Atnaujintas 2006 spalio 13 d.
Nr.77
(1477)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Iškilmės Žemaičių
Kalvarijos šventovėje

Šv. arkangelo Mykolo
atlaidai ir Angelų
sargų diena

Šeimos šventė Kaune

Lietuvos televizijoje –
smuklės papročiai

Dievo Žodžio
ir Bažnyčios vienybė

Mindaugas BUIKA

Benediktinas vienuolis neša
Evangelijų knygą per popiežiaus
Benedikto XVI iškilmę Vatikane
2005 metų balandžio 24 dieną

Popiežius šaukia naują Vyskupų Sinodą

Pagal jau ankstesniame pontifikate nusistovėjusią tradiciją, praėjus maždaug trejiems metams po įvykusios Vyskupų Sinodo eilinės Generalinės asamblėjos, popiežius Benediktas XVI šaukia naują šios svarbiausios Bažnyčios hierarchų kolegialumo institucijos susitikimą. Praėjusį šeštadienį Vatikane buvo pranešta, kad Šventojo Tėvo sprendimu būsimos 12-osios Sinodo Asamblėjos, kurios paskaita tema „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“, darbai vyks Romoje 2008 m. spalio 5-26 d.


Kryžiaus kelias iš Kryžių kalno į Šventąją Žemę

Žygio dalyviai Gintaras Naudžiūnas
ir Birutė Žemaitytė prie į Šventąją
Žemę nešamo kryžiaus
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Jau daugiau nei penkis mėnesius tęsiasi Lietuvos maldininkų kelionė pėsčiomis iš Lietuvos, Kryžių kalno Meškuičiuose, į Golgotos kalną Šventojoje Žemėje – šių dienų stebuklas. Atgailos ir aukos komanda – būrelis pasiryžėlių iš visos Lietuvos į ilgą ir prasmingą žygį išvyko gegužės 5 dieną išlydėti ir palaiminti vyskupo Eugenijaus Bartulio. Maldininkai Vilniaus Arkikatedroje prašė šv. Kazimiero pagalbos ir globos toje kelionėje su šešiasdešimt kilogramų sveriančiu kryžiumi ir Lietuvos vėliava. Kelionė nelengva – kiekvieną dieną be poilsio, net ir šventomis dienomis, nueinama po 30-40 kilometrų. Iš pradžių šalto lietaus plakami, vėliau karštos saulės kepinami, maldininkai nakčiai išsitiesdavo net ir ant plikų grindų savo miegmaišiuose.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Atidengta lenta garsiajam kraštiečiui

Prel. Mykolui Krupavičiui skirtas
iškilmes malda pradėjo buvęs
Balbieriškio parapijos klebonas,
dabar Alytaus dekanas kun. Arūnas
Užupis. Šalia stovi Seimo narys
Rytas Kupčinskas ir garbės
kanauninkas Robertas Bruzga

Balbieriškis. Čia paminėtas šiame miestelyje gimęs valstybės ir Bažnyčios veikėjas prel. Mykolas Krupavičius. Iškilmės, kurios sutapo su bažnyčios tituliniais Švč. Mergelės Marijos Rožančinės atlaidais, prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis, Šilavoto ir Plutiškių klebonas kun. Ričardas Kmitas ir Balbieriškio parapijos klebonas garbės kanauninkas Robertas Bruzga. Renginys tęsėsi buvusiame Balbieriškio dvaro parke, prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Toje vietoje buvusioje dvaro oficinoje 1885 m. spalio 1 d. gimė M.Krupavičius.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Bažnyčios vitražus pašventino vyskupas

Šv.Mišias aukojo Kaišiadorių
vyskupas Juozapas Matulaitis
(centre). Kairėje – Senosios
Varėnos klebonas
kun. Pranciškus Čivilis

SENOJI VARĖNA. Spalio 1 dieną Senosios Varėnos bažnyčioje buvo švenčiami jos globėjo Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Juose dalyvavęs Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pašventino bažnyčioje sukurtus vitražus. Šv. Mišiose giedojo Varėnos „Varpilė“. Iškilmėse dalyvavo ir lėšas vitražui sukurti paaukojęs rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv.Pranciškaus atlaidai ir Mariologinis kongresas

Tikinčiųjų minios užtvindė
visą gatvę iškilmingos
procesijos Šilalėje metu
Autoriaus nuotraukos

Šilalė. Birželio 23 dieną popiežius Benediktas XVI pašventino Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslui skirtas popiežiškąsias karūnas, suteikdamas šiam paveikslui Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą. Iškilmingas šio paveikslo vainikavimas įvyko spalio 8 dieną Žemaičių Kalvarijoje. Rengiantis Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškų Šeimų Karalienės, Mergelės Marijos paveikslo karūnavimui, nuo liepos 23-iosios per visus Telšių vyskupijos dekanatus ir juose esančias parapijas keliavo Žemaičių Kalvarijos malonėmis garsėjančio Dievo Motinos su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslo kopija.


Amerikos lietuvių piligrimystė

Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias už Broktone gyvenančias vienuoles

Inesė RATNIKAITĖ

Svečiai iš Broktono šv. Mišių
metu giedojo angliškai ir lietuviškai.
Eucharistijai vadovavo Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

„Atvažiuoju čia dėl savo mamos, kuri nebegalėjo sugrįžti“, – sakė lietuvė vienuolė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Rugsėjo 12–20 dienomis devynios Sopulingosios Motinos ir Nukryžiuotojo Jėzaus Vargdienės seserys, lydimos kunigo Josefo Fratico, atvyko į Lietuvą. Kartu svečiavosi ir būrelis pasauliečių – giminaičių, pažįstamų. Daugelis jų gerai ar net labai gerai kalba lietuviškai. Su Lietuva supažindinanti gidė sakė neleidžianti tinginiauti, skatinanti kuo daugiau kalbėti tėvų kalba.


Mylėti kenčiančiuosius

Seselė Dolorita Butkus, Utenos
dekanas kun. Saulius Kalvaitis
ir ligoninės direktorė
Žaneta Valiulienė

Rugsėjo 15 dieną Utenos Šv. Klaros palaikymo gydymo ir slaugos ligoninė paminėjo dešimties metų sukaktį. Šios ligoninės steigimo iniciatoriai buvo jau Amžinybėn išėjęs Utenos dekanas kun. Petras Adomonis, seserys vienuolės pranciškonės, atvykusios iš JAV Pitsburgo vienuolyno. Kuriant ligoninę, renovuojant jos koplyčią, daug pasidarbavo seselė Dolorita Butkus, į Uteną atvykusi prieš 12 metų, Utenos „Caritas“ bei rajono savivaldybė. Ligoninės iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, viešnia iš JAV sesuo vienuolė Džanet Gardner, Utenos dekanas ligoninės globėjas kun. Saulius Kalvaitis, kiti dekanato kunigai, Utenos apskrities ir savivaldybės atstovai.


Mirė Kanados kardinolas

Kardinolas
Kvebeko arkivyskupas emeritas
kardinolas Lui Alberas Vašanas

Popiežius Benediktas XVI išreiškė gilų liūdesį dėl žymaus Kanados Katalikų Bažnyčios hierarcho Kvebeko arkivyskupo emerito kardinolo Lui Albero Vašano mirties, kartu aukštai įvertindamas jo ganytojišką veiklą. Kardinolas L.Vašanas mirė rugsėjo 29 dieną, eidamas 95-uosius gyvenimo metus. Amžiumi jis buvo vyriausias vyskupas Šiaurės Amerikoje.


Juodi drabužiai baltais siūlais siūti

Petras KATINAS

Ganytojas: „Tik teismas nuspręs...“
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra ir Vyriausioji rinkimų komisija, gal to ir nenorėdamos, ėmė ir paklibino du keturioliktosios Vyriausybės ministrus. Prokurorai perdavė teismui bylą dėl neteisėto ES lėšų skyrimo mistiniam Šilų paukštynui. Vienas pagrindinių įtariamųjų šioje byloje – finansų ministro Zigmo Balčyčio sūnus Donatas, dirbęs Lietuvos verslo paramos agentūroje, kuri vertina projektus pinigams gauti iš ES fondų. O už šios agentūros veiklą atsakinga Finansų ministerija, vadovaujama Z.Balčyčio, buvusio premjero A.Brazausko stumto į savo įpėdinius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija