Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos laisvės lygos istorija

Rugpjūčio pradžioje išleistas Lietuvos laisvės lygos istorijos antrasis tomas – knyga „Lietuvos laisvės lyga: nuo „Laisvės šauklio“ iki Nepriklausomybės“. Pirmasis tomas buvo išleistas 2004 metais (522 p.), jo tiražas jau yra beveik išplatintas ir išpirktas. Antrosios knygos apie LLL leidėjai – Lietuvos laisvės lygos įsteigėjas ir vadovas Antanas Terleckas ir buvęs LLL Tarybos narys Gintaras Šidlauskas. Knygos sudarytojas ir redaktorius – G.Šidlauskas. (Antrojo tomo tiražas – 500 egz., 493 p.) Šią knygą leidėjai skiria šviesiam Lietuvos bičiulių – Andrejaus Sacharovo, Tatjanos Velikanovos, Viktoro Nekipelovo, Malvos Landos – atminimui.

Antrąjį tomą sudaro šie skyriai: „Lietuvos laisvės lygos pasipriešinimo akcijos. Kova dėl Molotovo-Ribentropo pakto padarinių likvidavimo“, „Lietuvos laisvės lygos narių tekstai. Straipsniai, pareiškimai, vieši laiškai, atsiminimai“, „Apie Lietuvos laisvės lygą. Vertinimai ir išvados“, knygos priedai.

Knyga apžvelgia Lietuvos laisvės lygos veiklą nuo antisovietinio pogrindžio periodinio leidinio „Laisvės šauklys“ leidybos pradžios 1976 metais iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, joje publikuojama medžiaga apie svarbiausias Lygos surengtas pasipriešinimo sovietinei okupacijai akcijas – pirmąjį antisovietinį protesto mitingą prie poeto Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje 1987 m. rugpjūčio 23-ąją ir kt. Minėta akcija, sukėlusi didžiulį okupacinės administracijos atoveiksmį, žymėjo paskutiniojo ir lemiamo Lietuvos išsilaisvinimo etapo pradžią.

Taip pat pateikiama medžiaga apie pirmąją viešą LLL spaudos konferenciją 1979 metais, pastangas paminėti 1988 metais Vasario 16-ąją, kitas LLL organizuotas pasipriešinimo sovietinei okupacijai akcijas ir iniciatyvas – pasaulinį parašų už Lietuvos laisvę surinkimą, karinės tarnybos sovietinėje armijoje boikotą, sovietinių paminklų demontavimą.

Publikuojami pirmojoje knygoje netilpę svarbesni A.Terlecko ir kitų LLL narių tekstai (daugelis jų parašyti pogrindžio sąlygomis ir pasirašyti tikromis pavardėmis), Jurijaus Radovičiaus kritiška analitinė studija, pagerbiamas su Lygos veikla susijusių asmenybių – Vlado Šakalio, Algimanto Andreikos – atminimas, pateikiama 1988-1990 metų įvykių ir LLL veiksmų kronika.

Šiek tiek vietos paskirta radikaliausios politinio pasipriešinimo organizacijos – Laisvės lygos – veiklos įvertinimui: pateikiamos istorikų išvados, žinomų visuomenės asmenų išreikšti požiūriai.

Beje, šiais metais išleista ir Antano Terlecko dienoraščių knyga „25-ieji Lietuvos okupacijos metai. Rezistento dienoraštis“. Šioje knygoje, parašytoje 1964 metais, aprašyti septyni tardymai KGB rūmuose, autoriaus „visuomeninis teismas“ „Puntuko“ gamykloje, pateikiama daug asmeninio gyvenimo faktų.

Šarūnas GENYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija