kaip nauja. Burbiškiečiai sutvarkė ir apirusį parapijos steigėjo kun. P.Zabielos antkapinį paminklą. Šalia dvaro rūmų esančioje oficinoje (pastate, kuriame gyveno dvaro tarnai, buvo įrengti rūsiai, sandėliai) burbiškiečiai įrengė muziejų. Buvę dvaro rūmai jau turi naujus šeimininkus, kurie pradėjo rūpintis jų atgimimu, neleis sugriūti. Jau kelintus metus iš eilės burbiškiečiai unikaliame parke, šalia dvaro rūmų, organizuoja klasikinės muzikos vakarus bei kitus renginius.

Kai prireikia sutvarkyti bažnyčios aplinką, papuošti šventovę gėlėmis, paruošti maldos namus šventėms, į talką atskuba darbštuolės moterys. Klebonas kun. V.Stankevičius visuomet su padėka ir pagarba atsiliepia apie Emiliją Strazdienę, Loretą Paškevičiūtę, Birutę Navikienę, Genutę Strazdienę, Elvyrą Paškevičienę, Danutę Guobienę, Birutę Inčirauskienę, Marytę Kurkienę, Danutę Matuliauskienę, Stasę Diečkienę, Eleną Strazdienę, Genovaitę Šližienę ir kitas pagalbininkes, kurių dėka gėlėmis pražysta altorius ir šventorius, Burbiškio šventovėje būna gražu ir jauku.

Toks vaizdas burbiškiečius bei jų svečius pasitiko ir šią vasarą per tradicinius atlaidus – Žolinę. Gausiai susirinkę tikintieji ne tiktai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. V.Stankevičius bei iš Vilniaus atvykęs svečias kun. Petras Tarvydas. Visi turėjo puikią progą po atlaidų dar susiburti, pabendrauti, pasilinksminti kaip ir seniau. Žmonės labai laukdavo „kermošių“, nes čia susitikdavo su giminaičiais, pažįstamais, galėdavo ilgėliau draugėje pabūti.

Tokią senolių tradiciją pabandyta atgaivinti ir Burbiškyje. Po šv. Mišių bendruomenės pirmininkė Fortūna Rukšienė pakvietė visus į erdvią aikštelę netoli bažnyčios. Ji gražiais žodžiais paminėjo tuos žmones, kurie negaili laiko ir jėgų savo sodyboms gražinti, aplinkai tvarkyti, gimtinei puoselėti. Tai Eglė ir Artūras Bogužai, Regina ir Vidas Gražiai, Rasa ir Rolandas Tylos, G.Šližienė, Klementina ir Aloyzas Savickai bei daugelis kitų. O viena gražiausių, tvarkingiausių sodybų Burbiškyje yra Danguolės ir Eugenijaus Kielų. Šios sodybos šeimininkams Anykščių seniūnas Eugenijus Pajarskas kartu su Burbiškio bendruomenės pirmininke F.Rukšiene įteikė medžio drožėjo Rimanto Paškevičiaus išdrožtą puikų dirbinį. Vėliau visus linksmino svečias iš Dzūkijos – populiarių dainų kūrėjas ir atlikėjas Laimutis Purvinis. Burbiškiečiai bei jų svečiai ne tiktai kartu su dainininku traukė dainas, bet ir prisišoko. Kartu su parapijiečiais koncerto klausėsi abu dvasininkai: klebonas kun. V.Stankevičius bei kun. P.Tarvydas. Geros nuotaikos tądien Burbiškyje niekam netrūko.

Vytautas BAGDONAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija