Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ne tik meldėsi, bet ir gražiai pabendravo

Bendra nuotrauka po atlaidų.
Kairėje klebonas kun. Julius
Meškauskas, dešinėje – vikaras
kun. Kęstutis Motiejaitis

Visdžiaugų Šv. Ignoto Antiochiečio
koplyčia, pastatyta prieš porą metų

Prieš porą metų Šilalės rajone, Pajūrio seniūnijoje esančioje Visdžiaugų gyvenvietėje, buvo pastatyta medinė koplyčia, savo dydžiu ir architektūra labiau primenanti nedidelę bažnytėlę. Tiesa, kadaise toje vietoje stovėjo bažnyčia, bet laikas ją sunaikino. Pagal iš Šilalės architekto gautą projektą buvo užsimota vietoj buvusios bažnyčios pastatyti erdvią koplyčią. Šios iniciatyvos ėmėsi Lileikėnuose gyvenusios Skolastika ir Kazimiera Kairytės. S.Kairytė-Šerpytienė visą laiką gyveno Lileikėnuose, o Kazimiera Kairytė-Kriauza – Amerikoje. Prie šios koplyčios pastatymo prisidėjo ne tik paminėtos koplyčios sumanytojos S. ir K.Kairytės, bet ir Rietavo miškų urėdija, Pajūrio seniūnija, vadovaujama seniūno Pranciškaus Brinkio. Šios koplyčios statybos meistras – Stasys Bernotas. Dabar šia koplyčia rūpinasi Visdžiaugų tikinčiųjų bendruomenė, vadovaujama Jono Vėlavičiaus. Ši Visdžiaugų koplyčia yra tituluota 107 metais Antiochijoje gyvenusio vyskupo Ignoto titulu, kuris Trajano persekiojimų metu, kaip išpažįstantis krikščionių tikėjimą, Romoje buvo įmestas į areną ir sudraskytas alkano ir įsiutusio liūto. Už šią kankinystę dėl krikščionybės neišsižadėjimo ir kitų Bažnyčiai nuveiktų darbų Ignotas Antiochietis vėliau buvo paskelbtas šventuoju.

Spalio 21-ąją, šeštadienį, Visdžiaugų Šv.Ignoto Antiochiečio koplyčioje įvyko tituliniai šio šventojo atlaidai. Į juos pėsti, dviračiais ir automobiliais suvažiavo ne tik Visdžiaugų gyvenvietės, aplinkinių kaimų tikintieji, bet ir iš toliau, gimę, užaugę bei gyvenę Visdžiauguose. Tai buvo ne vien tik atlaidų, bet ir seniai besimačiusių visdžiaugiškių susitikimas gimtojoje Visdžiaugų žemėje, prie naujai pastatytos Šv. Ignoto Antiochiečio koplyčios.

Kadangi ją aptarnauja Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas, todėl jo iniciatyva, padedant Visdžiaugų tikinčiųjų bendruomenės pirmininkui J.Vėlavičiui, buvo suorganizuoti šie įspūdingi atlaidai. Jiems talkino Kvėdarnoje dirbantis vikaras kunigas Kęstutis Motiejaitis. Jis kartu su su klebonu kun. J.Meškausku ir aukojo atlaidų iškilmingas šv.Mišias. Jiems talkino būrelis jaunimo. Giedojo Kvėdarnos parapijos jaunimo choro grupė. Sausakimšoje koplyčioje įspūdingą pamokslą apie Šv. Ignoto atlaidus pasakė kun. K.Motiejaitis. Po palaiminimo klebonas padėkojo visdžiaugiškiams už aktyvų dalyvavimą Šv. Ignoto Antiochiečio atlaiduose pasidžiaugė gausiu jaunimo dalyvavimu šiose pamaldose.

Pasibaigus pamaldoms, už šventoriaus esančioje aikštelėje vyko agapė. Tuoj pat susibūrė būrelis muzikantų, kurie smagiai palinksmino visus atlaidų dalyvius. Buvo vaišinamasi namine gira, sūriu, pyragaičiais, obuoliais iš visdžiaugiškių sodų. Muzikantams griežiant polkas, valsus šoko ir pagyvenę visdžiaugiškiai, ir jaunimas. Nuoširdžiai su Visdžiaugų tikinčiaisiais pabendravo abu kunigai – klebonas J.Meškauskas ir vikaras K.Motiejaitis.

Žilvinas PRANCKEVIČIUS

Visdžiaugai, Šilalės rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija