Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Rožinio maldos lydimi

Regina Vaičekonienė

Biržiečiai maldininkai Anykščiuose
biržietiškos duonos kepalą įteikė
klebonui kun. Stanislovui Krumpliauskui
ir kun. Jonui Morkvėnui. Abu šiuos
dvasininkus su biržiečiais sieja
nuoširdi bičiulystė. Klebonas kunigas
Stanislovas daug metų tarnavo
Biržų rajono tikintiesiems, kunigas
Jonas – kraštietis. Pirmoji iš dešinės –
Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos
Gyvojo rožinio draugijos vadovė
Zita Sabeckaitė

Po šv. Mišių, kurios buvo aukojamos
gyvojo rožinio kalbėtojų intencija,
pašventintas kryžius išvežtas į Kryžių
kalną. Į Kryžių kalną kryžių palydėjo
gausus parapijos tikinčiųjų būrys.
R. Čergelio nuotrauka

Rugpjūčio mėnesį Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai Kryžių kalne pastatė naują ąžuolinį 5 m aukščio kryžių. Kryžiaus meistras – biržietis Petras Rudelis. Tai jau trečiasis meistro sukurtas kryžius, pastatytas Kryžių kalne. Pirmuosius du pastatė biržiečiai pranciškonai. Naujasis kryžius simbolizuoja tikinčiųjų padėką, meldžia Dievo palaimos kartu prisimenant Gyvojo rožinio draugijos Biržuose atkūrėją a. a. dekaną kun. Bronių Strazdą.

Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Gyvojo rožinio malda praktikuojama labai seniai. Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos atkūrėjo Biržų dekano kun. B.Strazdo ir sesers Elenos Kalnetytės dėka buvo suburtos naujos grupės. Šiandien 30 grupių vienija daugiau nei 800 maldininkų. Jiems vadovauja parapijos klebonas kun. Dalius Tubys. Gyvojo rožinio draugijos vadovė Zita Sabeckaitė džiaugiasi, kad grupės kuriasi ir kitose dekanato parapijose: Pabiržėje, Papilyje, Nemunėlio Radviliškyje. Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo rožinio draugijos nariai kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį per Votyvą meldžiasi Gyvojo rožinio draugijos narių intencijomis, o paskutinį sekmadienį – už mirusius draugijos narius. Rugpjūčio 15 dieną Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje tikintieji malda prisiminė prieš 10 metų Amžinybėn išėjusį dekaną kun. B.Strazdą. Po Sumos prie kunigų kapų šventoriuje žmonės susirinkę giedojo „Viešpaties angelas“ ir „Marija, Marija“.

Draugijos nariai dalyvauja maldingose kelionėse į Šiluvą, Žemaičių Kalvariją, Kryžių kalną, Aušros Vartus. Rugpjūčio pradžioje Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyko Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos narių susitikimas. Susitikimo tema – žvilgsnis į kunigą kankinį Alfonsą Lipniūną, kuriam meldžiama altoriaus garbės. Renginio metu biržiečiai su kitų parapijų maldininkais ėjo Kryžiaus kelią, dalyvavo procesijoje, meldėsi šv. Mišiose. Į rožinio pamaldas kartu pasimelsti ir maldininkų pasveikinti atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Susitikimui atminti bažnyčios šventoriuje pasodintas medelis.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kaip ir visur, spalio mėnuo skirtas Marijos rožiniui. Rožinio pamaldos vyksta sekmadieniais prieš Sumą, o šiokiadieniais – po vakarinių šv. Mišių.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija