Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kartu su Marija apmąstykime savo tikėjimo paslaptis

Telšių vyskupas Jonas BORUTA, SJ

Mieli tikintieji, broliai seserys,

pradedame svarbų mūsų liturginiuose metuose spalio mėnesį – rožinio maldos mėnesį. Kalbėdami rožinį kasdien bažnyčiose, koplyčiose, šeimose ir pavieniui, kartu su Mergele Marija apmąstysime mūsų tikėjimo, mūsų išganymo istorijos svarbiausias paslaptis. Kviečiu uoliai įsitraukti į šį svarbų dvasinės kūrybos, tikėjimo atnaujinimo ir stiprinimo darbą, ypač kad šie 2006 metai Telšių vyskupijai ir visai Žemaitijai ypatingi. Spalio 8 dieną, sekmadienį, Žemaičių Kalvarijos šventovėje popiežiaus Benedikto XVI įgaliojimu ir jo pašventintomis karūnomis vainikuosime tos šventovės stebuklingąjį Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą.


Gyvojo rožinio draugijos nariai stiprėja maldos dvasia

Justas Jasėnas,

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

Maldininkų susitikimo akimirka
Dzūkijoje. Iš kairės: rašytojas
Juozas Aputis, klierikas Justas
Jasėnas, antroji iš dešinės –
Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės
Marijos Gyvojo rožinio draugijos
narė Nijolė Gylienė, ketvirta
iš dešinės – Zervynų kaimo gyventoja
Birutė Tamulevičienė kartu
su senosiomis dzūkėmis
giedotojomis

Panevėžio vyskupijoje aktyviai veikia Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugija. Jos nariai ne vien kalba rožinį namuose, bet kartą per mėnesį susirenka melstis vienoje iš Panevėžio miesto bažnyčių. Maldininkai lanko senyvo amžiaus žmones, globoja ligonius, besigydančius miesto Palaikomojo gydymo ir reabilitacijos ligoninėje. Draugijos nariai mielai klausosi dvasinių paskaitų, apaštalauja savo aplinkoje, buriasi, telkiasi įvairiuose dekanatuose, mėgsta piligrimines keliones. Jų metu aplankomos įvairių parapijų šventovės, susitinkama su parapijiečiais, užmezgami draugiški, bičiuliški ryšiai. Draugija leidžia laikraštėlį „Marija – Dievo laiškas“, kuriame atsispindi jos narių dvasiniai užmojai.


Rožinio maldos lydimi

Regina Vaičekonienė

Biržiečiai maldininkai Anykščiuose
biržietiškos duonos kepalą įteikė
klebonui kun. Stanislovui Krumpliauskui
ir kun. Jonui Morkvėnui. Abu šiuos
dvasininkus su biržiečiais sieja
nuoširdi bičiulystė. Klebonas kunigas
Stanislovas daug metų tarnavo
Biržų rajono tikintiesiems, kunigas
Jonas – kraštietis. Pirmoji iš dešinės –
Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos
Gyvojo rožinio draugijos vadovė
Zita Sabeckaitė

Rugpjūčio mėnesį Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai Kryžių kalne pastatė naują ąžuolinį 5 m aukščio kryžių. Kryžiaus meistras – biržietis Petras Rudelis. Tai jau trečiasis meistro sukurtas kryžius, pastatytas Kryžių kalne. Pirmuosius du pastatė biržiečiai pranciškonai. Naujasis kryžius simbolizuoja tikinčiųjų padėką, meldžia Dievo palaimos kartu prisimenant Gyvojo rožinio draugijos Biržuose atkūrėją a. a. dekaną kun. Bronių Strazdą.


O šv. Pranciškau, leiski dar kartą pabūti su tavimi!

Pamąstymas prie šv. Pranciškaus Asyžiečio paveikslo

Buvusio Šilalės bažnyčios klebono
dekano kan. Petro Merliūno gražus
palikimas – šv. Pranciškaus Asyžiečio
statula Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje
Autoriaus nuotrauka

Mano bute ant sienos kabo daugiau kaip šimto metų senumo šv. Pranciškaus Asyžiečio paveikslas. Jame pavaizduotas šventasis klūpo ir meldžiasi kalnų oloje. Priešais jį, tos olos nišoje, pastatytas kryžius, atverstas Šventasis Raštas ir šalia… žmogaus kaukolė. Visą šio paveikslo grožį lemia neapsakomas šv. Pranciškaus įsijautimas į maldą, tiksliau, gilinimasis į Šventąjį Raštą. Žvelgi į šį paveikslą ir lyg matai šnabždančias šv. Pranciškaus lūpas.


Paminėtas garsaus vargonininko aštuoniasdešimtmetis

Pranciškus Beinaris (sėdi vežimėlyje)
po jo pagerbimo su giminėmis
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Spalio 1 dieną, sekmadienį, Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiomis buvo paminėtos Lietuvai nusipelniusio sakralinės muzikos kūrėjo, žinomo vargonininko Pranciškaus Beinario 80-osios gimimo metinės. Ta proga prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas prieš šv. Mišias papasakojo apie svarbiausius maestro gyvenimo štrichus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija